Tester v Scrum Teame: Kľúčové aspekty, mýty a výzvy

Scrum framework – tento agilný rámec, ktorý sa stáva stále populárnejším v oblasti softvérového vývoja, prináša so sebou nové výzvy pre testovací tím. V tomto rozsiahlom článku sa budeme venovať základným aspektom práce testera v Scrum tíme, zvýrazníme jeho úlohu v kontexte Scrumu a porovnáme ho s inými agilnými metodológiami.

Scrum a Agile: Nový pohľad na vývoj softvéru

Tradičné modely vývoja softvéru často zlyhávali v rýchlo sa meniacom prostredí technológií a zákazníckych požiadaviek. Na to reagovali agilné prístupy, medzi ktorými je Scrum jedným z najpopulárnejších. Tieto prístupy menia spôsob, akým tímy vyvíjajú softvér, a to tým, že zdôrazňujú zákaznícky zameraný vývoj, adaptabilitu a účinnú komunikáciu. Týmto spôsobom pomáhajú tímom rýchlejšie reagovať na zmeny a dosiahnuť lepšie výsledky.

Čo je Scrum a ako funguje?

Scrum je agilná metodológia zameraná na riadenie projektov, ktorá zdôrazňuje flexibilitu, spoluprácu a rýchle iterácie. Jeho úspech spočíva v jednoduchých, ale efektívnych pravidlách a postupoch. V tomto minulom článku sme sa venovali agilnému prístupu. Pozrime sa na to, ako Scrum funguje a aký je jeho hlavný proces.

Scrum je agilná metodológia zameraná na riadenie projektov

Základné komponenty Scrumu

1. Scrum board

Scrum board je nástroj alebo vizuálny pomocník používaný v Scrum metodológii na sledovanie a vizualizáciu práce tímu počas sprintu. Tento nástroj pomáha tímu udržiavať prehľad o tom, čo sa práve deje, čo už bolo dokončené a čo ešte zostáva.

Scrum board je nástroj alebo vizuálny pomocník používaný v Scrum metodológii

2. Product Backlog

Product Backlog je zoznam všetkých funkcií, úloh a požiadaviek, ktoré majú byť vyvinuté v rámci projektu. Tento zoznam je vytvorený a spravovaný Product Ownerom. Položky v Product Backlogu sú zoradené podľa priority, pričom najdôležitejšie sa nachádzajú na Scrum Boarde celkom navrchu.

3. Sprint (Iterácia)

Sprint je obmedzené časové obdobie, počas ktorého sa vyvíja softvér. Sprinty majú obvykle pevne stanovenú dĺžku, napríklad 2 až 4 týždne. Počas jedného sprintu sa vyberú položky z Product Backlogu a pracuje sa na nich.

3. Sprint Planning (Plánovanie Srintu)

Na začiatku každého sprintu sa tímovým členom predstaví zoznam položiek z Product Backlogu, ktoré budú v tomto sprinte implementované. Scrum Team odhaduje, koľko položiek zvládne dokončiť počas sprintu a začleňuje ich do Sprint Backlogu.

4. Sprint Backlog

Sprint Backlog je zoznam úloh a položiek, ktoré majú byť vykonané počas aktuálneho sprintu. Tieto úlohy sú jasne definované a pridelené jednotlivým členom tímu.

5. Daily Scrum

Každý deň počas sprintu tímoví členovia absolvujú krátke stretnutia nazývané Daily Scrum. Na tomto stretnutí každý člen tímu zdieľa, na čom pracoval, s akými prekážkami sa potýka a aký má plán na nasledujúci deň.

6. Sprint Review (Prezentácia sprintu)

Na konci každého sprintu sa uskutoční Sprint Review, kde Scrum Team predstavuje hotové položky Product Backlogu. Toto stretnutie umožňuje zákazníkovi alebo stakeholderom poskytnúť spätnú väzbu.

