Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti msg life Slovakia s.r.o. a msg life ag

Ďakujeme vám za návštevu tejto stránky a prejavený záujem o spoločnosť msg life Slovakia s.r.o. Ochrana vašich osobných údajov je pre nás tak dôležitá, ako poskytovanie čo najlepších komplexných služieb našim zákazníkom.

Ďakujeme vám za návštevu tejto stránky a prejavený záujem o spoločnosť msg life Slovakia s.r.o. Ochrana vašich osobných údajov je pre nás tak dôležitá, ako poskytovanie čo najlepších komplexných služieb našim zákazníkom.

Vlastníkom domény msgtester.sk je spoločnosť msg life Slovakia s.r.o., dcérska spoločnosť msg life central europe gmbh, ktorej vlastníkom je spoločnosť msg life ag („ďalej len „msg life“). Tieto zásady ochrany osobných údajov podrobne uvádzajú, aké činnosti vykonáva msg life počas vašej návštevy na stránke, aké informácie môže msg life zhromažďovať v zmysle príslušných právnych predpisov o ochrane osobných údajov a v akom formáte ich spracúva.

Vaše osobné údaje sú spracúvané v súlade so všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov (“GDPR”), ktoré upravuje aj vaše práva ako dotknutej osoby, ďalej tými ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sa na nás vzťahujú (najmä § 78 a § 79), zákonom o advokácií (§ 18) ako aj ďalšími predpismi.

Vaše údaje poskytujeme aj spoločnosti msg life podľa čl.6, ods.1, písm.b v zmysle GDPR, ak je ich spracovanie nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste vy, ako dotknutá osoba. To platí aj pre spracovanie údajov, ktoré je nevyhnutné vykonať pred uzavretím zmluvy. Údaje poskytované spoločnosti msg life sú v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a aj v súlade s Federálnym zákonom o ochrane osobných údajov Nemeckej spolkovej republiky („BDSG“) a Slovenskej republiky(“SR”).

Akékoľvek zmeny a doplnenia týchto zásad ochrany osobných údajov zverejníme na tejto stránke s cieľom informovať vás o údajoch, ktoré msg life spracúva. Nižšie sú uvedené hlavné kategórie informácií o ochrane osobných údajov.

podľa čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie GDPR“) a § 19 a § 20 Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o OOÚ“).

Cieľom tejto informácie je poskytnúť Vám informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, ako s nimi zaobchádzame, na aké účely ich používame, komu ich môžeme poskytnúť, kde môžete získať informácie o Vašich osobných údajoch a uplatniť Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov.

Identifikačné a kontaktné údaje

Prevádzkovateľom spracúvajúcim Vaše osobné údaje je spoločnosť msg life Slovakia, s. r. o., Hraničná 18, 821 05 Bratislava, IČO: 35800780 (ďalej len „prevádzkovateľ“).

Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre dohľad nad spracúvaním osobných údajov: email: dpo3@proenergy.sk.

Všeobecný popis

V prípade ak nám pošlete správu prostredníctvom webového kontaktného formulára, môžeme spracúvať vaše osobné údaje s cieľom vybavenia vašej elektronickej korešpondencie. Podľa predmetu a obsahu vašej správy sa spracúvanie môže vykonávať v rámci plnenia zmluvného vzťahu, alebo predzmluvného vzťahu s vami (poskytovanie informácií o našich produktoch/službách, rokovanie o zmluve, plnenie zmluvy, vybavovanie reklamácií a pod.), plnenia zákonnej povinnosti (napr. oznamovanie protispoločenskej činnosti, vybavovanie žiadostí dotknutých osôb, správa registratúry), alebo v rámci oprávneného záujmu (napr. vybavovanie sťažností, vedenie evidencie obchodných partnerov, spracovanie neočakávanej/nevyžiadanej komunikácie).

Podrobnosti spracúvania osobných údajov

1 Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania

Účelom spracúvania osobných údajov je:

spracovanie elektronickej korešpondencie prijatej prostredníctvom webového kontaktného formulára

Osobné údaje sa spracúvajú na základe:

(1) čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia GDPR: plnenie zákonnej povinnosti,
(2) čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR: zmluvné, predzmluvné vzťahy s dotknutou osobou, (3) čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR: oprávnený záujem.

2 Identifikácia spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb

Dotknuté osoby, o ktorých osobné údaje spracúvame:

fyzické osoby – odosielatelia elektronickej korešpondencie.

Rozsah osobných údajov, ktoré spracúvame:

osobné údaje – identifikačné a kontaktné napr. titul, meno, priezvisko, e – mailová adresa, pracovná ponuka, údaje v poznámke, prílohy.

3 Identifikácia príjemcov, prípadne iných strán, ktoré môžu mať prístup k osobným údajom

Kategória príjemcov Identifikácia príjemcov
(1) Inštitúcie, organizácie, zmluvní partneri, alebo iné strany ktorým prístup umožňuje osobitný právny predpis, a/alebo výkon verejnej moci (čl.6 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia), napr.:
-iný právny predpis
(2) Sprostredkovateľ na základe zmluvy (čl.28 nariadenia GDPR)
(3) Iný prevádzkovateľ, ak ste udelili súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR)
(4) Zmluvný partner, v rámci plnenia zmluvy medzi vami a prevádzkovateľom (čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR)
(5) iná strana na základe oprávneného záujmu (čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR)
(2) recruitis.io s.r.o., IČO: 275 08 391

4 Prenos osobných údajov do tretej krajiny/medzinárodnej organizácii

Prenos do tretej krajiny, alebo medzinárodnej organizácii sa neuskutočňuje.

5 Identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané

Priamo dotknutá osoba.

6 Doba uchovávania osobných údajov

Vedenie korešpondencie 3 roky.

7 Profilovanie

Neuskutočňuje sa.

8 Povinnosť poskytnutia osobných údajov

Poskytnutie osobných údajov vykonáva dotknutá osoba dobrovoľne, z vlastnej iniciatívy. Podľa predmetu a obsahu vybavovanej korešpondencie sa môže vyžadovať poskytnutie osobných údajov (plnenie zákonnej povinnosti, alebo požiadavky v rámci plnenia zmluvných alebo predzmluvných vzťahov s dotknutou osobou). V prípade neposkytnutia osobných údajov, prevádzkovateľ nemusí byť schopný zabezpečiť vybavenie elektronickej korešpondencie.

Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracúvané, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu: jobs.sk@msg-life.com, alebo písomne na adresu prevádzkovateľa.

podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie GDPR“) a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o OOÚ“).

Cieľom tohto prehľadu je poskytnúť Vám základné informácie o spracúvaní vašich osobných údajov, pokiaľ ako zamestnanec agentúry dočasného zamestnávania u nás vykonávate dohodnutú prácu.

Kompletné informácie sú dostupné na personálnom oddelení a internej web stránke.

Identifikačné údaje

Prevádzkovateľom spracúvajúcim Vaše osobné údaje je spoločnosť msg life Slovakia, s. r. o., Hraničná 18, 821 05 Bratislava, IČO: 35800780 (ďalej len „prevádzkovateľ“).

 

Kontaktné údaje

V prípade nejasností, otázok týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajov, podnetov, alebo sťažností, ak sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne, alebo nespravodlivo, alebo v prípade uplatnenia niektorého z vašich práv sa na nás môžete kedykoľvek obrátiť zaslaním emailu: jobs.sk@msg-life.com, alebo písomne na adresu prevádzkovateľa. Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre dohľad nad spracúvaním osobných údajov: email: dpo3@proenergy.sk.

Základný prehľad spracovateľských činností

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať v rámci nasledovných spracovateľských činností (IS):

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať pokiaľ ste neanonymne podali oznámenie o možnej protispoločenskej činnosti, alebo pokiaľ ste predmetom, alebo účastníkom prešetrovania možnej protispoločenskej činnosti podľa osobitného právneho predpisu.

 • Kategórie dotknutých osôb – fyzické osoby, ktoré podali oznámenie o protispoločenskej činnosti alebo žiadosť o poskytnutie ochrany pri oznámení závažnej protispoločenskej činnosti (prípadne ich blízke osoby o ktoré žiadajú ochranu) a fyzické osoby ktoré sú na základe oznámenia prešetrované.
 • Kategórie osobných údajov – osobné údaje – uvedené v oznámení a údaje nevyhnutné na jeho preskúmanie (najmä bežné identifikačné osobné údaje o oznamovateľovi, osobách zapojených do porušenia, podrobnosti oznámenia (môžu obsahovať údaje rôznej citlivosti).
 • Lehota na výmaz OÚ – 3 roky (odo dňa doručenia oznámenia).
 • Kategória príjemcov (externí) – (1) Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti, účastníci konania, iný príslušný správny orgán, policajný zbor SR, prokuratúra SR, súdy SR, iný oprávnený subjekt.

Propagácia

Môžeme spracúvať vaše fotografie, videozáznamy, vaše recenzie o nás, a ďalšie informácie o vás len v takom rozsahu a takým spôsobom, ako ste udelili súhlas so spracovaním osobných údajov. V prípade, ak sme vyhodnotili že súhlas nie je potrebný (nadbytočný, s vyvinutím neprimeraného úsilia a pod.) v rámci daného účelu, napríklad ste sa zúčastnili, alebo sa budete zúčastňovať na akciách/ podujatiach organizovaných prevádzkovateľom pre široký okruh osôb, môžeme vyhotovovať a spracúvať fotografie, alebo iné záznamy v rámci nášho oprávneného záujmu. Tieto získané údaje môžeme používať pre potreby pozitívnej propagácie, na dokumentačné a prezentačné účely aktivít prevádzkovateľa. Je totiž v našom záujme dokumentovať aktivity prevádzkovateľa a prezentovať/propagovať ich v rámci budovania dobrých interných vzťahov, ako aj externých vzťahov smerom k prevádzkovateľovi a zachovávať naše dobré meno. V prípade, ak nechcete aby vaše fotografie, videozáznamy, alebo iné súvisiace údaje boli používané na dokumentačné, prezentačné/propagačné účely, môžete uplatniť svoje práva (namietať spracúvanie, alebo odvolať súhlas) prostredníctvom kontaktov uvedených v úvode tejto informácie.

 • Kategórie dotknutých osôb – zamestnanci (vrátane osôb v obdobnom pracovnoprávnom vzťahu) iné fyzické osoby.
 • Kategórie osobných údajov –  osobné údaje (bežné – najmä identifikačné, zachytené na fotografii, video/audiozázname, iné súvisiace s prejavmi osobnej povahy).
 • Lehota na výmaz OÚ – Trvanie pracovnoprávneho vzťahu alebo po skončení účelu (5 rokov), neplatí pre dokumenty/záznamy s trvalou dokumentárnou hodnotou v zmysle zákona o archívoch a registratúrach.
 • Kategória príjemcov (externí) – (1) iný oprávnený subjekt.

Personálna agentúra

Pokiaľ ste zamestnancom agentúry dočasného zamestnávania, môžeme spracúvať vaše osobné údaje v súvislosti s plnením vašej pracovnej zmluvy so zamestnávateľom a v rámci plnenia našej zákonnej povinnosti, jedná sa najmä o vedenie evidencie o vás pre zabezpečenie vstupu do našich priestorov, evidenciu dochádzky, zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vzdelávania, sociálnych služieb, zabezpečenie vhodných pracovných podmienok a podmienok zamestnávania.

 • Kategórie dotknutých osôb – agentúrni zamestnanci, bývalí agentúrni zamestnanci.
 • Kategórie osobných údajov – osobné údaje (bežné – identifikačné údaje, údaje v rozsahu plnenia zmluvy o dočasnom pridelení – môžu byť údaje týkajúce sa osobného, profesijného života, údaje týkajúce sa zdravia (napr. pracovná spôsobilosť, úraz, tehotenstvo a pod.).
 • Lehota na výmaz OÚ – 5 rokov.
 • Kategória príjemcov (externí) – 1a) Agentúra dočasného zamestnávania, (1b) cudzinecká polícia SR, (1c) iný oprávnený subjekt, (2) poskytovateľ služieb BOZP a OP, školitelia.

Technické a organizačné opatrenia

S cieľom zachovávania vašej ako aj našej bezpečnosti (vrátane vašich osobných údajov), preukazovania plnenia našej zákonnej povinnosti a preukazovania, uplatňovania, obhajovania našich právnych nárokov, alebo nárokov tretích strán, môžeme spracúvať záznamy s vašimi osobnými údajmi. Podľa potreby sa môže jednať napríklad o:

 1. záznamy o udelení vášho súhlasu so spracovaním údajov,
 2. záznamy o splnení našej informačnej povinnosti voči vám,
 3. záznamy o vybavení vašej žiadosti,
 4. záznamy o povolených/pridelených prístupoch a aktívach a ich používaní, ak sme vám také povolili/pridelili,
 5. záznamy, ktoré sú potrebné v rámci vyšetrovania bezpečnostných incidentov a porušení ochrany osobných údajov,
 6. záznamy (potvrdenia), ak sme vás školili,
 7. záznamy, ak ste sa zaviazali zachovávať mlčanlivosť,
 8. záznamy, ak ste boli súčasťou našej kontrolnej činnosti, auditu,
 9. iné záznamy súvisiace s výkonom prijatých technických a organizačných opatrení.

Spracúvanie je v oprávnenom záujme prevádzkovateľa a zároveň povinnosťou vyplývajúcou z nariadenia GDPR. Záznamy sa môžu použiť na vyvodenie zodpovednosti voči vám a ako dôkaz na preukazovanie, uplatňovanie, alebo obhajovanie právnych nárokov prevádzkovateľa, alebo tretej strany (najmä v súvislosti s ohrozením/narušením bezpečnosti vrátane ochrany ľudského života a zdravia, majetku, finančnej, alebo majetkovej ujmy, prerušením činnosti, poškodením dobrého mena, únikom know how a pod.).

