11 najbežnejších chýb pri testovaní softvéru a ako im predchádzať

Testovanie softvéru zohráva kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní kvality a spoľahlivosti produktu. Avšak aj tí najskúsenejší IT testeri a projektoví manažéri robia chyby, ktoré môžu poškodiť proces zabezpečenia kvality.

V tomto článku sa budeme venovať tým najviac často sa vyskytujúcim, ale ľahko odstrániteľným bežným chybám pri testovaní softvéru, s ktorými sa mnohí stretávajú. Preskúmame aj stratégie, ako sa týmto nástrahám vyhnúť.

Chyba č. 1: Nedostatok jasných cieľov testovania

Jednou z najzásadnejších chýb pri testovaní softvéru je nestanovenie si jasných a dobre definovaných cieľov testovania. Ciele testovania sú plánom tvojho testovacieho úsilia, ktorý načrtáva, čo chceš dosiahnuť a ako sa k tomu chceš dopracovať. Ak tento kľúčový krok vynecháš alebo mu nevenuješ dostatočnú pozornosť, môže to viesť ku kaskáde problémov v celom procese testovania.

Ako sa vyhnúť tejto chybe:

 • Spolupráca: Spolupracuj so zainteresovanými stranami, vývojármi a ostatnými členmi tímu, aby ste jasne definovali a zdokumentovali ciele testovania.
 • Dokumentácia: Dokumentuj ciele jasným, stručným a merateľným spôsobom. Ak je to možné, používaj konkrétne metriky.
 • Preskúmanie a spätná väzba: Pravidelne reviduj ciele a získavaj spätnú väzbu od tímu, aby si zabezpečil súlad s cieľmi projektu.

Riešením tejto častej chyby a stanovením jasných cieľov testovania od začiatku vytvoríš pevný základ pre efektívne testovanie, čím zabezpečíš, že tvoje úsilie významne prispeje k celkovej kvalite softvérového produktu.

Chyba č. 2: Zanedbanie kvality testovacích údajov

Druhou významnou chybou pri testovaní softvéru je časté zanedbávanie kvality testovacích údajov. Testovacie údaje sú základom každého testovania a ich kvalita môže zásadne ovplyvniť presnosť a účinnosť tvojich testov.

Ako sa vyhnúť tejto chybe:

 • Nástroje na generovanie dát: Využívaj nástroje na generovanie údajov na vytváranie rôznorodých a relevantných súborov testovacích údajov.
 • Zatajovanie údajov: Implementuj techniky maskovania alebo anonymizácie údajov na ochranu citlivých informácií.
 • Obnovenie údajov: Pravidelne obnovuj testovacie údaje, aby si zabezpečil ich súlad s najnovšími zmenami v aplikácii.
 • Validácia: Over, či testovacie údaje presne reprezentujú reálne scenáre a očakávané výsledky.

Riešením tejto chyby a stanovením priorít kvality testovacích údajov môžeš výrazne zvýšiť účinnosť a spoľahlivosť svojho testovacieho úsilia, čo v konečnom dôsledku prispeje k celkovému úspechu tvojich projektov a testovania softvéru.

Chyba č. 3: Nedostatočné pokrytie testov

Treťou častou chybou pri testovaní softvéru je nedosiahnutie dostatočného pokrytia testov. Komplexné pokrytie testov je nevyhnutné na identifikáciu širokého spektra problémov a zabezpečenie celkovej kvality softvéru.

Ako sa vyhnúť tejto chybe:

 • Analýza požiadaviek: Dôkladne analyzuj požiadavky projektu, aby si identifikoval kritické oblasti, ktoré si vyžadujú rozsiahle testovanie.
 • Plánovanie testov: Vytvor si komplexný plán testovania, ktorý načrtne scenáre, ciele a priority testovania.
 • Testovanie založené na rizikách: Stanov si priority testovania na základe potenciálnych rizík a vplyvu na podnikanie.
 • Automatizácia: Implementuj automatizáciu testovania, aby si efektívne pokryl širokú škálu scenárov vrátane regresného testovania.

Komplexné pokrytie testov je nevyhnutné na identifikáciu širokého spektra problémov a zabezpečenie celkovej kvality softvéru.

Riešením problému nedostatočného pokrytia testov môžeš zvýšiť efektívnosť svojho testovacieho úsilia a zabezpečiť väčšiu dôveru v spoľahlivosť a kvalitu softvéru. Tento proaktívny prístup významne prispieva k úspechu tvojho úsilia v oblasti testovania softvéru.