7. Sprint Retrospective (Retrospektíva sprintu)

Po hodnotení sprintu nasleduje Sprint Retrospective, kde tím zhodnotí svoju prácu a identifikuje spôsoby, ako sa zlepšiť v nasledujúcom sprinte.

Hierarchia a role v Scrum Tíme

Tradičná hierarchická štruktúra v organizáciách sa v súčasnej dobe stretáva s novými výzvami a potrebami. Agilné metódy, ako napríklad Scrum, prinášajú inovatívny prístup k organizácii tímov a riadeniu projektov. V Scrum tíme hierarchia nadobúda nový význam, ktorý kladieme do kontrastu so starým modelom autority a podriadenosti.

Scrum má definované role, ako je Scrum Master, Product Owner, Development Team (vývojový tím). Scrum Tester je súčasťou vývojového tímu a má konkrétne zodpovednosti voči Scrum procesu.Tím v Scrume je kolektívnym entitou, kde každý člen má svoju rolu a zodpovednosť. Hierarchia medzi jednotlivými členmi sa zjemňuje v prospech kolektívnej zodpovednosti. Tím spolupracuje na plánovaní a riešení úloh, pričom sa zdôrazňuje samoregulácia a spolupráca.

Rozhovor so Scrum masterom

Chceš vedieť o Scrume viac? Pozri si rozhovor so Scrum masterom Michalom, naším kolegom z msg life Slovakia, ktorého vyspovedal Michal Hucko v jeho podcaste Informatika s Mišom.

Klikni na obrázok a otvorí sa youtube:

Klikni na obrázok a otvorí sa youtube
Klikni na obrázok a otvorí sa youtube

Tester v Scrum tíme

Viac než kontrola kvality

V agilnom prostredí je rola testera oveľa komplexnejšia a integrovanejšia ako v tradičných metodikách. Tester nie je iba pasívnym účastníkom, ktorý ovplyvňuje až koncový produkt. Jeho úloha začína už v plánovacej fáze, kde pomáha definovať akceptačné kritériá. Týmto spôsobom zabezpečuje, že softvér bude testovateľný už od začiatku.

Strážca kvality a spojovací článok

Tester sa stáva spojovacím článkom medzi vývojárom a zákazníkom. Jeho úloha nie je iba zistiť chyby, ale aj poskytnúť cennú spätnú väzbu vývojárom a Product Ownerovi. Spolupráca a komunikácia s tímom sú kľúčovými faktormi. Tester sa zapája do denných Scrum meetingov, kde identifikuje prekážky a nejasnosti týkajúce sa testovania a kvality.

Automatizácia a rýchlosť

Agilný Scrum tím potrebuje rýchlu spätnú väzbu, a práve tu sa ukazuje dôležitosť automatizovaného testovania. Tester využíva automatizované testovacie nástroje na opakované testovanie funkcionalít, čím zabezpečuje, že zmeny neprinášajú nové chyby do existujúceho kódu. Tým sa znižuje riziko a zabezpečuje konzistentná kvalita.

Mýty o Testeroch v Scrum Tíme

Rola testera Scrum v tíme je často plná mýtov a nesprávnych predstáv. Tu sú niektoré z hlavných mýtov:

Mýtus 1: Úlohou testera je len to, aby našiel chyby

Toto je jedna z najčastejších nesprávnych predstáv. Rola testera nie je iba o hľadaní chýb, ale zahŕňa širšiu úlohu zabezpečenia kvality, spolupráce na plánovaní testov, definovania akceptačných kritérií a poskytovania spätnej väzby na vývoj produktu.

Mýtus 2: Testovanie sa deje až na konci vývojového cyklu

V Scrume je testovanie integrovanou súčasťou celého vývojového cyklu a nie je odložené na koniec. Tester pracuje s tímom počas celého sprintu, od definovania požiadaviek až po validáciu vytvorených funkcionalít.