 • Kategórie dotknutých osôb – zamestnanci, zodpovedná osoba, žiadatelia o uplatnenie práv, osoby, voči ktorým si prevádzkovateľ plní povinnosti vyplývajúce z nariadenia GDPR, osoby zapojené, alebo riešené v rámci bezpečnostného incidentu, sprostredkovatelia, iné externé subjekty (ako napr. ak by boli prizvané osoby k riešenej problematike – konzultanti, audítori, právnici,) zamestnanci orgánov na základe osobitných právnych predpisov (napr. zamestnanci dozorného orgánu v rámci konzultačnej, kontrolnej činnosti) a pod.
 • Kategórie osobných údajov – osobné údaje (bežné -identifikačné, kontaktné, ktoré však môžu byť podľa charakteru riešenej veci doplnené o ďalšie nevyhnutné údaje rôznej povahy- napr. o prihlasovacie údaje, údaje týkajúce sa správania používateľa/páchateľa (napr. logy prihlásenia, odhlásenia, činnosti), údaje nevyhnutné na overenie totožnosti osoby, ktorá požiadala o uplatnenie práva, údaje z ktorých vyplýva porušovanie interných predpisov (napr. obchádzane bezpečnostných nastavení a i.) a pod.
 • Lehota na výmaz OÚ – Podľa kapitoly „vedenie záznamov, archivácia“ Politiky ochrany osobných údajov a Politiky bezpečnosti osobných údajov ( väčšina evidencií sa uchováva 3 roky a menej, evidencie o výmaze, alebo obsahujúce zmluvy 5 rokov, niektoré evidencie permanentne-napr. týkajúce sa riešenia bezpečnostných incidentov, posúdenia vplyvu, informovaní dotknutých osôb a pod.).
 • Kategória príjemcov (externí) – (1a,5) zodpovedná osoba, Úrad na ochranu osobných údajov SR, (1b,5) Polícia, Prokuratúra SR, súdy SR, (1c) iný oprávnený subjekt.

Údaje z niektorých vyššie uvedených spracovateľských operácií sa v aplikovateľnom prípade a v nevyhnutnom rozsahu môžu použiť v rámci preukazovania, uplatňovania alebo obhajovania našich právnych nárokov, alebo právnych nárokov tretej strany (napríklad poskytnutie údajov orgánom činným v trestnom konaní, exekútorovi, advokátom, a pod.), v rámci súdnych, alebo mimosúdnych konaní, vymáhania pohľadávok a pod.

Niektoré získané osobné údaje (napr. potvrdenia, záznamy, iné doklady potvrdzujúce danú skutočnosť a pod.) sa môžu uchovávať a používať ako „dôkaz“ pre účely auditov, kontrolnej činnosti zo strany tretích strán, v rámci overovania riadneho plnenia povinností prevádzkovateľa v zmysle legislatívnych požiadaviek, alebo iných požiadaviek (zmluvných, sektorových a pod.).

Vaše práva

Ako dotknutá osoba, o ktorej spracúvame osobné údaje, máte v zmysle nariadenia GDPR a zákona o OOÚ práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov, a to právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o vás spracúvané, právo na opravu (príp. doplnenie) osobných údajov, právo na vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov.

V prípade, ak sa rozhodnete využiť niektoré zo svojich práv, môžete na to využiť náš formulár žiadosti, ktorý je dostupný v kompletnej informácii o spracúvaní vašich osobných údajov. V prípade, ak nie ste spokojný s našou odpoveďou, alebo sa domnievate, že sme porušili vaše práva, alebo spracúvame vaše osobné údaje nespravodlivo, nezákonne a pod. máte možnosť podať sťažnosť – návrh na začatie konania dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie GDPR“) a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o OOÚ“).

Cieľom tohto prehľadu je poskytnúť Vám základné informácie o spracúvaní vašich osobných údajov, pokiaľ ste prejavili záujem o naše služby, alebo využívate naše služby.

Kompletné informácie sú dostupné na vyžiadanie na e-mailových adresách nižšie.

Identifikačné údaje

Prevádzkovateľom spracúvajúcim Vaše osobné údaje je spoločnosť msg life Slovakia, s. r. o., Hraničná 18, 821 05 Bratislava, IČO: 35800780 (ďalej len „prevádzkovateľ“).

Kontaktné údaje

V prípade nejasností, otázok týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajov, podnetov, alebo sťažností, ak sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne, alebo nespravodlivo, alebo v prípade uplatnenia niektorého z vašich práv sa na nás môžete kedykoľvek obrátiť zaslaním emailu: jobs.sk@msg-life.com, alebo písomne na adresu prevádzkovateľa. Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre dohľad nad spracúvaním osobných údajov: email: dpo3@proenergy.sk.

Základný prehľad spracovateľských činností

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať v rámci nasledovných spracovateľských činností (IS):

Účtovné doklady

Môžeme spracúvať vaše osobné údaje v súvislosti s plnením zmluvy s vami s cieľom plnenia účtovných a daňových povinností v zmysle osobitných právnych predpisov.

 • Kategórie dotknutých osôb  – klienti/zmluvní partneri prevádzkovateľa, daňovníci prevádzkovateľa.
 • Kategórie osobných údajov – osobné údaje identifikačné, kontaktné, finančné/platobné, iné údaje-podobnosti týkajúce plnenia zmluvy, účtovných a daňových povinností.
 • Lehota na výmaz OÚ – 10 rokov.
 • Kategória príjemcov (externí) – (1a) správca dane, (1b) audítory, (1c) iný oprávnený subjekt.

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať pokiaľ ste neanonymne podali oznámenie o možnej protispoločenskej činnosti, alebo pokiaľ ste predmetom, alebo účastníkom prešetrovania možnej protispoločenskej činnosti podľa osobitného právneho predpisu.

 • Kategórie dotknutých osôb – fyzické osoby, ktoré podali oznámenie o protispoločenskej činnosti alebo žiadosť o poskytnutie ochrany pri oznámení závažnej protispoločenskej činnosti (prípadne ich blízke osoby o ktoré žiadajú ochranu) a fyzické osoby ktoré sú na základe oznámenia prešetrované.
 • Kategórie osobných údajov osobné údaje – uvedené v oznámení a údaje nevyhnutné na jeho preskúmanie (najmä bežné identifikačné osobné údaje o oznamovateľovi, osobách zapojených do porušenia, podrobnosti oznámenia (môžu obsahovať údaje rôznej citlivosti).
 • Lehota na výmaz OÚ – 3 roky (odo dňa doručenia oznámenia).
 • Kategória príjemcov (externí) – (1) Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti, účastníci konania, iný príslušný správny orgán, policajný zbor SR, prokuratúra SR, súdy SR, iný oprávnený subjekt.

Cookies

V prípade ak si prehliadate obsah našej webovej stránky, môžeme spracúvať vaše osobné údaje s cieľom poskytovania a zlepšovania služieb, vývoja nových služieb, ochrany používateľov a zabezpečovania efektívneho vyhľadávania a reklamy. V prípade údajov, ktoré nie sú výlučne technické, potrebujeme na takéto spracúvanie váš dobrovoľný súhlas s používaním cookies.

 • Kategórie dotknutých osôb používatelia webovej stránky prevádzkovateľa.
 • Kategórie osobných údajovosobné údaje (bežné – umožňujúce priamu, alebo nepriamu identifikáciu, lokalizačné údaje).
 • Lehota na výmaz OÚ – po uplynutí doby súhlasu (ak súhlas dotknutá osoba neobnoví).
 • Kategória príjemcov (externí) – (1) iný oprávnený subjekt.

Technické a organizačné opatrenia

S cieľom zachovávania vašej ako aj našej bezpečnosti (vrátane vašich osobných údajov), preukazovania plnenia našej zákonnej povinnosti a preukazovania, uplatňovania, obhajovania našich právnych nárokov, alebo nárokov tretích strán, môžeme spracúvať záznamy s vašimi osobnými údajmi. Podľa potreby sa môže jednať napríklad o:

 1. záznamy o udelení vášho súhlasu so spracovaním údajov,
 2. záznamy o splnení našej informačnej povinnosti voči vám,
 3. záznamy o vybavení vašej žiadosti,
 4. záznamy o povolených/pridelených prístupoch a aktívach a ich používaní, ak sme vám také povolili/pridelili,
 5. záznamy, ktoré sú potrebné v rámci vyšetrovania bezpečnostných incidentov a porušení ochrany osobných údajov,
 6. záznamy (potvrdenia), ak sme vás školili,
 7. záznamy, ak ste sa zaviazali zachovávať mlčanlivosť,
 8. záznamy, ak ste boli súčasťou našej kontrolnej činnosti, auditu,
 9. iné záznamy súvisiace s výkonom prijatých technických a organizačných opatrení.

Spracúvanie je v oprávnenom záujme prevádzkovateľa a zároveň povinnosťou vyplývajúcou z nariadenia GDPR. Záznamy sa môžu použiť na vyvodenie zodpovednosti voči vám a ako dôkaz na preukazovanie, uplatňovanie, alebo obhajovanie právnych nárokov prevádzkovateľa, alebo tretej strany (najmä v súvislosti s ohrozením/narušením bezpečnosti vrátane ochrany ľudského života a zdravia, majetku, finančnej, alebo majetkovej ujmy, prerušením činnosti, poškodením dobrého mena, únikom know how a pod.).

 • Kategórie dotknutých osôb – zamestnanci, zodpovedná osoba, žiadatelia o uplatnenie práv, osoby, voči ktorým si prevádzkovateľ plní povinnosti vyplývajúce z nariadenia GDPR, osoby zapojené, alebo riešené v rámci bezpečnostného incidentu, sprostredkovatelia, iné externé subjekty (ako napr. ak by boli prizvané osoby k riešenej problematike – konzultanti, audítori, právnici,) zamestnanci orgánov na základe osobitných právnych predpisov (napr. zamestnanci dozorného orgánu v rámci konzultačnej, kontrolnej činnosti) a pod.
 • Kategórie osobných údajov – osobné údaje (bežné -identifikačné, kontaktné, ktoré však môžu byť podľa charakteru riešenej veci doplnené o ďalšie nevyhnutné údaje rôznej povahy- napr. o prihlasovacie údaje, údaje týkajúce sa správania používateľa/páchateľa (napr. logy prihlásenia, odhlásenia, činnosti), údaje nevyhnutné na overenie totožnosti osoby, ktorá požiadala o uplatnenie práva, údaje z ktorých vyplýva porušovanie interných predpisov (napr. obchádzane bezpečnostných nastavení a i.) a pod.
 • Lehota na výmaz OÚ – podľa kapitoly „vedenie záznamov, archivácia“ Politiky ochrany osobných údajov a Politiky bezpečnosti osobných údajov ( väčšina evidencií sa uchováva 3 roky a menej, evidencie o výmaze, alebo obsahujúce zmluvy 5 rokov, niektoré evidencie permanentne-napr. týkajúce sa riešenia bezpečnostných incidentov, posúdenia vplyvu, informovaní dotknutých osôb a pod.).
 • Kategória príjemcov (externí) – (1a,5) zodpovedná osoba, Úrad na ochranu osobných údajov SR, (1b,5) Polícia, Prokuratúra SR, súdy SR, (1c) iný oprávnený subjekt.

Údaje z niektorých vyššie uvedených spracovateľských operácií sa v aplikovateľnom prípade a v nevyhnutnom rozsahu môžu použiť v rámci preukazovania, uplatňovania alebo obhajovania našich právnych nárokov, alebo právnych nárokov tretej strany (napríklad poskytnutie údajov orgánom činným v trestnom konaní, exekútorovi, advokátom, a pod.), v rámci súdnych, alebo mimosúdnych konaní, vymáhania pohľadávok a pod.

Niektoré získané osobné údaje (napr. potvrdenia, záznamy, iné doklady potvrdzujúce danú skutočnosť a pod.) sa môžu uchovávať a používať ako „dôkaz“ pre účely auditov, kontrolnej činnosti zo strany tretích strán, v rámci overovania riadneho plnenia povinností prevádzkovateľa v zmysle legislatívnych požiadaviek, alebo iných požiadaviek (zmluvných, sektorových a pod.).

Vaše práva

Ako dotknutá osoba, o ktorej spracúvame osobné údaje, máte v zmysle nariadenia GDPR a zákona o OOÚ práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov, a to právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o vás spracúvané, právo na opravu (príp. doplnenie) osobných údajov, právo na vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov.

V prípade, ak sa rozhodnete využiť niektoré zo svojich práv, môžete na to využiť náš formulár žiadosti, ktorý je dostupný v kompletnej informácii o spracúvaní vašich osobných údajov. V prípade, ak nie ste spokojný s našou odpoveďou, alebo sa domnievate, že sme porušili vaše práva, alebo spracúvame vaše osobné údaje nespravodlivo, nezákonne a pod. máte možnosť podať sťažnosť – návrh na začatie konania dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie GDPR“) a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o OOÚ“).

Cieľom tohto prehľadu je poskytnúť Vám základné informácie o spracúvaní vašich osobných údajov, pokiaľ vstupujete a pohybujete sa v našich priestoroch.

Kompletné informácie sú dostupné na personálnom oddelení na vyžiadanie.

Identifikačné a kontaktné údaje

Prevádzkovateľom spracúvajúcim Vaše osobné údaje je spoločnosť msg life Slovakia, s. r. o., Hraničná 18, 821 05 Bratislava, IČO: 35800780 (ďalej len „prevádzkovateľ“).

V prípade nejasností, otázok týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajov, podnetov, alebo sťažností, ak sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne, alebo nespravodlivo, alebo v prípade uplatnenia niektorého z vašich práv sa na nás môžete kedykoľvek obrátiť zaslaním emailu: jobs.sk@msg-life.com, alebo písomne na adresu prevádzkovateľa.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre dohľad nad spracúvaním osobných údajov: email: dpo3@proenergy.sk.

Základný prehľad spracovateľských činností

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať v rámci nasledovných spracovateľských činností (IS):

Technické a organizačné opatrenia

Môžeme spracúvať záznamy s vašimi osobnými údajmi, v rámci výkonu technických a organizačných opatrení prijatých prevádzkovateľom pre zabezpečenie primeranej úrovne bezpečnosti, zachovanie súladu s požiadavkami nariadenia GDPR a prevencie, príp. eliminácii nepriaznivých následkov na dotknuté osoby a prevádzkovateľa. Môže sa jednať napr. o záznamy o vzdelávaní zamestnancov, zachovávaní mlčanlivosti osôb, ktoré prídu do styku s osobnými údajmi, záznamy o vami udelenom súhlase so spracúvaním osobných údajov, záznamy súvisiace s vybavovaním vašich žiadostí o uplatnenie práv, záznamy súvisiace s riešením bezpečnostných incidentov a porušení ochrany osobných údajov, záznamy z kontrolných činností, auditov, ktorých ste boli súčasťou, záznamy o pridelení/odobratí aktív, prístupových práv, záznamy súvisiace s používaním pridelených aktív a pod. Spracúvanie je v oprávnenom záujme prevádzkovateľa a zároveň povinnosťou vyplývajúcou z nariadenia GDPR. Záznamy sa môžu použiť na vyvodenie zodpovednosti voči vám a ako dôkaz na preukazovanie, uplatňovanie, alebo obhajovanie právnych nárokov prevádzkovateľa, alebo tretej strany (najmä v súvislosti s ohrozením/narušením bezpečnosti vrátane ochrany ľudského života a zdravia, majetku, finančnej, alebo majetkovej ujmy, prerušením činnosti, poškodením dobrého mena, únikom know how a pod.).