Chyba č. 4: Ignorovanie regresného testovania

Štvrtou kritickou chybou pri testovaní softvéru je zanedbávanie regresného testovania. Tento postup zabezpečuje, aby nové zmeny alebo aktualizácie softvéru neúmyselne nezaviedli nové chyby alebo nenarušili existujúcu funkčnosť.

Ako sa vyhnúť tejto chybe:

 • Automatizuj, kde je to vhodné: Identifikuj a automatizuj opakujúce sa a kritické testovacie prípady, aby si zabezpečil efektívne a dôsledné regresné testovanie.
 • Údržba testovacieho balíka: Pravidelne aktualizuj a rozširuj sady regresných testov, aby boli v súlade so zmenami softvéru a vyvíjajúcimi sa požiadavkami.
 • Kontinuálna integrácia: Implementuj regresné testovanie ako súčasť kontinuálnej integrácie a kontinuálneho dodávania (CI CD), aby si včas zachytili problémy.
 • Stanovenie priorít: Stanovenie priorít regresných testov na základe rizika, kritickosti a oblastí, ktoré budú pravdepodobne ovplyvnené zmenami.

Riešením chyby spočívajúcej v ignorovaní regresného testovania môžeš aktívne chrániť stabilitu a kvalitu svojho softvéru počas jeho vývoja a zabezpečiť, aby nové aktualizácie a úpravy neohrozili existujúcu funkčnosť. Tento prístup významne prispieva k celkovému úspechu tvojho úsilia o testovanie softvéru.

Chyba č. 5: Zlá komunikácia s vývojovými tímami

Piatou významnou chybou pri testovaní softvéru je nedostatočná komunikácia s vývojovými tímami. Efektívna spolupráca medzi testermi a vývojármi je nevyhnutná pre efektívnu identifikáciu a riešenie problémov.

Ako sa vyhnúť tejto chybe:

 • Pravidelné stretnutia: Naplánuj pravidelné stretnutia alebo stand-upy medzi testovacími a vývojovými tímami s cieľom prediskutovať pokrok a problémy.
 • Podrobné hlásenia chýb: Poskytni komplexné správy o chybách s jasnými krokmi na reprodukciu problémov, očakávaným správaním a pozorovanými výsledkami.
 • Dokumentácia: Udržiavajte spoločnú dokumentáciu, ako sú požiadavky a plány testovania, aby ste zabezpečili, že všetci sú na rovnakej vlne.
 • Nástroje na spoluprácu: Využívaj nástroje a platformy na spoluprácu na uľahčenie komunikácie, zdieľanie aktualizácií a sledovanie problémov.

Riešením chyby spočívajúcej v nedostatočnej komunikácii s vývojovými tímami môžeš podporiť prostredie spolupráce, ktoré zefektívni riešenie problémov a zabezpečí, že testeri a vývojári budú efektívne spolupracovať na dodávaní vysokokvalitného softvéru. Tento prístup založený na spolupráci významne prispieva k celkovému úspechu vášho spoločného úsilia v oblasti testovania softvéru.

Chyba č. 6: Zameranie sa výlučne na funkčné testovanie

Šiestou častou chybou pri testovaní softvéru je sústredenie sa výlučne na funkčné testovanie a zanedbávanie nefunkčných aspektov softvéru.

Ako sa tejto chybe vyhnúť:

 • Komplexná stratégia testovania: Vypracuj komplexnú stratégiu testovania vrátane nefunkčného a funkčného testovania.
 • Testovanie výkonnosti: Posúď výkonnosť softvéru pri rôznych záťažiach a podmienkach, aby si identifikoval a odstránil krehké miesta softvéru.
 • Testovanie použiteľnosti: Vykonaj testovanie používateľského rozhrania softvéru a celkového používateľského zážitku s cieľom zabezpečiť, aby softvér spĺňal normy použiteľnosti.
 • Testovanie bezpečnosti: Vykonaj testovanie bezpečnosti vrátane skenovania zraniteľností a penetračného testovania s cieľom identifikovať a zmierniť bezpečnostné riziká.

Odstránením chyby výlučného sústredenia sa na funkčné testovanie získate komplexnejší prístup k testovaniu, ktorý zahŕňa aj nefunkčné aspekty. Tento komplexný prístup zvyšuje celkovú kvalitu a spoľahlivosť softvéru, čím významne prispieva k úspechu testovania softvéru.

