Čo je agilný vývoj a aké sú agilné metodiky riadenia softvéru?

Mnoho firiem túži po agilite, no iba niektoré poznajú skutočný význam tohto pojmu. V tomto článku si zadefinujeme agilný vývoj, priblížime si agilný prístup v projektovom riadení a v neposlednom rade si vysvetlíme, čo je Scrum a Kanban metóda.

Neustále zmeny súvisiace s meniacimi sa požiadavkami a potrebami zákazníkov i samotnými trhovými podmienkami si vyžadujú rýchle prispôsobenie sa aktuálnym podmienkam. Aby spoločnosť dokázala udržať krok v procese vývoja softvéru a vyhovieť tak spotrebiteľom svojich produktov, je nevyhnutné aplikovať agilné metodiky v procese riadenia agilného vývoja softvéru. Zlepšenie agility má totiž za následok zvýšenie kvality produktov, zlepšenie vzťahu so zákazníkmi i napredovanie spoločnosti.

Čo je agilita a agilný vývoj? 

Pojem agilita slúži na pomenovanie schopnosti pružne reagovať na zmeny v neistom, dynamickom prostredí s cieľom vysporiadať sa s nimi a úspešne sa na ne adaptovať v čo najkratšom čase. Ide teda o flexibilné prispôsobenie sa problémom s dôrazom na kvalitu a efektivitu výsledného produktu. 

Agilný vývoj softvéru v sebe zahŕňa súbor rámcov a postupov založených na základných hodnotách a princípoch vyjadrených v Manifeste pre agilný vývoj softvéru. Tento dokument vytvorený developermi v roku 2001 vymedzuje štyri kľúčové hodnoty a dvanásť princípov. Tie by mali podľa jeho autorov využívať pri práci hlavne vývojári, aby predišli komplikovaným a zdĺhavým procesom vývoja softvéru.

Manifest rozlišuje štyri základné hodnoty agilného vývoja softvéru, a to:

  • jednotlivci a interakcie majú prednosť pred procesmi a nástrojmi,
  • fungujúci softvér pred komplexnou dokumentáciou,
  • spolupráca so zákazníkmi je dôležitejšia ako dojednávanie zmluvy,
  • flexibilné reagovanie na zmenu pred slepým nasledovaním plánu.

Hodnoty Manifesta majú za úlohu podporiť proces vývoja softvéru so zameraním na kvalitu, a to konkrétne vytváraním produktov, ktoré spĺňajú potreby i očakávania spotrebiteľov. 

IT software testeri sa radia pri tabuli agilného vývoja softvéru
Agilný prístup vo vývoji softvéru so sebou prináša množstvo výhod.

Dvanásť princípov Manifesta v sebe zas zahŕňa rady pre optimalizáciu a zlepšenie pracovných výkonov jednotlivcov, tímov i procesu projektového riadenia pri vývoji softvéru v praxi. Ich cieľom je vytvoriť a podporiť pracovné prostredie orientované na zákazníka, ktoré by bolo v súlade s obchodnými cieľmi, ale zároveň by pružne reagovalo na potreby používateľov a trhové podmienky.

Agilita v projektovom riadení 

Agilný projektový manažment môžeme chápať ako iteratívny prístup k riadeniu projektov vývoja softvéru, ktorý sa zameriava na kontinuálnu produkciu a zakomponovanie spätnej väzby zákazníkov pri každej iterácii, resp. pri každom opakovaní procesu. Pri tomto prístupe sú projekty rozdelené na menšie fázy, ktoré sa postupne opakujú. Agilný prístup k projektovému riadeniu a vývoju softvéru teda pomáha zamestnancom rýchlejšie a efektívnejšie dodávať produkty zákazníkom a podporuje ich prispôsobivosť na zmeny. 

Softvérové tímy, ktoré využívajú agilné metodiky projektového riadenia, pracujú v menších skupinách, pričom požiadavky, plány aj výsledky sú vyhodnocované priebežne, aby sa podporil mechanizmus rýchlej reakcie na zmeny. Tímy tak urýchľujú proces vývoja, rozširujú spolupráce a zlepšujú svoju schopnosť reagovať na zmeny a trendy na trhu, čo dnešní zákazníci i firmy vyžadujú.

Vedel si, že...

… lineárny prístup Waterfall dodržiava jasne definovanú postupnosť realizácie s fázami projektu, ktoré nepokračujú, kým určitá fáza nie je definitívne schválená? Pre spoločnosť je tak často zložité a nákladné vrátiť sa k predchádzajúcej fáze, čím sa znižuje jej schopnosť adaptácie na zmeny, čo je práve výhodou agilného projektového manažmentu.

V momente, keď sa firma rozhodne prijať agilné prístupy, je nevyhnutné, aby si zvolila i relevantné agilné metodiky. Primárnymi agilnými procesmi sú Scrum a Kanban metóda, ktoré si nižšie priblížime. Okrem toho poznáme tiež metodiky Crystal, Lean a Extreme Programming (XP), pričom všetky obsahujú prvky, ktoré do istej miery čerpajú z agilných filozofií.

Scrum pomáha tímom spolupracovať

V rámci problematiky agilného projektového riadenia nesmieme zabudnúť na agilný proces Scrum. Čo je Scrum? Predstavuje rámec pre manažovanie a kontrolu iteračných projektov, v ktorých vlastník produktu spolupracuje s tímami na vytvorení zoznamu úloh, inak produktového backlogu, ktoré je potrebné vykonať.