 • Kategórie dotknutých osôb  – zamestnanci, zodpovedná osoba, žiadatelia o uplatnenie práv, osoby, voči ktorým si prevádzkovateľ plní povinnosti vyplývajúce z nariadenia GDPR, osoby zapojené, alebo riešené v rámci bezpečnostného incidentu, sprostredkovatelia, iné externé subjekty (ako napr. ak by boli prizvané osoby k riešenej problematike –  konzultanti, audítori, právnici,) zamestnanci orgánov na základe osobitných právnych predpisov (napr. zamestnanci dozorného orgánu v rámci konzultačnej, kontrolnej činnosti) a pod.
 • Kategórie osobných údajov – osobné údaje (bežné -identifikačné, kontaktné, ktoré však môžu byť podľa charakteru riešenej veci doplnené o ďalšie nevyhnutné údaje rôznej povahy- napr. o prihlasovacie údaje, údaje týkajúce sa správania používateľa/páchateľa (napr. logy prihlásenia, odhlásenia, činnosti), údaje nevyhnutné na overenie totožnosti osoby, ktorá požiadala o uplatnenie práva, údaje z ktorých vyplýva porušovanie interných predpisov (napr. obchádzane bezpečnostných nastavení a i.) a pod.
 • Lehota na výmaz OÚ – podľa kapitoly „vedenie záznamov, archivácia“ Politiky ochrany osobných údajov a Politiky bezpečnosti osobných údajov ( väčšina evidencií sa uchováva 3 roky a menej, evidencie o výmaze, alebo obsahujúce zmluvy 5 rokov, niektoré evidencie permanentne-napr. týkajúce sa riešenia bezpečnostných incidentov, posúdenia vplyvu, informovaní dotknutých osôb a pod.).
 • Kategória príjemcov (externí) – (1a,5) zodpovedná osoba, Úrad na ochranu osobných údajov SR, (1b,5) Polícia, Prokuratúra SR, súdy SR, (1c) iný oprávnený subjekt.

Údaje z niektorých vyššie uvedených spracovateľských operácií sa v aplikovateľnom prípade a v nevyhnutnom rozsahu môžu použiť v rámci preukazovania, uplatňovania alebo obhajovania našich právnych nárokov, alebo právnych nárokov tretej strany (napríklad poskytnutie údajov orgánom činným v trestnom konaní, exekútorovi, advokátom, a pod.), v rámci súdnych, alebo mimosúdnych konaní, vymáhania pohľadávok a pod. Niektoré získané osobné údaje (napr. potvrdenia, záznamy, iné doklady potvrdzujúce danú skutočnosť a pod.) sa môžu uchovávať a používať ako „dôkaz“ pre účely auditov, kontrolnej činnosti zo strany tretích strán, v rámci overovania riadneho plnenia povinností prevádzkovateľa v zmysle legislatívnych požiadaviek, alebo iných požiadaviek (zmluvných, sektorových a pod.).

Vaše práva

Ako dotknutá osoba, o ktorej spracúvame osobné údaje, máte v zmysle nariadenia GDPR a zákona o OOÚ práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov, a to právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o vás spracúvané, právo na opravu (príp. doplnenie) osobných údajov, právo na vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov.

V prípade, ak sa rozhodnete využiť niektoré zo svojich práv, môžete na to využiť náš formulár žiadosti, ktorý je dostupný v kompletnej informácii o spracúvaní vašich osobných údajov. V prípade, ak nie ste spokojný s našou odpoveďou, alebo sa domnievate, že sme porušili vaše práva, alebo spracúvame vaše osobné údaje nespravodlivo, nezákonne a pod. máte možnosť podať sťažnosť – návrh na začatie konania dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie GDPR“) a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o OOÚ“).

Cieľom tohto prehľadu je poskytnúť Vám základné informácie o spracúvaní vašich osobných údajov, pokiaľ ste náš obchodný partner.

Kompletné informácie sú dostupné na vyžiadanie na personálnom oddelení.

Identifikačné a kontaktné údaje

Prevádzkovateľom spracúvajúcim Vaše osobné údaje je spoločnosť msg life Slovakia, s. r. o., Hraničná 18, 821 05 Bratislava, IČO: 35800780 (ďalej len „prevádzkovateľ“).

V prípade nejasností, otázok týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajov, podnetov, alebo sťažností, ak sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne, alebo nespravodlivo, alebo v prípade uplatnenia niektorého z vašich práv sa na nás môžete kedykoľvek obrátiť zaslaním emailu: jobs.sk@msg-life.com, alebo písomne na adresu prevádzkovateľa.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre dohľad nad spracúvaním osobných údajov: email: dpo3@proenergy.sk.

Základný prehľad spracovateľských činností

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať v rámci nasledovných spracovateľských činností (IS):

Účtovné doklady

Môžeme spracúvať vaše osobné údaje v súvislosti s plnením zmluvy s vami s cieľom plnenia účtovných a daňových povinností v zmysle osobitných právnych predpisov.

 • Kategórie dotknutých osôb  – klienti/zmluvní partneri prevádzkovateľa, daňovníci prevádzkovateľa.
 • Kategórie osobných údajov – osobné údaje identifikačné, kontaktné, finančné/platobné, iné údaje-podobnosti týkajúce plnenia zmluvy, účtovných a daňových povinností.
 • Lehota na výmaz OÚ – 10 rokov.
 • Kategória príjemcov (externí) – (1a) správca dane, (1b) audítori, (1c) iný oprávnený subjekt.

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

vaše osobné údaje môžeme spracúvať pokiaľ ste neanonymne podali oznámenie o možnej protispoločenskej činnosti, alebo pokiaľ ste predmetom, alebo účastníkom prešetrovania možnej protispoločenskej činnosti podľa osobitného právneho predpisu.

 • Kategórie dotknutých osôb  – fyzické osoby, ktoré podali oznámenie o protispoločenskej činnosti alebo žiadosť o poskytnutie ochrany pri oznámení závažnej protispoločenskej činnosti (prípadne ich blízke osoby o ktoré žiadajú ochranu) a fyzické osoby ktoré sú na základe oznámenia prešetrované.
 • Kategórie osobných údajov – osobné údaje – uvedené v oznámení a údaje nevyhnutné na jeho preskúmanie (najmä bežné identifikačné osobné údaje o oznamovateľovi, osobách zapojených do porušenia, podrobnosti oznámenia (môžu obsahovať údaje rôznej citlivosti).
 • Lehota na výmaz OÚ – 3 roky (odo dňa doručenia oznámenia).
 • Kategória príjemcov (externí) – 1) Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti, účastníci konania, iný príslušný správny orgán, policajný zbor SR, prokuratúra SR, súdy SR, iný oprávnený subjekt.

Evidencia obchodných partnerov

Môžeme spracúvať vaše identifikačné a kontaktné údaje, ak ste našim obchodným partnerom (alebo ním určenou kontaktnou osobou), a tieto údaje potrebujeme v rámci plnenia našich obchodných vzťahov. Právnym základom je oprávnený záujem.

 • Kategórie dotknutých osôb  – obchodní partneri prevádzkovateľa a zamestnanci obchodného partnera.
 • Kategórie osobných údajov –  osobné údaje (bežné – identifikačné a kontaktné údaje v rozsahu vizitky).
 • Lehota na výmaz OÚ – 1o rokov.
 • Kategória príjemcov (externí) – (1) iný oprávnený subjekt.

Technické a organizačné opatrenia

S cieľom zachovávania vašej ako aj našej bezpečnosti (vrátane vašich osobných údajov), preukazovania plnenia našej zákonnej povinnosti a preukazovania, uplatňovania, obhajovania našich právnych nárokov, alebo nárokov tretích strán, môžeme spracúvať záznamy s vašimi osobnými údajmi. Podľa potreby sa môže jednať napríklad o:

 1. záznamy o udelení vášho súhlasu so spracovaním údajov,
 2. záznamy o splnení našej informačnej povinnosti voči vám,
 3. záznamy o vybavení vašej žiadosti,
 4. záznamy o povolených/pridelených prístupoch a aktívach a ich používaní, ak sme vám také povolili/pridelili,
 5. záznamy, ktoré sú potrebné v rámci vyšetrovania bezpečnostných incidentov a porušení ochrany osobných údajov,
 6. záznamy (potvrdenia), ak sme vás školili,
 7. záznamy, ak ste sa zaviazali zachovávať mlčanlivosť,
 8. záznamy, ak ste boli súčasťou našej kontrolnej činnosti, auditu,
 9. iné záznamy súvisiace s výkonom prijatých technických a organizačných opatrení.

Spracúvanie je v oprávnenom záujme prevádzkovateľa a zároveň povinnosťou vyplývajúcou z nariadenia GDPR. Záznamy sa môžu použiť na vyvodenie zodpovednosti voči vám a ako dôkaz na preukazovanie, uplatňovanie, alebo obhajovanie právnych nárokov prevádzkovateľa, alebo tretej strany (najmä v súvislosti s ohrozením/narušením bezpečnosti vrátane ochrany ľudského života a zdravia, majetku, finančnej, alebo majetkovej ujmy, prerušením činnosti, poškodením dobrého mena, únikom know how a pod.).

 • Kategórie dotknutých osôb  – zamestnanci, zodpovedná osoba, žiadatelia o uplatnenie práv, osoby, voči ktorým si prevádzkovateľ plní povinnosti vyplývajúce z nariadenia GDPR, osoby zapojené, alebo riešené v rámci bezpečnostného incidentu, sprostredkovatelia, iné externé subjekty (ako napr. ak by boli prizvané osoby k riešenej problematike – konzultanti, audítori, právnici,) zamestnanci orgánov na základe osobitných právnych predpisov (napr. zamestnanci dozorného orgánu v rámci konzultačnej, kontrolnej činnosti) a pod.
 • Kategórie osobných údajov – osobné údaje (bežné -identifikačné, kontaktné, ktoré však môžu byť podľa charakteru riešenej veci doplnené o ďalšie nevyhnutné údaje rôznej povahy- napr. o prihlasovacie údaje, údaje týkajúce sa správania používateľa/páchateľa (napr. logy prihlásenia, odhlásenia, činnosti), údaje nevyhnutné na overenie totožnosti osoby, ktorá požiadala o uplatnenie práva, údaje z ktorých vyplýva porušovanie interných predpisov (napr. obchádzane bezpečnostných nastavení a i.) a pod.
 • Lehota na výmaz OÚ – Podľa kapitoly „vedenie záznamov, archivácia“ Politiky ochrany osobných údajov a Politiky bezpečnosti osobných údajov ( väčšina evidencií sa uchováva 3 roky a menej, evidencie o výmaze, alebo obsahujúce zmluvy 5 rokov, niektoré evidencie permanentne-napr. týkajúce sa riešenia bezpečnostných incidentov, posúdenia vplyvu, informovaní dotknutých osôb a pod.).
 • Kategória príjemcov (externí) – (1a,5) zodpovedná osoba, Úrad na ochranu osobných údajov SR, (1b,5) Polícia, Prokuratúra SR, súdy SR, (1c) iný oprávnený subjekt.

Údaje z niektorých vyššie uvedených spracovateľských operácií sa v aplikovateľnom prípade a v nevyhnutnom rozsahu môžu použiť v rámci preukazovania, uplatňovania alebo obhajovania našich právnych nárokov, alebo právnych nárokov tretej strany (napríklad poskytnutie údajov orgánom činným v trestnom konaní, exekútorovi, advokátom, a pod.), v rámci súdnych, alebo mimosúdnych konaní, vymáhania pohľadávok a pod.

Niektoré získané osobné údaje (napr. potvrdenia, záznamy, iné doklady potvrdzujúce danú skutočnosť a pod.) sa môžu uchovávať a používať ako „dôkaz“ pre účely auditov, kontrolnej činnosti zo strany tretích strán, v rámci overovania riadneho plnenia povinností prevádzkovateľa v zmysle legislatívnych požiadaviek, alebo iných požiadaviek (zmluvných, sektorových a pod.).

Vaše práva

Ako dotknutá osoba, o ktorej spracúvame osobné údaje, máte v zmysle nariadenia GDPR a zákona o OOÚ práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov, a to právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o vás spracúvané, právo na opravu (príp. doplnenie) osobných údajov, právo na vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov.

V prípade, ak sa rozhodnete využiť niektoré zo svojich práv, môžete na to využiť náš formulár žiadosti, ktorý je dostupný v kompletnej informácii o spracúvaní vašich osobných údajov. V prípade, ak nie ste spokojný s našou odpoveďou, alebo sa domnievate, že sme porušili vaše práva, alebo spracúvame vaše osobné údaje nespravodlivo, nezákonne a pod. máte možnosť podať sťažnosť – návrh na začatie konania dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

podľa čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie GDPR“) a § 19 a § 20 Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o OOÚ“).

Cieľom tejto informácie je poskytnúť Vám informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, ako s nimi zaobchádzame, na aké účely ich používame, komu ich môžeme poskytnúť, kde môžete získať informácie o Vašich osobných údajoch a uplatniť Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov.

Identifikačné a kontaktné údaje

Prevádzkovateľom spracúvajúcim Vaše osobné údaje je spoločnosť msg life Slovakia, s. r. o., Hraničná 18, 35 800 780 (ďalej len „prevádzkovateľ“).

Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre dohľad nad spracúvaním osobných údajov: email: dpo3@proenergy.sk.

V prípade, ak ste prejavili záujem o prácu u nás (napr. podaním žiadosti o prácu, zaslaním životopisu a pod.), budeme spracúvať vaše osobné údaje, nasledovne:

1 Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania

Účelom spracúvania osobných údajov je:

výber vhodných zamestnancov.
Osobné údaje sa spracúvajú na základe:

 • (1) čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR: zmluvný a predzmluvný vzťah s dotknutou osobou,
 • (2) čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia GDPR: zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon č. 5/2004 Z. z. Zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • (3) čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR: súhlas dotknutej osoby (v prípade poskytnutia údajov prostredníctvom odporúčacieho zamestnanca, uchovávanie životopisu pre budúce výberové konania),

2 Identifikácia spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb

Dotknuté osoby, o ktorých osobné údaje spracúvame:

uchádzači o zamestnanie.