Mýtus 3: Testovanie a vývoj sú oddelené

Scrum podporuje cross-funkčné tímy, v ktorých tester a vývojár spolupracujú denne. Tester nie je oddelený od vývoja, ale je súčasťou tímu, ktorý spoločne pracuje na dosiahnutí spoločných cieľov.

Mýtus 4: Automatizácia nahradí potrebu testerov

Automatizácia je skvelý nástroj na zlepšenie efektívnosti testovania, ale neznamená to, že tester je zbytočný. Tester je zodpovedný za návrh a údržbu automatizovaných testov, rozhoduje, čo automatizovať a analyzuje výsledky testovania. Navyše 100% automatizácia nie je efektívna, manuálne testovanie zostáva neoddeliteľnou súčasťou vývoja softvéru.

Mýtus 5: Tester nemá vplyv na strategické rozhodnutia o produkte

Testeri majú cenné poznatky o kvalite produktu a môžu prispieť k strategickým rozhodnutiam týkajúcim sa produktu. Ich pohľad na riziká a kvalitu môže ovplyvniť rozhodnutia o prioritách a plánovaní.

Mýtus 6: Tester je izolovaný a nemá vplyv na procesy

V Scrum tíme má tester aktívny hlas v rámci tímovej dynamiky. Úzko spolupracuje s ostatnými členmi tímu, diskutuje o problémoch a prispieva k neustálemu zlepšovaniu procesov.

Mýtus 7: Tester sa zaoberá iba manuálnym testovaním

V Scrume sa zvyšuje dôraz na automatizované testovanie, a preto tester nie je obmedzený iba na manuálne testovanie. Taktiež vytvára a spravuje automatizované testy, čo zlepšuje rýchlosť a spoľahlivosť testovacieho procesu.

Mýtus 8: Tester nemá vplyv na proces kontinuálneho zlepšovania

Testeri hrajú kľúčovú úlohu pri poskytovaní spätnej väzby na procesy a praktiky tímu. Ich pohľad na vývojový proces a odporúčania na zlepšenie môžu ovplyvniť celkovú výkonnosť tímu.

Vzhľadom na zmeny, ktoré prináša Scrum do tradície softvérového vývoja, je dôležité mať pochopiť, akú úlohu zohráva tester v rámci tímu a jeho prínose pre dosiahnutie kvality produktu a úspechu projektu.

Porovnanie Scrumu s inými prístupmi

Porovnanie Scrumu s inými metodológiami je dôležité pre rozhodovanie o vhodnom prístupe k riadeniu projektov a vývoju softvéru.

Scrum vs. Kanban

Scrum a Kanban sú dva agilné rámce pre riadenie práce a projektov, ale líšia sa v niekoľkých kľúčových aspektoch:

1. Časové obdobia:

 • Scrum: Používa pevné časové obdobia nazývané „sprinty“.
 • Kanban: Pracuje s kontinuálnym tokom práce bez pevných období.

2. Plánovanie práce:

 • Scrum: Plánovanie práce je stanovené na začiatku sprintu.
 • Kanban: Umožňuje flexibilné pridávanie a upravovanie úloh počas procesu.

3. Prioritizácia:

 • Scrum: Zoznam úloh je uzamknutý počas sprintu.
 • Kanban: Úlohy sú priorizované podľa aktuálnych potrieb.

4. Dôraz na rýchlosť vs. kontinuita:

 • Scrum: Zdôrazňuje rýchlosť dodávky počas sprintu.
 • Kanban: Funguje na princípe kontinuálnej dodávky.

5. Zmeny a prispôsobenie:

 • Scrum: Zmeny sa implementujú až na konci sprintu.
 • Kanban: Umožňuje okamžité prispôsobenie.

Scrum je vhodný pre projekty s jasnými cieľmi, zatiaľ čo Kanban je flexibilný a vhodný pre kontinuálny tok práce.