V Scrume je produkt vytvorený v sérii iterácií s pevnou dĺžkou, nazývaných aj šprinty, čo umožňuje agilným tímom odosielať softvér s pravidelnou kadenciou. Šprinty môžeme definovať ako krátke, časovo ohraničené obdobie, počas ktorého tím pracuje na dokončení stanoveného množstva práce pod vedením vlastníka produktu. Zvyčajne trvajú jeden až dva týždne, pričom počas tohto obdobia sa tímy orientujú na dokončenie tých najdôležitejších úloh z backlogu.

Tím IT testerov rieši na mítingu problematiku softvéru
Jedným z primárnych agilných procesov je aj Scrum.

Úlohy zvyčajne píše aj za ne zodpovedá vlastník produktu. Slúžia na opísanie požadovanej vlastnosti, resp. funkčnej požiadavky, v naratívnej forme. Nemajú štandardizovaný formát, no tradične je v nich zahrnutý:

  • názov, 
  • popisný text, 
  • odkazy na externé dokumenty, ako napríklad snímky obrazovky, 
  • informácie o spôsobe testovania implementácie.

Scrum povzbudzuje developerské tímy k tomu, aby sa učili na základe svojich skúseností, aby sa pri riešení problémov sami proaktívne organizovali a aby sa prostredníctvom sebareflexie neustále zlepšovali a mohli tak napredovať. 

Okrem vlastníka produktu a developerského tímu je súčasťou Scrum tímu aj Scrum Master, ktorý pomáha tímu dodržiavať princípy Scrumu. Nesie zodpovednosť za hladký priebeh procesu, elimináciu prekážok, ktoré negatívne vplývajú na produktivitu a za organizáciu a uľahčenie kritických mítingov.

Vedel si, že...

Agilita vo firmách má pomáhať v úspešnosti softvérových projektov pri uspokojovaní potrieb používateľov, zákazníkov a spoločností a pri rýchlejšom a pohotovejšom vývoji softvéru. Preto sa ti agilné programovanie zaručene oplatí aplikovať v praxi.

Kanban metóda umožňuje vizualizáciu práce

Pokiaľ ide o agilné metodiky, mnoho organizácií začína práve s Kanban metódou. Dôvodom má byť jej relatívne jednoduchý princíp a implementácia v praxi. Kanban zosobňuje populárny rámec používaný na realizáciu agilného vývoja softvéru a vývoja DevOps. Vyžaduje komunikáciu v reálnom čase ohľadom kapacity a úplnú transparentnosť práce. 

Kanban je populárna metóda riadenia workflow, ktorá pomáha definovať, manažovať a zlepšovať proces realizácie úloh. Táto metóda umožňuje vizualizovať prácu, maximalizovať efektivitu a zlepšiť fungovanie procesu, pri ktorom tím vyberá úlohy zo vstupnej sekcie a pracuje na nich až dovtedy, kým nie sú vyriešené. Pracovné položky sú zobrazené aj na Kanban tabuli, čo umožňuje členom tímu kedykoľvek vidieť stav riešenia každej úlohy. Kanban tabuľa predstavuje fyzický alebo digitálny nástroj pre projektové riadenie navrhnutý tak, aby pomohol vizualizovať prácu, obmedziť rozpracované tasky a maximalizovať efektivitu práce

Odporúčame ti...

… cieľom Kanban tímov je skrátiť čas potrebný na realizáciu projektu alebo vyriešenie úlohy?

Túto metódu využíva v praxi napríklad aj softvérová spoločnosť Atlassian vo svojom softvéri Jira. Kanban sekcia je v Jira navrhnutá tak, aby tímom pomáhala zvyšovať efektivitu a neustále zlepšovať čas trvania jedného cyklu. Podporujte transparentnosť, optimalizuje workflow v pracovných tímoch, je prehľadná a podporuje napredovanie. Jira Software využívame aj my v msg life rovnako ako mnoho ďalších spoločností, ktoré chcú maximalizovať efektivitu práce v tímoch.

Vysoká prispôsobivosť je v súčasnosti nevyhnutná 

Nech už ide o veľké firmy alebo malé podniky, implementácia agilných prístupov vo vývoji softvéru, ako aj v projektovom riadení so sebou prináša mnohé benefity, ktoré zákazníci nielen ocenia, ale v súčasnosti i vyžadujú. V dôsledku neustálych inovácií prichádza k čoraz rýchlejšiemu výskytu zmien, na ktoré je potrebné pružne a promptne reagovať. 

Schopnosť flexibilne a efektívne reagovať na dynamické prostredie je pre spoločnosti rozhodujúca, predovšetkým pokiaľ nechcú, aby ich zákazníci prešli ku konkurencii z dôvodu nízkej adaptability na aktuálne podmienky, ich potreby a požiadavky. Preto odporúčame postupnú implementáciu agilných prístupov a metodík v praxi. Zvýšia efektivitu práce, prispôsobivosť zmenám a v konečnom dôsledku i spokojnosť zákazníkov s produktmi, vďaka čomu bude firma postupne napredovať.

Na agilný vývoj softvéru a agilitu v projektovom riadení nedáme dopustiť ani my v msg life Slovakia. Ako popredná IT spoločnosť žijeme inováciami, ktoré si vyžadujú vysokú prispôsobivosť a schopnosť pružne reagovať na zmeny v oblasti trhových podmienok rovnako ako na požiadavky a potreby našich klientov. Ak máš záujem pracovať v tíme, v ktorom si nadovšetko ceníme efektívnu a kvalitnú prácu, pridaj sa k nám ešte dnes. Prehľad najnovších pracovných ponúk pre zamestnanie v sfére IT nájdeš na našej webovej stránke.

Daj nám o sebe vedieť