Rozsah osobných údajov, ktoré spracúvame:

osobné údaje uvedené v rámci životopisu a sprievodných dokumentov a vyplývajúce z posúdenia vhodnosti uchádzača o zamestnanie.

Sú to najmä identifikačné, kontaktné údaje, údaje týkajúce sa zvyklostí, preferencií uvedených v životopise, alebo priamo na pracovnom pohovore, finančné údaje-napr. požadovaný, ponúkaný plat.

3 Identifikácia príjemcov, prípadne iných strán, ktoré môžu mať prístup k osobným údajom

Kategória príjemcov Identifikácia príjemcov
(1) Inštitúcie, organizácie, zmluvní partneri, alebo iné strany ktorým prístup umožňuje osobitný právny predpis, a/alebo výkon verejnej moci (čl.6 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia), napr.:
-Zákon č. 5/2004 Z. z. Zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
-iný právny predpis.
(2) Sprostredkovateľ na základe zmluvy (čl.28 nariadenia GDPR)
(3) Iný prevádzkovateľ, ak ste udelili súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR)
(4) Zmluvný partner, v rámci plnenia zmluvy medzi vami a prevádzkovateľom (čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR)
(5) iná strana na základe oprávneného záujmu (čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR)
(1) Úrad práce sociálnych vecí a rodiny (napr. pre účel potvrdenia o hľadaní zamestnania), iný oprávnený subjekt.
(5) msg systems ag, Robert-Buerkle-Strasse 1, 857 31 Ismaning/Munich, VAT: DE 129 420 400

4 Prenos osobných údajov do tretej krajiny/medzinárodnej organizácii

Prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje. K prenosu v rámci medzinárodnej organizácie dochádza len v rámci skupiny msg.

5 Identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané

Priamo dotknutá osoba, so súhlasom aj iná osoba (odporúčajúci zamestnanec).

6 Doba uchovávania osobných údajov

3 roky.

7 Profilovanie

Neuskutočňuje sa profilovanie, ktoré by zahŕňalo automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

8 Povinnosť poskytnutia osobných údajov

Neposkytnutie osobných údajov nevyhnutných pre realizáciu výberu vhodného uchádzača môže mať za následok nevykonanie výberu, nemožnosť posúdenia schopností a kvalít uchádzača.

Poskytnutie osobných údajov od odporúčajúceho zamestnanca je možné len s vašim dobrovoľným súhlasom. V prípade ak súhlas, životopis, alebo iné údaje neposkytnete prostredníctvom odporúčajúceho zamestnanca, osobné údaje môžete poskytnúť priamo nám.

V prípade, ak máte záujem zúčastniť sa budúcich výberových konaní, je potrebné udeliť nám váš dobrovoľný súhlas. V prípade neposkytnutia súhlasu, prevádzkovateľ nebude osobné údaje spracúvať dlhšie ako je nevyhnutné na posúdenie vhodnosti uchádzača o zamestnanie na danú pracovnú pozíciu.

Poskytnutie osobných údajov spracúvaných podľa zákonníka práce a osobitných zákonov je zákonnou požiadavkou /zmluvnou požiadavkou, resp. požiadavkou ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Dotknutá osoba má povinnosť poskytnúť osobné údaje, v prípade ich neposkytnutia prevádzkovateľ dotknutej osobe nezabezpečí uzatvorenie, či plnenie zmluvy.

Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracúvané, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu.

V prípade ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu: jobs.sk@msg-life.com, alebo písomne na adresu prevádzkovateľa.

V prípade, ak nám dobrovoľne poskytnete súhlas so spracúvaním osobných údajov, budeme v rámci nášho oprávneného záujmu a zároveň v rámci plnenia zákonnej povinnosti uchovávať dôkaz o jeho poskytnutí (v rozsahu znenia daného súhlasu) a to po dobu 3 rokov od skončenia jeho platnosti.

Môžeme ho uchovávať ako „dôkaz“ pre účely auditov, kontrolnej činnosti zo strany tretích strán, v rámci overovania riadneho plnenia povinností prevádzkovateľa v zmysle legislatívnych požiadaviek, alebo iných požiadaviek (zmluvných, sektorových a pod.), alebo ho použiť pre potreby preukazovania, uplatňovania alebo obhajovania našich právnych nárokov (napríklad poskytnutie údajov orgánom činným v trestnom konaní, advokátom, a pod.), v rámci súdnych, alebo mimosúdnych konaní a pod.

podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie GDPR“) a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o OOÚ“).

Cieľom tohto prehľadu je poskytnúť Vám základné informácie o spracúvaní vašich osobných údajov, pokiaľ u nás vykonávate prácu na základe pracovného pomeru, alebo obdobného pracovnoprávneho vzťahu.

Kompletné informácie sú dostupné na personálnom oddelení na vyžiadanie.

Identifikačné a kontaktné údaje

Prevádzkovateľom spracúvajúcim Vaše osobné údaje je spoločnosť msg life Slovakia, s. r. o., Hraničná 18, 821 05 Bratislava, IČO: 35800780 (ďalej len „prevádzkovateľ“).

V prípade nejasností, otázok týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajov, podnetov, alebo sťažností, ak sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne, alebo nespravodlivo, alebo v prípade uplatnenia niektorého z vašich práv sa na nás môžete kedykoľvek obrátiť zaslaním emailu: jobs.sk@msg-life.com, alebo písomne na adresu prevádzkovateľa.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre dohľad nad spracúvaním osobných údajov: email: dpo3@proenergy.sk.

Základný prehľad spracovateľských činností

Personalistika a mzdy (PAM)

Vaše osobné údaje spracúvame s cieľom vedenia personálnej a mzdovej agendy, v rámci plnenia zákonných povinností zamestnávateľa a povinností súvisiacich s pracovným pomerom alebo obdobným pracovným vzťahom, vrátane predzmluvných vzťahov, rokovania o zmene zmluvy, alebo s vašim dobrovoľným súhlasom, alebo v rámci vykonávania oprávneného záujmu prevádzkovateľa, alebo tretej strany v súvislosti s/so:

 1. spracovaním kontaktných údajov v rámci plnenia pracovných povinností a zabezpečenia krízového manažmentu a manažmentu kontinuity činností (IS 1.10, 1.11),
 2. zdieľaním údajov v rámci skupiny podnikov pre vnútorné administratívne účely(najmä vedenie internej evidencie, kontaktovania, spolupráce, školenia, schvaľovania odmeňovania/benefitov) (IS 1.22).
 • Kategórie dotknutých osôb  – uchádzači o zamestnanie, zamestnanci, bývalí zamestnanci (vrátane osôb v obdobnom pracovnoprávnom vzťahu), podľa povahy spracovateľskej operácie sa osobné údaje môžu týkať aj manželov alebo manželiek zamestnancov, vyživovaných detí zamestnancov, rodičov vyživovaných detí zamestnancov, blízkych osôb.
 • Kategórie osobných údajov – jednotlivé agendy PAM obsahujú osobné údaje (vrátane citlivých osobných údajov-najmä týkajúcich sa zdravia), ktoré sú významné z hľadiska práce, ktorú má zamestnanec vykonávať, vykonáva alebo vykonával.
 • Lehota na výmaz OÚ – po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, v zmysle zákona o archívoch a registratúrach (maximálne však v prípade osobných spisov zamestnancov 70 rokov (od narodenia)).
 • Kategória príjemcov (externí) – (1) inštitúcie a organizácie, zmluvní partneri, ktorým spracúvanie povoľuje osobitný právny predpis, vrátane orgánov štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru, (2) sprostredkovatelia, (4) zmluvní partneri,  ktorým poskytnutie vyžaduje plnenie zmluvy medzi dotknutými osobami a prevádzkovateľom, (5) Osobné údaje sa môžu v určitých prípadoch zdieľať v rámci oprávneného záujmu, (3) V prípade, ak ste nám udelili dobrovoľný súhlas, alebo ste nám dali príkaz na poskytnutie údajov, vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté aj ďalším príjemcom.

Správa registratúry (a korešpondencia)

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať v zmysle zákonnej povinnosti pre účely vedenia správy registratúry, evidencie pošty. Spracovanie údajov z korešpondencie sa môže vykonávať  v rámci plnenia zmluvného vzťahu, alebo predzmluvného vzťahu (rokovanie o zmluve, plnenie zmluvy, vedenie účtovnej agendy, vybavovanie reklamácií a pod.), plnenia zákonnej povinnosti (napr. oznamovanie protispoločenskej činnosti, vybavovanie žiadostí dotknutých osôb, správa registratúry), alebo v rámci oprávneného záujmu (napr. vybavovanie sťažností, vedenie evidencie obchodných partnerov, spracovanie neočakávanej/nevyžiadanej komunikácie).

 • Kategórie dotknutých osôb  – fyzické osoby – odosielatelia a prijímatelia korešpondencie.
 • Kategórie osobných údajov – osobné údaje (bežné identifikačné napr. titul, meno, priezvisko, podpis, adresa, e – mailová adresa, telefónne číslo, iné údaje rôznej citlivosti v rozsahu komunikácie podľa zákona č. 305/2013 Z. z, alebo dobrovoľne uvedené v rámci komunikácie).
 • Lehota na výmaz OÚ – maximálne 10 rokov (registratúrny denník), vedenie bežnej a úradnej korešpondencie 5 rokov.
 • Kategória príjemcov (externí) – (1) Ministerstvo vnútra SR, iný oprávnený subjekt.

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať pokiaľ ste neanonymne podali oznámenie o možnej protispoločenskej činnosti, alebo pokiaľ ste predmetom, alebo účastníkom prešetrovania možnej protispoločenskej činnosti podľa osobitného právneho predpisu.

 • Kategórie dotknutých osôb  – fyzické osoby, ktoré podali oznámenie o protispoločenskej činnosti alebo žiadosť o poskytnutie ochrany pri oznámení závažnej protispoločenskej činnosti (prípadne ich blízke osoby o ktoré žiadajú ochranu) a fyzické osoby ktoré sú na základe oznámenia prešetrované.
 • Kategórie osobných údajov – osobné údaje – uvedené v oznámení a údaje nevyhnutné na jeho preskúmanie (najmä bežné identifikačné osobné údaje o oznamovateľovi, osobách zapojených do porušenia, podrobnosti oznámenia (môžu obsahovať údaje rôznej citlivosti).
 • Lehota na výmaz OÚ – 3 roky (odo dňa doručenia oznámenia).
 • Kategória príjemcov (externí) – (1) Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti, účastníci konania, iný príslušný správny orgán, policajný zbor SR, prokuratúra SR, súdy SR, iný oprávnený subjekt.

Propagácia

Môžeme spracúvať vaše fotografie, videozáznamy, vaše recenzie o nás, a ďalšie informácie o vás len v takom rozsahu a takým spôsobom, ako ste udelili súhlas so spracovaním osobných údajov. V prípade, ak sme vyhodnotili, že súhlas nie je potrebný (nadbytočný, s vyvinutím neprimeraného úsilia a pod.) v rámci daného účelu, napríklad ste sa zúčastnili, alebo sa budete zúčastňovať na akciách/ podujatiach organizovaných prevádzkovateľom pre široký okruh osôb, môžeme vyhotovovať a spracúvať fotografie, alebo iné záznamy v rámci nášho oprávneného záujmu. Tieto získané údaje môžeme používať pre potreby pozitívnej propagácie, na dokumentačné a prezentačné účely aktivít prevádzkovateľa. Je totiž v našom záujme dokumentovať aktivity prevádzkovateľa a prezentovať/propagovať ich v rámci budovania dobrých interných vzťahov, ako aj externých vzťahov smerom k prevádzkovateľovi a zachovávať naše dobré meno. V prípade, ak nechcete aby vaše fotografie, videozáznamy, alebo iné súvisiace údaje boli používané na dokumentačné, prezentačné/propagačné účely, môžete uplatniť svoje práva (namietať spracúvanie, alebo odvolať súhlas) prostredníctvom kontaktov uvedených v úvode tejto informácie.

 • Kategórie dotknutých osôb  – zamestnanci (vrátane osôb v obdobnom pracovnoprávnom vzťahu) iné fyzické osoby.
 • Kategórie osobných údajov – osobné údaje (bežné – najmä identifikačné, zachytené na fotografii, video/audiozázname, iné súvisiace s prejavmi osobnej povahy).
 • Lehota na výmaz OÚ – trvanie pracovnoprávneho vzťahu alebo po skončení účelu (5 rokov), neplatí pre dokumenty/záznamy s trvalou dokumentárnou hodnotou v zmysle zákona o archívoch a registratúrach.
 • Kategória príjemcov (externí) – (1) iný oprávnený subjekt.

Technické a organizačné opatrenia

S cieľom zachovávania vašej ako aj našej bezpečnosti (vrátane vašich osobných údajov), preukazovania plnenia našej zákonnej povinnosti a preukazovania, uplatňovania, obhajovania našich právnych nárokov, alebo nárokov tretích strán, môžeme spracúvať záznamy s vašimi osobnými údajmi. Podľa potreby sa môže jednať napríklad o:

 1. záznamy o udelení vášho súhlasu so spracovaním údajov,
 2. záznamy o splnení našej informačnej povinnosti voči vám,
 3. záznamy o vybavení vašej žiadosti,
 4. záznamy o povolených/pridelených prístupoch a aktívach a ich používaní, ak sme vám také povolili/pridelili,
 5. záznamy, ktoré sú potrebné v rámci vyšetrovania bezpečnostných incidentov a porušení ochrany osobných údajov,
 6. záznamy (potvrdenia), ak sme vás školili,
 7. záznamy, ak ste sa zaviazali zachovávať mlčanlivosť,
 8. záznamy, ak ste boli súčasťou našej kontrolnej činnosti, auditu,
 9. iné záznamy súvisiace s výkonom prijatých technických a organizačných opatrení.