Scrum vs. Waterfall:

Scrum a Waterfall sú dva diametrálne odlišné prístupy k riadeniu projektov. Tu je ich porovnanie v niekoľkých kľúčových oblastiach:

1. Cykly vývoja:

 • Scrum: Používa iteratívny prístup s krátkymi vývojovými cyklami, nazývanými „sprinty“.
 • Waterfall: Pracuje v rámci lineárneho modelu s pevnými fázami (napr. analýza, návrh, implementácia, testovanie).

2. Zmeny počas projektu:

 • Scrum: Umožňuje a dokonca očakáva zmeny počas vývoja a je flexibilný.
 • Waterfall: Zmeny sú ťažké a nákladné a zvyčajne sa odmietajú počas realizácie projektu.

3. Zameranie na zákazníka:

 • Scrum: Stavia zákazníka do centra procesu a umožňuje mu častejšie vidieť výsledky.
 • Waterfall: Zákazník vidí výsledky až na konci projektu.

4. Testovanie a kvalita:

 • Scrum: Testovanie sa vykonáva pravidelne počas vývoja softvéru.
 • Waterfall: Testovanie sa často vykonáva až po dokončení implementácie.

5. Predvídateľnosť a riziká:

 • Scrum: Poskytuje vyššiu predvídateľnosť a lepšiu schopnosť riadiť riziká v priebehu projektu.
 • Waterfall: Môže mať obmedzenú predvídateľnosť a riziká sa často identifikujú neskôr.

Scrum je vhodný pre projekty s meniacimi sa požiadavkami a vyžaduje väčšiu spoluprácu so zákazníkom, zatiaľ čo Waterfall sa často používa pre projekty s pevne stanovenými požiadavkami a veľkými systémami. Výber závisí od konkrétneho projektu a jeho potrieb.

Čo je to Scrumban?

Scrumban je hybridná agilná metodológia, ktorá kombinuje prvky zo Scrumu a Kanbanu. Táto kombinácia umožňuje tímom flexibilnejšie riadenie projektov a procesov, čo je ideálne pre prostredia, kde Scrum môže byť príliš prísny alebo Kanban príliš voľný.

Scrum certifikát a odborný rozvoj

Získanie Scrum certifikátu môže byť pre Scrum testera výhodou. Existuje niekoľko certifikačných programov, ktoré potvrdzujú odbornosť v oblasti Scrumu a agilných metodológií. Tieto certifikáty môžu posilniť dôveru tímu a klientov v schopnosti testera.

Scrum Alliance je prvoradá medzinárodná organizácia pre akreditáciu a certifikáciu v oblasti Scrumu. Prehĺb svoje znalosti a nájdi viac informácií o certifikáciách Scrum Alliance na ich  na ich webstránke.

Záver

Práca testera v Scrum tíme prináša nové výzvy a zodpovednosti v porovnaní s tradičnými testovacími úlohami. Tester Scrum musí mať nielen technické zručnosti, ale aj schopnosť prispôsobiť sa rýchlym zmenám a spolupracovať v tíme. Je to fascinujúca a dynamická úloha v rámci agilného vývoja softvéru, ktorá sa stále rozvíja a ponúka množstvo príležitostí pre odborný rast a rozvoj.

Ak más skúsenosti s agilným testovaním a vieš po nemecky, pozri si naše firemné benefity a reaguj na pracovné ponuky.

O autorovi

Katarína Kučáková

Software Test Engineer

Moja cesta k testovaniu softvéru sa začala v roku 2019 až po štúdiu ekonómie a pracovných skúsenostiach v iných odvetviach. To mi pomohlo vnímať IT svet v rôznych súvislostiach. Ten totiž ponúka neustále nové výzvy, pre ktoré rada hľadám riešenia. Obľubujem oddych pri čítaní, turistiku alebo lyžovanie. LinkedIn

Daj nám o sebe vedieť