Spracúvanie je v oprávnenom záujme prevádzkovateľa a zároveň povinnosťou vyplývajúcou z nariadenia GDPR. Záznamy sa môžu použiť na vyvodenie zodpovednosti voči vám a ako dôkaz na preukazovanie, uplatňovanie, alebo obhajovanie právnych nárokov prevádzkovateľa, alebo tretej strany (najmä v súvislosti s ohrozením/narušením bezpečnosti vrátane ochrany ľudského života a zdravia, majetku, finančnej, alebo majetkovej ujmy, prerušením činnosti, poškodením dobrého mena, únikom know how a pod.).

 • Kategórie dotknutých osôb  – zamestnanci, zodpovedná osoba, žiadatelia o uplatnenie práv, osoby, voči ktorým si prevádzkovateľ plní povinnosti vyplývajúce z nariadenia GDPR, osoby zapojené, alebo riešené v rámci bezpečnostného incidentu, sprostredkovatelia, iné externé subjekty (ako napr. ak by boli prizvané osoby k riešenej problematike – konzultanti, audítori, právnici,) zamestnanci orgánov na základe osobitných právnych predpisov (napr. zamestnanci dozorného orgánu v rámci konzultačnej, kontrolnej činnosti) a pod.
 • Kategórie osobných údajov – osobné údaje (bežné -identifikačné, kontaktné, ktoré však môžu byť podľa charakteru riešenej veci doplnené o ďalšie nevyhnutné údaje rôznej povahy- napr. o prihlasovacie údaje, údaje týkajúce sa správania používateľa/páchateľa (napr. logy prihlásenia, odhlásenia, činnosti), údaje nevyhnutné na overenie totožnosti osoby, ktorá požiadala o uplatnenie práva, údaje z ktorých vyplýva porušovanie interných predpisov (napr. obchádzane bezpečnostných nastavení a i.) a pod.
 • Lehota na výmaz OÚ – podľa kapitoly „vedenie záznamov, archivácia“ Politiky ochrany osobných údajov a Politiky bezpečnosti osobných údajov ( väčšina evidencií sa uchováva 3 roky a menej, evidencie o výmaze, alebo obsahujúce zmluvy 5 rokov, niektoré evidencie permanentne-napr. týkajúce sa riešenia bezpečnostných incidentov, posúdenia vplyvu, informovaní dotknutých osôb a pod.).
 • Kategória príjemcov (externí) -(1a,5) zodpovedná osoba, Úrad na ochranu osobných údajov SR, (1b,5) Polícia, Prokuratúra SR, súdy SR, (1c) iný oprávnený subjekt.

Údaje z niektorých vyššie uvedených spracovateľských operácií sa v aplikovateľnom prípade a v nevyhnutnom rozsahu môžu použiť v rámci preukazovania, uplatňovania alebo obhajovania našich právnych nárokov, alebo právnych nárokov tretej strany (napríklad poskytnutie údajov orgánom činným v trestnom konaní, exekútorovi, advokátom, a pod.), v rámci súdnych, alebo mimosúdnych konaní, vymáhania pohľadávok a pod.

Niektoré získané osobné údaje (napr. potvrdenia, záznamy, iné doklady potvrdzujúce danú skutočnosť a pod.) sa môžu uchovávať a používať ako „dôkaz“ pre účely auditov, kontrolnej činnosti zo strany tretích strán, v rámci overovania riadneho plnenia povinností prevádzkovateľa v zmysle legislatívnych požiadaviek, alebo iných požiadaviek (zmluvných, sektorových a pod.).

Vaše práva

Ako dotknutá osoba, o ktorej spracúvame osobné údaje, máte v zmysle nariadenia GDPR a zákona o OOÚ práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov, a to právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o vás spracúvané, právo na opravu (príp. doplnenie) osobných údajov, právo na vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov.

V prípade, ak sa rozhodnete využiť niektoré zo svojich práv, môžete na to využiť náš formulár žiadosti, ktorý je dostupný v kompletnej informácii o spracúvaní vašich osobných údajov. V prípade, ak nie ste spokojný s našou odpoveďou, alebo sa domnievate, že sme porušili vaše práva, alebo spracúvame vaše osobné údaje nespravodlivo, nezákonne a pod. máte možnosť podať sťažnosť – návrh na začatie konania dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

podľa čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie GDPR“) a § 19 a § 20 Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o OOÚ“).

Cieľom tejto informácie je poskytnúť Vám informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, ako s nimi zaobchádzame, na aké účely ich používame, komu ich môžeme poskytnúť, kde môžete získať informácie o Vašich osobných údajoch a uplatniť Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov.

Identifikačné a kontaktné údaje

Prevádzkovateľom spracúvajúcim Vaše osobné údaje je spoločnosť msg life Slovakia, s. r. o., Hraničná 18, 821 05 Bratislava (ďalej len „prevádzkovateľ“).

V prípade nejasností, otázok týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajov, podnetov, alebo sťažností, ak sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne, alebo nespravodlivo, alebo v prípade uplatnenia niektorého z vašich práv sa na nás môžete kedykoľvek obrátiť zaslaním emailu: jobs.sk@msg-life.com, alebo písomne na adresu prevádzkovateľa. Vašu korešpondenciu sa budeme snažiť vybaviť v čo najskoršom čase, maximálne Vám však odpovieme do 1 mesiaca odo dňa jej prijatia. V určitých prípadoch môžeme potrebovať pre vybavenie vašej žiadosti doplniť informácie pre identifikáciu a overenie vašej totožnosti.

Prijaté otázky, podnety, žiadosti na vybavenie vašich práv, a i. môžu byť poskytnuté na vybavenie našej externej zodpovednej osobe, ktorá zabezpečuje nezávislý dohľad nad správnym a bezpečným spracúvaním vašich osobných údajov. V prípade záujmu, môžete zodpovednú osobu kontaktovať aj priamo: email: dpo3@proenergy.sk.

V prípade, ak máte vedomosť, alebo podozrenie že došlo k porušeniu bezpečnosti s vplyvom na osobné údaje, tzv. k porušeniu ochrany osobných údajov, prosíme aby ste nás o tom bezodkladne informovali zaslaním emailu: jobs.sk@msg-life.com.

Prehľad spracovateľských činností

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať v rámci nasledovných spracovateľských činností (IS):

 • Správa registratúry (a korešpondencia) – vaše osobné údaje môžeme spracúvať v zmysle zákonnej povinnosti pre účely vedenia správy registratúry, evidencie pošty. Spracovanie údajov z korešpondencie sa môže vykonávať  v rámci plnenia zmluvného vzťahu, alebo predzmluvného vzťahu (rokovanie o zmluve, plnenie zmluvy, vedenie účtovnej agendy, vybavovanie reklamácií a pod.), plnenia zákonnej povinnosti (napr. oznamovanie protispoločenskej činnosti, vybavovanie žiadostí dotknutých osôb, správa registratúry), alebo v rámci oprávneného záujmu (napr. vybavovanie sťažností, vedenie evidencie obchodných partnerov, spracovanie neočakávanej/nevyžiadanej komunikácie).
 • Oznamovanie protispoločenskej činnosti – vaše osobné údaje môžeme spracúvať pokiaľ ste neanonymne podali oznámenie o možnej protispoločenskej činnosti, alebo pokiaľ ste predmetom, alebo účastníkom prešetrovania možnej protispoločenskej činnosti podľa osobitného právneho predpisu.
 • Korporátna agenda – môžeme spracúvať vaše osobné údaje, pokiaľ ste spoločníkom prevádzkovateľa s cieľom plnenia korporátnych povinností prevádzkovateľa. Právnym základom je zákonná povinnosť.
 • Propagácia – môžeme spracúvať vaše fotografie, videozáznamy, vaše recenzie o nás, a ďalšie informácie o vás len v takom rozsahu a takým spôsobom, ako ste udelili súhlas so spracovaním osobných údajov. V prípade, ak sme vyhodnotili že súhlas nie je potrebný (nadbytočný, s vyvinutím neprimeraného úsilia a pod.) v rámci daného účelu, napríklad ste sa zúčastnili, alebo sa budete zúčastňovať na akciách/ podujatiach organizovaných prevádzkovateľom pre široký okruh osôb, môžeme vyhotovovať a spracúvať fotografie, alebo iné záznamy v rámci nášho oprávneného záujmu. Tieto získané údaje môžeme používať pre potreby pozitívnej propagácie, na dokumentačné a prezentačné účely aktivít prevádzkovateľa. Je totiž v našom záujme dokumentovať aktivity prevádzkovateľa a prezentovať/propagovať ich v rámci budovania dobrých interných vzťahov, ako aj externých vzťahov smerom k prevádzkovateľovi a zachovávať naše dobré meno. V prípade, ak nechcete aby vaše fotografie, videozáznamy, alebo iné súvisiace údaje boli používané na dokumentačné, prezentačné/propagačné účely, môžete uplatniť svoje práva (namietať spracúvanie, alebo odvolať súhlas) prostredníctvom kontaktov uvedených v úvode tejto informácie.
 • Cookies – v prípade ak si prehliadate obsah našej webovej stránky, môžeme spracúvať vaše osobné údaje s cieľom poskytovania a zlepšovania služieb, vývoja nových služieb, ochrany používateľov a zabezpečovania efektívneho vyhľadávania a reklamy. V prípade údajov, ktoré nie sú výlučne technické, potrebujeme na takéto spracúvanie váš dobrovoľný súhlas s používaním cookies.
 • Technické a organizačné opatrenia – s cieľom zachovávania vašej ako aj našej bezpečnosti (vrátane vašich osobných údajov), preukazovania plnenia našej zákonnej povinnosti a preukazovania, uplatňovania, obhajovania našich právnych nárokov, alebo nárokov tretích strán, môžeme spracúvať záznamy s vašimi osobnými údajmi. Podľa potreby sa môže jednať napríklad o:
 • záznamy o udelení vášho súhlasu so spracovaním údajov,
 • záznamy o splnení našej informačnej povinnosti voči vám,
 • záznamy o vybavení vašej žiadosti,
 • záznamy o povolených/pridelených prístupoch a aktívach a ich používaní, ak
 • sme vám také povolili/pridelili,
 • záznamy, ktoré sú potrebné v rámci vyšetrovania bezpečnostných incidentov a
 • porušení ochrany osobných údajov,
 • záznamy (potvrdenia), ak sme vás školili,
 • záznamy, ak ste sa zaviazali zachovávať mlčanlivosť,
 • záznamy, ak ste boli súčasťou našej kontrolnej činnosti, auditu,
 • iné záznamy súvisiace s výkonom prijatých technických a organizačných opatrení.

Spracúvanie je v oprávnenom záujme prevádzkovateľa a zároveň povinnosťou vyplývajúcou z nariadenia GDPR.

Záznamy sa môžu použiť na vyvodenie zodpovednosti voči vám a ako dôkaz na preukazovanie, uplatňovanie, alebo obhajovanie právnych nárokov prevádzkovateľa, alebo tretej strany (najmä v súvislosti s ohrozením/narušením bezpečnosti vrátane ochrany ľudského života a zdravia, majetku, finančnej, alebo majetkovej ujmy, prerušením činnosti, poškodením dobrého mena, únikom know how a pod.).

Údaje z niektorých vyššie uvedených spracovateľských operácií sa v aplikovateľnom prípade a v nevyhnutnom rozsahu môžu použiť v rámci preukazovania, uplatňovania alebo obhajovania našich právnych nárokov, alebo právnych nárokov tretej strany (napríklad poskytnutie údajov orgánom činným v trestnom konaní, exekútorovi, advokátom, a pod.), v rámci súdnych, alebo mimosúdnych konaní, vymáhania pohľadávok a pod.

Niektoré získané osobné údaje (napr. potvrdenia, záznamy, iné doklady potvrdzujúce danú skutočnosť a pod.) sa môžu uchovávať a používať ako „dôkaz“ pre účely auditov, kontrolnej činnosti zo strany tretích strán, v rámci overovania riadneho plnenia povinností prevádzkovateľa v zmysle legislatívnych požiadaviek, alebo iných požiadaviek (zmluvných, sektorových a pod.).

Niektoré získané údaje sa môžu používať pre vnútorné štatistické účely prevádzkovateľa, zlepšovanie procesov a služieb, avšak v nevyhnutnom rozsahu a podľa možnosti použitím bezpečnostných prvkov anonymizácie, alebo pseudonymizácie a šifrovania.

Doplňujúce všeobecné informácie

Vaše osobné údaje spracúvame v rámci vyššie uvedených spracovateľských činností v súlade so zásadami spracúvania osobných údajov tak, aby sme spracúvali vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu na dosiahnutie určeného zákonného účelu a uchovávali ich po dobu nevyhnutnú v súlade s aktuálnymi právnymi predpismi (najmä zákon o archívoch a registratúrach). Jednotlivé lehoty na výmaz sú uvedené v časti „Podrobnosti spracovateľských činností“ tejto informácie. Uvedené doby sa môžu predĺžiť v ojedinelých prípadoch, najmä v rámci preukazovania, uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov.

Vaše osobné údaje získavame primárne od vás ako dotknutej osoby (alebo od vášho zákonného zástupcu), v inom prípade, ak ich získavame z iných zdrojov, transparentne vás informujeme o tejto skutočnosti, a ubezpečujeme sa, že tieto údaje sú získané zákonne (napríklad s vaším súhlasom) a sú správne a aktuálne. V prípade, akejkoľvek zmeny vašich osobných údajov Vás žiadame túto zmenu nahlásiť.

Prístup k vašim osobným údajom majú naše oprávnené osoby, ktoré sú riadne vyškolené o pravidlách a zodpovednosti pri spracúvaní vašich osobných údajov a zaviazali sa zachovávať mlčanlivosť o vašich osobných údajoch, s ktorými prídu do kontaktu.

Prístup k vašim osobným údajom môžu mať aj externí príjemcovia a iné strany, ktorým to povoľuje, prípadne nariaďuje osobitný právny predpis, alebo im to vyplýva z výkonu verejnej moci. Sú to najmä organizácie a inštitúcie (vrátane orgánov štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru), ale tiež to môžu byť zmluvní partneri, ktoré majú postavenie samostatného prevádzkovateľa v zmysle osobitného predpisu, alebo iné osoby/subjekty upravené právnym predpisom. Ďalej môžeme vaše osobné údaje zdieľať so sprostredkovateľmi, ktorých sme zmluvne poverili spracúvaním vašich osobných údajov a ktorí sa zaviazali prijať primerané záruky zachovania ochrany spracúvaných osobných údajov.

Osobné údaje sa môžu v určitých prípadoch zdieľať v rámci skupiny podnikov msg life na vnútorné administratívne účely, prípadne s inou stranou v rámci oprávneného záujmu. V prípade, ak ste nám udelili dobrovoľný súhlas, alebo ste nám dali príkaz na poskytnutie údajov, vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté aj ďalším príjemcom. Rovnako môžu byť vaše osobné údaje zdieľané so zmluvnými partnermi pre plnenie zmluvy medzi vami a prevádzkovateľom. Konkrétny zoznam príjemcov pre každú spracovateľskú činnosť je uvedený v časti „Podrobnosti spracovateľských činností“ tejto informácie.

Oznamujeme Vám prostredníctvom tejto informácie akýkoľvek prenos osobných údajov do tretích krajín, alebo medzinárodných organizácií. V prípade, takéhoto prenosu je táto skutočnosť uvedená v časti „podrobnosti spracovateľských činností“ tejto informácie, spolu so zárukami takéhoto prenosu, ktorými môže byť najmä (i) rozhodnutie Komisie o tom, že krajina, alebo medzinárodná organizácia zabezpečuje primerané záruky, (ii) podpísané štandardné zmluvné doložky medzi dovozcom a vývozcom údajov, (iii) prijaté záväzné vnútropodnikové pravidlá, (iv) alebo sa uplatňuje niektorá z výnimiek pre osobitné situácie (napríklad váš výslovný súhlas) a pod.

Tieto a ďalšie konkrétne informácie k spracúvaniu vašich osobných údajov sú uvedené osobitne pre každú spracovateľskú činnosť v časti „Podrobnosti spracovateľských činností“ tejto informácie.

Vaše práva

Ako dotknutá osoba, o ktorej spracúvame osobné údaje, máte v zmysle nariadenia GDPR a zákona o OOÚ práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov. Nižšie uvádzame ich prehľad. V prípade, ak sa rozhodnete využiť niektoré zo svojich práv, môžete na to využiť náš formulár žiadosti v prílohe, ktorý zašlete na kontakt uvedený v úvode tejto informácie. V prípade, ak si nie ste istý svojim právom, alebo potrebujete pomôcť pri vypĺňaní žiadosti, môžete sa obrátiť na našu externú zodpovednú osobu – kontakt je dostupný v úvode tejto informácie.

Právo na prístup

Môžete si od nás vyžiadať informácie o tom, ako spracúvame vaše osobné údaje, vrátane informácií o tom:

 • na aký účel spracovávame vaše osobné údaje,
 • aké kategórie osobných údajov spracovávame,
 • s kým vaše osobné údaje zdieľame,
 • ako dlho uchovávame vaše osobné údaje alebo aké sú kritéria na určenie tejto doby,
 • aké máte práva,
 • odkiaľ vaše osobné údaje získavame (ak sme ich nezískali priamo od vás),
 • či spracúvanie zahŕňa automatizované rozhodovanie (tzv. profilovanie),
 • či vaše osobné údaje boli prenesené do krajiny, ktorá je mimo Európskej Únie, alebo mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, alebo do medzinárodnej organizácie, a ak áno, ako zabezpečujeme ochranu vašich osobných údajov.

Všetky vyššie uvedené informácie sú dostupné v tejto informácii. V prípade vašej žiadosti, vám poskytneme kópiu osobných údajov, ktoré o vás spracúvame. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré požiadate, môžeme účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom.

Právo získať kópiu nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných. Prevádzkovateľ vám poskytne informácie o možnosti, použitom postupe, prípadných nákladoch a ďalšie podrobné údaje o poskytnutí kópie po prijatí vašej žiadosti. Ak ste podali žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie vám budú poskytnuté v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob.

Pozn.: Právo na prístup si môžete jednoducho uplatniť prostredníctvom vyplnenia žiadosti – bod „D“ podľa prílohy č.1 tejto informácie.

Právo na prenos údajov

Máte právo získať od nás vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli na spracovanie na základe súhlasu alebo na splnenie zmluvy, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte tiež právo požiadať o prenos týchto informácií inému prevádzkovateľovi.

Pozn.: Právo na prenos údajov si môžete jednoducho uplatniť prostredníctvom vyplnenia žiadosti – bod „E“ podľa prílohy č.1 tejto informácie.

Právo na opravu

Je dôležité, aby sme mali o vás správne a úplné informácie a vyhli sa tak chybám, nepríjemným situáciám a neželaným dopadom.  Máte nielen právo na bezodkladnú opravu nesprávnych, či doplnenie neúplných osobných údajov, ktoré o vás spracúvame, ale zároveň vás aj žiadame bezodkladne oznámiť každú zmenu, alebo doplnenie osobných údajov, jedná sa najmä o prípady ak ste si zmenili identifikačné/kontaktné údaje a pod.

Pozn.: Právo na opravu (príp. doplnenie) údajov si môžete jednoducho uplatniť prostredníctvom vyplnenia žiadosti – body „A, alebo B“ podľa prílohy č.1 tejto informácie.

Právo na vymazanie (právo na „zabudnutie“)

Máte právo požiadať o vymazanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú. Takejto požiadavke bezodkladne vyhovieme, ak je splnený niektorý z nasledovných dôvodov:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali, alebo
 • odvoláte súhlas, na základe, ktorého sa spracúvanie vykonáva a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie, alebo
 • namietate voči spracúvaniu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie, alebo namietate spracúvanie za účelom priameho marketingu (vrátane profilovania), alebo
 • osobné údaje sa spracúvali nezákonne, alebo
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha, alebo
 • osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

Napríklad nás môžete požiadať o výmaz z dôvodu, že spracovávame vaše osobné údaje nezákonným spôsobom, a to napríklad v prípade, ak spracovávame vaše osobné údaje dlhšie, než je potrebné alebo bezdôvodne.

V niektorých prípadoch však nebudeme môcť vašej žiadosti vyhovieť, napr. ak je spracúvanie osobných údajov potrebné na uplatňovanie práva na slobodu prejavu a na informácie, na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha, alebo na plnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme, z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia, na účely archivácie vo verejnom záujme, na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Pozn.: Právo na vymazanie údajov si môžete jednoducho uplatniť prostredníctvom vyplnenia žiadosti – bod „C“ podľa prílohy č.1 tejto informácie.

Právo na obmedzenie spracúvania

Máte právo na to, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

 • napadnete správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho nám overiť správnosť osobných údajov, alebo
 • spracúvanie je protizákonné a vy ako dotknutá osoba namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia, alebo
 • my ako prevádzkovateľ už nepotrebujeme vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich vy ako dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo
 • namietate voči spracúvaniu, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na našej strane ako prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi vás ako dotknutej osoby.

Ak sa spracúvanie obmedzilo podľa vyššie uvedených dôvodov, takéto osobné údaje môžeme spracúvať (s výnimkou uchovávania) len s vašim súhlasom alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu.

Budeme vás informovať predtým, ako bude obmedzenie spracúvania u prevádzkovateľa zrušené.

Zároveň Vás chceme ubezpečiť, že v prípade, ak si prostredníctvom žiadosti uplatníte svoje právo na opravu, právo na vymazanie alebo právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, bezodkladne túto skutočnosť (opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania) oznámime každému príjemcovi, ktorému sme osobné údaje poskytli, s výnimkou, ak sa to ukáže ako nemožné alebo si to vyžaduje vynaloženie neprimeraného úsilia.
Pozn.: Právo na obmedzenie spracúvania údajov si môžete jednoducho uplatniť prostredníctvom vyplnenia žiadosti – bod „F“ podľa prílohy č.1 tejto informácie.

Právo namietať spracúvanie

Ak sa domnievate, že nemáme právo na spracovanie vašich osobných údajov, môžete proti nášmu spracovaniu namietať. Jedná sa o situácie, kedy je spracúvanie vykonávané na základe oprávneného záujmu ktorý sledujeme ako prevádzkovateľ alebo úlohy realizovanej vo verejnom záujme, vrátane namietania proti profilovaniu. V takýchto prípadoch môžeme pokračovať v spracovávaní iba vtedy, ak vieme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody, ktoré prevážia vaše záujmy, práva a slobody. Vaše osobné údaje však môžeme vždy spracovať, ak je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov. Ak vaše osobné údaje spracúvame na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov, na účely takéhoto marketingu.
Pozn.: Právo namietať spracúvanie údajov si môžete jednoducho uplatniť prostredníctvom vyplnenia žiadosti – bod „G“ podľa prílohy č.1 tejto informácie.

Právo, aby sa na vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené na výlučne automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania.

V prípade, ak vykonávame profilovanie, detailne vás o tom informujeme v rámci konkrétnych spracovateľských činností. Zároveň vás chceme ubezpečiť, že pokiaľ uvádzame, že sa takéto spracúvanie nevykonáva, znamená to, že vaše osobné údaje nie sú a nebudú používané na vyhodnocovanie, alebo predvídanie vašich osobných aspektov súvisiacich s výkonnosťou v práci, majetkovými pomermi, zdravím, osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom.

V prípade, ak takéto spracúvanie vykonávame, máte právo nás požiadať, aby ste neboli súčasťou profilovania. V niektorých prípadoch však nebudeme môcť vašej žiadosti vyhovieť, napr. ak je rozhodnutie nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom, alebo ak je rozhodnutie povolené právom Únie alebo právom členského štátu a ktorým sa zároveň stanovujú aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak je rozhodnutie založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.
Pozn.: Uvedené právo si môžete jednoducho uplatniť prostredníctvom vyplnenia žiadosti – bod „H“ podľa prílohy č.1 tejto informácie.

Právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov

V prípade, ak ste nám v minulosti udelili súhlas so spracúvaním osobných údajov, máte právo tento dobrovoľný súhlas kedykoľvek odvolať. Vaše rozhodnutie budeme rešpektovať a zabezpečíme, aby sa vaše osobné údaje na tento účel už ďalej nespracúvali. Zároveň však platí, že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním (v praxi to môže znamenať, že pokiaľ sa v zmysle udeleného súhlasu zverejnili vaše údaje napr. v rozdistribuovaných propagačných materiáloch, nebude sa vykonávať likvidácia týchto zaslaných materiálov, nakoľko v čase distribúcie súhlas platil).
V prípade, ak ste nám poskytli súhlas elektronicky technickými prostriedkami, máte právo odvolať súhlas týmito prostriedkami. Alebo nám jednoducho napíšte na kontakt uvedený v úvode tejto informácie, že si viac neželáte, aby sme vaše údaje spracúvali a súhlas odvolávate.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

V prípade, ak nie ste spokojný s našou odpoveďou, alebo sa domnievate, že sme porušili vaše práva, alebo spracúvame vaše osobné údaje nespravodlivo, nezákonne a pod. máte možnosť podať sťažnosť – návrh na začatie konania dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Bližšie informácie o postupe podávania sťažností sú dostupné na www.dataprotection.gov.sk.

Bezpečnosť pri spracúvaní vašich osobných údajov

Radi by sme vám preukázali, že bezpečnosť vašich osobných údajov a ochranu vášho súkromia berieme vážne, preto vám v tejto časti informácie poskytujeme aspoň základné informácie o našich praktikách, ako zabezpečujeme vaše osobné údaje.

Zabezpečujeme bezpečnosť informácií, vrátane osobných údajov, výberom vhodných technických a organizačných opatrení vychádzajúcich z medzinárodných štandardov pre bezpečnosť informácií (najmä ISO/IEC 27001:2013, ISO/IEC 27002:2013).

Zabezpečujeme priestory, v ktorých spracúvame vaše osobné údaje primeranou úrovňou fyzickej ochrany prostredníctvom mechanických zábranných prostriedkov, technických zabezpečovacích prostriedkov a organizačných opatrení.

Pri spracúvaní a zachovávaní bezpečnosti osobných údajov sa riadime súborom pravidelne aktualizovaných politík a procedúr, s jasne definovanými a pridelenými kompetenciami.

Všetky procesy týkajúce sa spracúvania vašich osobných údajov máme zdokumentované a pravidelne ich aktualizujeme. Každý nový proces je riadne posudzovaný a schvaľovaný.

Pri spracúvaní osobných údajov zohľadňujeme riziko, ktoré vám hrozí v prípade straty dôvernosti, dostupnosti, alebo integrity a spracovateľské operácie s vyšším rizikom sú ošetrené početnejšími opatreniami pre zaručenie vyššej ochrany.

Periodicky vykonávame kontrolnú/auditnú činnosť zameranú na dodržiavanie stanovených pravidiel a posudzovanie  súladu s požiadavkami ochrany osobných údajov a bezpečnosti a v prípade zistených nedostatkov usilovne pracujeme na ich odstránení.

Využívame služby nezávislej (nezaujatej) externej zodpovednej osoby, ktorá dohliada na správne, zákonné a bezpečné spracúvanie osobných údajov u nás.

Oprávnené osoby, ktoré majú v rámci ich pracovnej pozície/funkcie prístup k vašim osobným údajom sú zaviazané mlčanlivosťou vo vzťahu k osobným údajom, sú riadne vyškolené pred prvým spracúvaním a následne podľa potreby preškoľované o požiadavkách a zodpovednostiach pri spracúvaní osobných údajov.

Využívame služby len overených dodávateľov-sprostredkovateľov, ktorí sa zmluvne zaviazali prijať primerané bezpečnostné opatrenia pri spracúvaní vašich osobných údajov.

Prístup autorizovaných osôb k vašim osobným údajom je riadený v zmysle pravidla „potreba vedieť“ a „potreba použiť“. Máme zavedený systém riadenia bezpečnostných incidentov/porušení ochrany osobných údajov a zabezpečujeme kontinuitu činností.

Udržiavame aktuálny register primárnych aj podporných aktív v súvislosti so spracúvaním osobných údajov, na ktorý reflektujú primerané bezpečnostné opatrenia, vrátane pravidiel bezpečného výmazu/likvidácie, zálohovania, šifrovania, ochranu pred škodlivým kódom, prvkov primeranej autentifikácie, pseudonymizácie, prípadne anonymizácie, pravidiel pri používaní aktív, vrátane ich prenosu a mnoho ďalších.

Podrobnosti spracovateľských činností (IS)

IS správa registratúry

1 Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania

Účelom spracúvania osobných údajov je:

vedenie a správa registratúry, spracúvanie elektronickej a písomnej korešpondencie.

Osobné údaje sa spracúvajú na základe:

(1) čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia GDPR:
• zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
• zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e – Governmente) v znení neskorších predpisov,
(2) čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR: oprávnený záujem.

2 Identifikácia spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb

Dotknuté osoby, o ktorých osobné údaje spracúvame:

fyzické osoby – prevádzkovatelia a sprostredkovatelia, oprávnené osoby prevádzkovateľov a sprostredkovateľov, dotknuté osoby, iné fyzické osoby v postavení účastníkov konania.

Rozsah osobných údajov, ktoré spracúvame:

osobné údaje – identifikačné napr. titul, meno, priezvisko, podpis, adresa, e – mailová adresa, telefónne číslo, iné údaje rôznej citlivosti v rozsahu komunikácie podľa zákona č. 305/2013 Z. z., alebo dobrovoľne uvedené v rámci komunikácie.

3 Identifikácia príjemcov, prípadne iných strán, ktoré môžu mať prístup k osobným údajom

Kategória príjemcov Identifikácia príjemcov
(1) Inštitúcie, organizácie, zmluvní partneri, alebo iné strany ktorým prístup umožňuje osobitný právny predpis, a/alebo výkon verejnej moci (čl.6 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia), napr.:
-Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
-iný právny predpis
(2) Sprostredkovateľ na základe zmluvy (čl.28 nariadenia GDPR)
(3) Iný prevádzkovateľ, ak ste udelili súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR)
(4) Zmluvný partner, v rámci plnenia zmluvy medzi vami a prevádzkovateľom (čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR)
(5) iná strana na základe oprávneného záujmu (čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR)
(1) Ministerstvo vnútra SR, iný oprávnený subjekt,

4 Prenos osobných údajov do tretej krajiny/medzinárodnej organizácii

Prenos do tretej krajiny, alebo medzinárodnej organizácii sa neuskutočňuje.

5 Identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané

Priamo dotknutá osoba.

6 Doba uchovávania osobných údajov

• maximálne 10 rokov (registratúrny denník),
• vedenie bežnej a úradnej korešpondencie 5 rokov.

7 Profilovanie

Neuskutočňuje sa.

8 Povinnosť poskytnutia osobných údajov

V prípade, ak je poskytnutie osobných údajov zákonnou požiadavkou (správa registratúry, evidencia pošty, elektronická komunikácia s orgánmi verejnej moci), spracovanie osobných údajov je povinné. Dotknutá osoba má povinnosť poskytnúť osobné údaje, v prípade ich neposkytnutia porušuje zákon.
Poskytnutie osobných údajov, ktoré sa spracúvajú v rámci oprávneného záujmu je dobrovoľné-osoba ho vykonáva z vlastnej iniciatívy. V prípade neposkytnutia údajov prevádzkovateľ nemusí byť schopný zabezpečiť vybavenie komunikácie.

IS oznamovanie protispoločenskej činnosti

1 Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania

Účelom spracúvania osobných údajov je:

prešetrovanie oznámení podľa zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Osobné údaje sa spracúvajú na základe:

(1) čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia GDPR:
• zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
(2) čl. 9 ods. 2 písm. g) Nariadenia GPPR: významný verejný záujem na základe práva únie, alebo práva členského štátu.

2 Identifikácia spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb

Dotknuté osoby, o ktorých osobné údaje spracúvame:

fyzické osoby, ktoré podali oznámenie o protispoločenskej činnosti alebo žiadosť o poskytnutie ochrany pri oznámení závažnej protispoločenskej činnosti (prípadne ich blízke osoby o ktoré žiadajú ochranu) a fyzické osoby ktoré sú na základe oznámenia prešetrované.

Rozsah osobných údajov, ktoré spracúvame:

osobné údaje uvedené v oznámení a údaje nevyhnutné na jeho preskúmanie (najmä bežné identifikačné osobné údaje o oznamovateľovi, osobách zapojených do porušenia, podrobnosti oznámenia (môžu obsahovať údaje rôznej citlivosti).
Predpokladaný zoznam osobných údajov: Titul, meno, priezvisko, dátum narodenia a pobyt oznamovateľa, miesto výkonu práce, označenie zamestnávateľa údaje o blízkej osobe, ak je v pracovnoprávnom vzťahu k tomu istému zamestnávateľovi ako oznamovateľ alebo je v pracovnoprávnom vzťahu k zamestnávateľovi, ktorý je závislou osobou vo vzťahu k zamestnávateľovi oznamovateľa a oznamovateľ žiada o ochranu aj pre túto blízku osobu, a ďalšie údaje nevyhnutné na preverenie oznámenia.

3 Identifikácia príjemcov, prípadne iných strán, ktoré môžu mať prístup k osobným údajom

Kategória príjemcov Identifikácia príjemcov
(1) Inštitúcie, organizácie, zmluvní partneri, alebo iné strany ktorým prístup umožňuje osobitný právny predpis, a/alebo výkon verejnej moci (čl.6 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia), napr.:
-zákon č. 54/2019 Z. z. Zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
-zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok
-zákon č.171/1993 Z. z. o policajnom zbore (najmä §76a)
-iný právny predpis
(2) Sprostredkovateľ na základe zmluvy (čl.28 nariadenia GDPR)
(3) Iný prevádzkovateľ, ak ste udelili súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR)
(4) Zmluvný partner, v rámci plnenia zmluvy medzi vami a prevádzkovateľom (čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR)
(5) iná strana na základe oprávneného záujmu (čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR)
(1) Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti, účastníci konania, iný príslušný správny orgán, policajný zbor SR, prokuratúra SR, súdy SR, iný oprávnený subjekt.

4 Prenos osobných údajov do tretej krajiny/medzinárodnej organizácii

Prenos do tretej krajiny, alebo medzinárodnej organizácii sa neuskutočňuje.

5 Identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané

Priamo dotknutá osoba (osobne, do schránky, emailom, telefonicky).

6 Doba uchovávania osobných údajov

3 roky (odo dňa doručenia oznámenia).

7 Profilovanie

Neuskutočňuje sa.

8 Povinnosť poskytnutia osobných údajov

Dotknutá osoba poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne, podľa zákona, v prípade ich neposkytnutia dotknutej osobe nebude možné oznámiť výsledok prešetrenia podnetu/ oznámenia, ani ju kontaktovať pre doplnenie informácií v prípade potreby.

IS korporátna agenda

1 Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania

Účelom spracúvania osobných údajov je:

vedenie evidencie spoločníkov pre plnenie korporátnych povinností prevádzkovateľa vo vzťahu k svojim spoločníkom.

Osobné údaje sa spracúvajú na základe:

(1) čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia GDPR, najmä:
• Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,
• Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov,
• Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
• Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
• Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
• Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,
• Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
(2) čl. 10: spracúvanie údajov týkajúcich sa uznania viny za trestné činy a priestupky je povolené právom únie, alebo členského štátu.

2 Identifikácia spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb

Dotknuté osoby, o ktorých osobné údaje spracúvame:

spoločníci v spoločnosti prevádzkovateľa.

Rozsah osobných údajov, ktoré spracúvame:

osobné údaje nevyhnutné pre plnenie korporátnych povinností, najmä v rozsahu meno, priezvisko a titul, rodné číslo, dátum narodenia, miesto narodenia, podpis, štátna príslušnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, spôsobilosť na právne úkony, dividendy a ďalšie finančné záležitosti, údaje o bankovom účte, údaje z dokladu o bezúhonnosti, ďalšie osobné údaje zistené alebo poskytnuté v priebehu účasti spoločníka v spoločnosti prevádzkovateľa

3 Identifikácia príjemcov, prípadne iných strán, ktoré môžu mať prístup k osobným údajom

Kategória príjemcov Identifikácia príjemcov
(1) Inštitúcie, organizácie, zmluvní partneri, alebo iné strany ktorým prístup umožňuje osobitný právny predpis, a/alebo výkon verejnej moci (čl.6 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia), napr.:
a-zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
b-zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
b-zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
c-zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov iný právny predpis
d-zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
d-zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
e-zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
f-zákon č. 461/2003 Z. z o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
f-zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
g-iný právny predpis
(2) Sprostredkovateľ na základe zmluvy (čl.28 nariadenia GDPR)
(3) Iný prevádzkovateľ, ak ste udelili súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR)
(4) Zmluvný partner, v rámci plnenia zmluvy medzi vami a prevádzkovateľom (čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR)
(5) iná strana na základe oprávneného záujmu (čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR)
(1a) Slovenská advokátska komora,
(1b) Obchodný register,
(1c) správca dane,
(1d) sociálna poisťovňa,
(1e) zdravotné poisťovne,
(1f) dôchodkové správcovské spoločnosti,
(1g) iný oprávnený subjekt.

4 Prenos osobných údajov do tretej krajiny/medzinárodnej organizácii

Prenos do tretej krajiny, alebo medzinárodnej organizácii sa neuskutočňuje.

5 Identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané

Priamo dotknutá osoba.

6 Doba uchovávania osobných údajov

po skončení účelu v v zmysle zákona o archívoch a registratúrach.

7 Profilovanie

Neuskutočňuje sa.

8 Povinnosť poskytnutia osobných údajov

Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou /zmluvnou požiadavkou, resp. požiadavkou ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Dotknutá osoba má povinnosť poskytnúť osobné údaje, v prípade ich neposkytnutia prevádzkovateľ nezabezpečí plnenie korporátnych povinností vo vzťahu ku spoločníkom.

IS propagácia

1 Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania

Účelom spracúvania osobných údajov je:

pozitívna propagácia aktivít prevádzkovateľa na dokumentačné, a prezentačné účely (najmä spracúvanie identifikačných údajov, fotografií, iných video/audiozáznamov s osobnými údajmi, recenzií).

Osobné údaje sa spracúvajú na základe:

(1) čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR: súhlas dotknutej osoby,
(2) čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR: oprávnený záujem.

2 Identifikácia spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb

Dotknuté osoby, o ktorých osobné údaje spracúvame:

zamestnanci (vrátane osôb v obdobnom pracovnoprávnom vzťahu) iné fyzické osoby.

Rozsah osobných údajov, ktoré spracúvame:

Osobné údaje zamestnancov a osôb v obdobnom pracovnoprávnom vzťahu – titul, meno, priezvisko, pracovné zaradenie, fotografie, zvukové, obrazové a zvukovo-obrazové záznamy.

3 Identifikácia príjemcov, prípadne iných strán, ktoré môžu mať prístup k osobným údajom

Kategória príjemcov Identifikácia príjemcov
(1) Inštitúcie, organizácie, zmluvní partneri, alebo iné strany ktorým prístup umožňuje osobitný právny predpis, a/alebo výkon verejnej moci (čl.6 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia), napr.:
-iný právny predpis
(2) Sprostredkovateľ na základe zmluvy (čl.28 nariadenia GDPR)
(3) Iný prevádzkovateľ, ak ste udelili súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR)
(4) Zmluvný partner, v rámci plnenia zmluvy medzi vami a prevádzkovateľom (čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR)
(5) iná strana na základe oprávneného záujmu (čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR)
(1) iný oprávnený subjekt,

4 Prenos osobných údajov do tretej krajiny/medzinárodnej organizácii

Prenos do tretej krajiny, alebo medzinárodnej organizácii sa neuskutočňuje.

5 Identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané

Priamo dotknutá osoba (alebo jej zákonný zástupca) zúčastňovaním sa fotografovania/video nahrávania, prípadne akcie/podujatia, ktorá sa dokumentuje; uverejnením svojej recenzie.

6 Doba uchovávania osobných údajov

Trvanie pracovnoprávneho vzťahu alebo po skončení účelu (5 rokov), neplatí pre dokumenty/záznamy s trvalou dokumentárnou hodnotou v zmysle zákona o archívoch a registratúrach.

7 Profilovanie

Neuskutočňuje sa.

8 Povinnosť poskytnutia osobných údajov

Dotknutá osoba (alebo jej zákonný zástupca) poskytuje svoje údaje dobrovoľne, poskytnutie nie je zákonnou/ zmluvnou požiadavkou. Je v záujme prevádzkovateľa spracúvať osobné údaje na základe dobrovoľného súhlasu, pokiaľ sa však získanie súhlasu z objektívnych príčin javí ako nemožné (alebo neprimerané), spracúvanie môže prevádzkovateľ vykonávať v rámci svojho oprávneného záujmu.

V prípade, ak sa dotknutá osoba rozhodne neudeliť, či odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, alebo sa rozhodne namietať spracúvanie jej osobných údajov, prevádzkovateľ rešpektuje jej rozhodnutie a zabezpečí, aby sa osobné údaje tejto dotknutej osoby nespracúvali. Zároveň platí, že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

IS cookies

1 Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania

Účelom spracúvania osobných údajov je:

poskytovanie a zlepšovanie služieb, vývoj nových služieb, ochrana používateľov a zabezpečovanie efektívneho vyhľadávania a reklamy.

Osobné údaje sa spracúvajú na základe:

(1) čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR: súhlas dotknutej osoby,
(2) čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR: oprávnený záujem.

2 Identifikácia spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb

Dotknuté osoby, o ktorých osobné údaje spracúvame:

používatelia webovej stránky prevádzkovateľa.

Rozsah osobných údajov, ktoré spracúvame:

• osobné údaje (bežné – umožňujúce priamu, alebo nepriamu identifikáciu, lokalizačné údaje).

3 Identifikácia príjemcov, prípadne iných strán, ktoré môžu mať prístup k osobným údajom

Kategória príjemcov Identifikácia príjemcov
(1) Inštitúcie, organizácie, zmluvní partneri, alebo iné strany ktorým prístup umožňuje osobitný právny predpis, a/alebo výkon verejnej moci (čl.6 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia), napr.:
-iný právny predpis
(2) Sprostredkovateľ na základe zmluvy (čl.28 nariadenia GDPR)
(3) Iný prevádzkovateľ, ak ste udelili súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR)
(4) Zmluvný partner, v rámci plnenia zmluvy medzi vami a prevádzkovateľom (čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR)
(5) iná strana na základe oprávneného záujmu (čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR)
(1) iný oprávnený subjekt.

4 Prenos osobných údajov do tretej krajiny/medzinárodnej organizácii

Prevádzkovateľ prenáša osobné údaje do (tretej krajiny USA medzinárodnej organizácii Google Ireland Limited, Prevádzkovateľ má prijaté primerané záruky formou štandardných doložiek o ochrane údajov, ktoré prijala Komisia podľa čl. 46 ods. 2 písm. c) nariadenia GDPR.

5 Identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané

Priamo dotknutá osoba (prostredníctvom používania web stránky prevádzkovateľa).

6 Doba uchovávania osobných údajov

Po uplynutí doby súhlasu (ak súhlas dotknutá osoba neobnoví).

7 Profilovanie

Nevykonáva sa

8 Povinnosť poskytnutia osobných údajov

Dotknutá osoba poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne, na základe súhlasu (poskytnutie nie je zákonnou/zmluvnou požiadavkou), v prípade ich neposkytnutia prevádzkovateľ nebude sledovať a vyhodnocovať správanie používateľa web stránky pre zabezpečenie poskytovania, zlepšovania a vývoja nových služieb, ochrany používateľov a zabezpečovanie efektívneho vyhľadávania a reklamy.

IS technické a organizačné opatrenia

1 Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania

Účelom spracúvania osobných údajov je:

výkon technických a organizačných opatrení prijatých prevádzkovateľom pre zabezpečenie primeranej úrovne bezpečnosti a zachovanie súladu s požiadavkami nariadenia GDPR, ktoré je v oprávnenom záujme prevádzkovateľa a zároveň povinnosťou vyplývajúcou z nariadenia GDPR.

Osobné údaje sa spracúvajú na základe:

(1) čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR: oprávnený záujem,
(2) čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia GDPR:
• nariadenie GDPR,
• zákon č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2 Identifikácia spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb

Dotknuté osoby, o ktorých osobné údaje spracúvame:

zamestnanci, zodpovedná osoba, žiadatelia o uplatnenie práv, osoby, voči ktorým si prevádzkovateľ plní povinnosti vyplývajúce z nariadenia GDPR, osoby zapojené, alebo riešené v rámci bezpečnostného incidentu, sprostredkovatelia, iné externé subjekty (ako napr. ak by boli prizvané osoby k riešenej problematike – konzultanti, audítori, právnici,) zamestnanci orgánov na základe osobitných právnych predpisov (napr. zamestnanci dozorného orgánu v rámci konzultačnej, kontrolnej činnosti) a pod.

Rozsah osobných údajov, ktoré spracúvame:

identifikačné a kontaktné údaje, ktoré však môžu byť podľa charakteru riešenej veci doplnené o ďalšie nevyhnutné údaje rôznej povahy – napr. o prihlasovacie údaje, údaje týkajúce sa správania používateľa/páchateľa (napr. logy prihlásenia, odhlásenia, činnosti), údaje nevyhnutné na overenie totožnosti osoby, ktorá požiadala o uplatnenie práva, údaje z ktorých vyplýva porušovanie interných predpisov (napr. obchádzane bezpečnostných nastavení a i.) a pod.

3 Identifikácia príjemcov, prípadne iných strán, ktoré môžu mať prístup k osobným údajom

Kategória príjemcov Identifikácia príjemcov
(1) Inštitúcie, organizácie, zmluvní partneri, alebo iné strany ktorým prístup umožňuje osobitný právny predpis, a/alebo výkon verejnej moci (čl.6 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia), napr.:
a-nariadenie GDPR,
a-zákon č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
b-zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok,
b-zákon č.171/1993 Z. z. o policajnom zbore (najmä §76a),
c-iný právny predpis
(2) Sprostredkovateľ na základe zmluvy (čl.28 nariadenia GDPR)
(3) Iný prevádzkovateľ, ak ste udelili súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR)
(4) Zmluvný partner, v rámci plnenia zmluvy medzi vami a prevádzkovateľom (čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR)
(5) iná strana na základe oprávneného záujmu (čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR)
(1a,5) zodpovedná osoba, Úrad na ochranu osobných údajov SR,
(1b,5) Polícia, Prokuratúra SR, súdy SR,
(1c) iný oprávnený subjekt.

4 Prenos osobných údajov do tretej krajiny/medzinárodnej organizácii

Prenos do tretej krajiny, alebo medzinárodnej organizácii sa neuskutočňuje.

5 Identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané

Priamo dotknutá osoba, alebo jej zákonný zástupca.

6 Doba uchovávania osobných údajov

Podľa kapitoly „vedenie záznamov, archivácia“ Politiky ochrany osobných údajov a Politiky bezpečnosti osobných údajov ( väčšina evidencií sa uchováva 3 roky a menej, evidencie o výmaze, alebo obsahujúce zmluvy 5 rokov, niektoré evidencie permanentne-napr. týkajúce sa riešenia bezpečnostných incidentov, posúdenia vplyvu, informovaní dotknutých osôb a pod.).

7 Profilovanie

Neuskutočňuje sa.

8 Povinnosť poskytnutia osobných údajov

Údaje, ktoré dotknutá osoba poskytuje dobrovoľne z vlastnej iniciatívy- najmä podaním žiadosti v súvislosti s uplatnením jej práv vykonáva dobrovoľne v rámci svojho oprávneného záujmu (poskytnutie nie je zákonnou/zmluvnou požiadavkou), v prípade neposkytnutia osobných údajov, je možné že prevádzkovateľ nebude schopný vybaviť jej žiadosť.

Dotknutá osoba je povinná poskytovať svoje osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ od nej vyžaduje v súvislosti s výkonom technických a organizačných opatrení prevádzkovateľa (napr. potvrdenie o oboznámení, školení, pridelení prístupov a aktív, údaje o ich správnom používaní a pod.), ktoré sú v oprávnenom záujme a zároveň aj zákonnou povinnosťou prevádzkovateľa. V prípade neposkytnutia osobných údajov môžu byť vyvodené dôsledky voči dotknutej osobe, napr. odmietnutie prístupu k osobným údajom, prostriedkom, alebo k službám prevádzkovateľa, vyvodzovanie dôsledkov v rámci pracovného vzťahu (u zamestnancov), alebo iného vzťahu s prevádzkovateľom, určitých prípadoch môže dotknutá osoba ohrozovať bezpečnosť, majetok, zdravie, život, finančné a iné záujmy prevádzkovateľa, alebo tretích strán, čím môže dochádzať aj k porušovaniu zákona.

Prílohy

Príloha č.1

[] (hlavička – titul, meno, priezvisko, adresa žiadateľa)

[] (názov prevádzkovateľa)
[] (adresa)
[] (IČO)

V [], dňa []

Žiadosť v súvislosti uplatňovaním práv pri spracúvaní osobných údajov

Vážený/á [] (zodpovedná osoba, spoločnosť, prevádzkovateľ),

v súlade s príslušnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov Vás týmto ako dotknutá osoba

žiadam

[] (uviesť jednu alebo viacero z nižšie uvedených možností A-H podľa typu Vašej požiadavky, nepotrebné vymažte)

(A) – o opravu osobných údajov, ktoré o mne spracúvate v súvislosti s [] (uviesť špecifikáciu vzťahu s prevádzkovateľom alebo iné okolnosti, pri ktorých môžu byť osobné údaje spracúvané, ktoré pomôžu prevádzkovateľovi identifikovať Vašu osobu)

Podrobnosti žiadosti:

Z dôvodu spracúvania nesprávnych osobných údajov, Vás žiadam o ich opravu nasledovne:

Nesprávne osobné údaje:
[] (uviesť nesprávne osobné údaje, ak sú Vám známe)

Správne osobné údaje:
[] (uviesť správne – aktuálne osobné údaje)

———————————————————————————————————————

(B)  – o doplnenie osobných údajov, ktoré o mne spracúvate v súvislosti s [] (uviesť špecifikáciu vzťahu s prevádzkovateľom alebo iné okolnosti, pri ktorých môžu byť osobné údaje spracúvané, ktoré pomôžu prevádzkovateľovi identifikovať Vašu osobu)

Podrobnosti žiadosti:

Z dôvodu spracúvania neúplných osobných údajov, Vás žiadam o ich doplnenie nasledovne:

Neúplné osobné údaje:
[] (uviesť neúplné osobné údaje, ak sú Vám známe)

Doplnené osobné údaje:
[] (uviesť doplnené osobné údaje)

———————————————————————————————————————

(C) – o výmaz osobných údajov, ktoré o mne spracúvate v súvislosti s [] (uviesť špecifikáciu vzťahu s prevádzkovateľom alebo iné okolnosti, pri ktorých môžu byť osobné údaje spracúvané, ktoré pomôžu prevádzkovateľovi identifikovať Vašu osobu)

Podrobnosti žiadosti:

O vymazanie osobných údajov žiadam z nasledovného dôvodu:

(označiť jednu alebo viacero z možností, ktorých sa Vaša požiadavka týka)

osobné údaje už nie sú potrebné na účely na ktoré ste ich získali a spracúvali

odvolania môjho súhlasu so spracúvaním osobných údajov

na základe môjho namietania spracúvať osobné údaje bolo zistené, že prevádzkovateľove oprávnené dôvody na spracúvanie neprevažujú nad mojimi záujmami, právami a slobodami

môjho namietania spracúvať moje osobné údaje na účely priameho marketingu (vrátane profilovania)

moje osobné údaje sa spracúvali nezákonne

osobné údaje musia byť vymazané na základe konkrétneho právneho predpisu

osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti dieťaťu

Odôvodnenie:
[] (doplniť podrobnejší popis situácie)

———————————————————————————————————————

(D) – o poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o mne spracúvate v súvislosti s [] (uviesť špecifikáciu vzťahu s prevádzkovateľom alebo iné okolnosti, pri ktorých môžu byť osobné údaje spracúvané, ktoré pomôžu prevádzkovateľovi identifikovať Vašu osobu)

Podrobnosti žiadosti:

V prípade, ak potvrdíte, že máte osobné údaje, ktoré sa týkajú mojej osoby, žiadam o prístup k týmto údajom zaslaním kópie [] (uviesť požadovanú formu poskytnutia osobných údajov, napr. v elektronickej podobe na emailovú adresu/v tlačenej podobe na adresu)

———————————————————————————————————————

(E) – o poskytnutie kópie osobných údajov inému prevádzkovateľovi, ktoré o mne spracúvate v súvislosti s [] (uviesť špecifikáciu vzťahu s prevádzkovateľom alebo iné okolnosti, pri ktorých môžu byť osobné údaje spracúvané, ktoré pomôžu prevádzkovateľovi identifikovať Vašu osobu)

Podrobnosti žiadosti:
Prevádzkovateľ, ktorému budú osobné údaje prenesené: [] (uviesť identifikačné údaje prevádzkovateľa)

Forma a miesto poskytnutia údajov: [] (špecifikovať v akej podobe a na aké miesto doručiť prenesené údaje, napr. v elektronickej podobe na emailovú adresu/v tlačenej podobe na adresu)

———————————————————————————————————————

(F) – o obmedzenie spracúvania osobných údajov, ktoré o mne spracúvate v súvislosti s [] (uviesť špecifikáciu vzťahu s prevádzkovateľom alebo iné okolnosti, pri ktorých môžu byť osobné údaje spracúvané, ktoré pomôžu prevádzkovateľovi identifikovať Vašu osobu)

Podrobnosti žiadosti:

O obmedzenie spracúvania žiadam z nasledovného dôvodu:

(označiť jednu alebo viacero z možností, ktorých sa Vaša požiadavka týka)

osobné údaje, ktoré o mne spracúvate nie sú správne a žiadam obmedziť spracúvanie počas doby overenia správnosti mojich osobných údajov

spracúvanie mojich osobných údajov je protizákonné, avšak namietam proti vymazaniu osobných údajov a namiesto toho považujem za dostačujúce obmedzenie ich použitia

moje osobné údaje potrebujem na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov

na základe môjho namietania voči spracúvaniu osobných údajov žiadam obmedziť spracúvanie počas celej doby overovania, či prevádzkovateľove oprávnené dôvody na spracúvanie neprevažujú nad mojimi oprávnenými dôvodmi

Odôvodnenie:
[] (Doplniť podrobnejší popis situácie)

Požadovaná forma obmedzenia spracúvania:
[] (uviesť, pokiaľ máte požiadavku aj na konkrétnu formu obmedzenia, napr. dočasné presunutie osobných údajov do iného systému spracúvania/zamedzenie prístupu používateľov k osobným údajom, ktorých sa obmedzenie týka/dočasné odstránenie zverejnených osobných údajov na webovej stránke prevádzkovateľa/iná forma)

Požadovaná doba obmedzenia spracúvania:
[] (uviesť, pokiaľ máte požiadavku aj na konkrétnu dobu obmedzenia, napr. po dobu nevyhnutnú pre obhajovanie mojich právnych nárokov, o ktorej ukončení Vás budem informovať/po dobu overenia požiadavky špecifikovanej vyššie/iná doba)

———————————————————————————————————————

(G) – aby sa nespracúvali moje osobné údaje (namietam spracúvanie osobných údajov), ktoré o mne spracúvate v súvislosti s [] (uviesť špecifikáciu vzťahu s prevádzkovateľom alebo iné okolnosti, pri ktorých môžu byť osobné údaje spracúvané, ktoré pomôžu prevádzkovateľovi identifikovať Vašu osobu)

Podrobnosti žiadosti:

Namietam spracúvanie mojich osobných údajov vykonávané na základe:

(označiť jednu alebo viacero z možností, ktorých sa Vaša požiadavka týka)

verejného záujmu alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi

oprávneného záujmu prevádzkovateľa alebo tretej strany

Odôvodnenie:
[] (doplniť podrobnejší popis situácie, napr. neželám si, aby ste spracúvali moje osobné údaje na účely priameho marketingu (vrátane profilovania)

———————————————————————————————————————

(H) – aby sa na mňa nevzťahovalo rozhodnutie založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov, vrátane profilovania, ktoré o mne spracúvate v súvislosti s [] (uviesť špecifikáciu vzťahu s prevádzkovateľom alebo iné okolnosti, pri ktorých môžu byť osobné údaje spracúvané, ktoré pomôžu prevádzkovateľovi identifikovať Vašu osobu)

Podrobnosti žiadosti:
[] (uviesť konkrétne požiadavky a odôvodnenie žiadosti, napr. keďže vyššie uvedené spracúvanie môže mať na mňa nepriaznivé účinky, ako napr. [] žiadam o spracovanie mojich údajov iným spôsobom, ako výlučne automatizovaným)

———————————————————————————————————————

V prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností, ma prosím kontaktujte [] (uviesť kontaktné údaje, ako napr. email, telefónne číslo alebo adresa a pod.)

Za vybavenie žiadosti vopred ďakujem.

 

S pozdravom,

 

 

___________________________
[] (meno, priezvisko a podpis dotknutej osoby)

Daj nám o sebe vedieť