Chyba č. 7: Nesprávne zdokumentovanie testovacích prípadov

Siedmou chybou pri testovaní softvéru je nesprávna dokumentácia testovacích prípadov. Nevhodná dokumentácia testovacích prípadov môže viesť k zmätku, neefektívnosti a nedostatočnej sledovateľnosti v procese testovania.

Ako sa vyhnúť tejto chybe:

 • Štandardizované šablóny: Používaj štandardizované šablóny na dokumentáciu testovacích prípadov, ktoré obsahujú polia pre predpoklady, kroky testovania, očakávané výsledky a skutočné výsledky.
 • Kontrola verzií: Udržuj dokumentáciu testovacích prípadov pod kontrolou verzií, aby si zabezpečil jej aktuálnosť.
 • Pravidelné revízie: Vykonávaj pravidelné revízie dokumentácie testovacích prípadov s cieľom identifikovať a opraviť prípadné nedostatky alebo nepresnosti.
 • Školenie: Zabezpeč školenie členov tímu o správnych postupoch pri dokumentácii testovacích prípadov.

Nevhodná dokumentácia testovacích prípadov môže viesť k zmätku, neefektívnosti a nedostatočnej sledovateľnosti v procese testovania.

Odstránením chyby spočívajúcej v nesprávnom dokumentovaní testovacích prípadov vytvoríš pevný základ pre efektívne procesy testovania. Dobre zdokumentované testovacie prípady zlepšujú komunikáciu a udržiavajú konzistenciu v testovacom procese.

Chyba č. 8: Netestovanie na viacerých platformách

Ôsmou chybou pri testovaní softvéru, ktorých sa QA testeri dopúšťajú, je netestovanie softvéru na viacerých platformách, ako sú rôzne operačné systémy, prehliadače a zariadenia. To môže viesť k prehliadnutiu problémov špecifických pre konkrétnu platformu.

Ako sa vyhnúť tejto chybe:

 • Identifikácia všetkých platforiem: Prvým krokom je identifikácia všetkých relevantných platforiem, na ktorých bude softvér používaný. To môže zahŕňať rôzne operačné systémy, prehliadače, zariadenia a ďalšie.
 • Vytvorenie testovacích scenárov pre každú platformu. Po identifikácii relevantných platforiem je potrebné vytvoriť testovacie scenáre pre každú z nich. Tieto scenáre by mali pokryť všetky kľúčové funkcie a vlastnosti softvéru.
 • Vytvor tím testovacích inžinierov, ktorí majú prístup k rôznym platformám.
 • Používaj automatizáciu testovania na urýchlenie testovania na viacerých platformách.

Chyba č.9: Nedostatočné sledovanie a nahlasovanie chýb

Zle riadené sledovanie chýb (bugov) môže viesť k narušeniu komunikácie a nevyriešeným problémom.

Vyhýbanie sa: Používajte systém sledovania chýb na zaznamenávanie, určovanie priorít a monitorovanie problémov. Poskytnite jasné a podrobné hlásenia o chybách vrátane krokov na reprodukciu a očakávaného správania.

Ako sa vyhnúť tejto chybe:

 • Používaj systém sledovania chýb: Systém sledovania chýb je nevyhnutný na to, aby si mohol efektívne sledovať a riešiť chyby. Systém sledovania chýb by mal umožňovať zaznamenávanie chýb, určovanie priorít a monitorovanie stavu ich riešenia.
 • Poskytuj jasné a podrobné hlásenia o chybách: Hlásenie o chybe by malo byť dostatočne jasné a podrobné na to, aby ho vývojári mohli rýchlo a ľahko pochopiť a vyriešiť. Hlásenie o chybe by malo obsahovať nasledujúce informácie:
  • popis chyby,
  • kroky na reprodukciu chyby,
  • očakávané správanie,
  • skutočné správanie.
 • Komunikuj o chybách: Je dôležité komunikovať o chybách všetkým zainteresovaným stranám, vrátane vývojárov, ostatných testerov a manažérov. To pomôže zabezpečiť, aby sa chyby riešili efektívne a včas.

Chyba č.10: Neprispôsobenie sa zmenám

Neupravenie stratégií testovania pri zmene požiadaviek projektu môže mať za následok neaktuálnosť testovacích prípadov.

– Vyhýbanie sa: Buď agilný a flexibilný vo svojom prístupe k testovaniu. Aktualizuj testovacie prípady a plány podľa toho, ako sa vyvíjajú požiadavky projektu.

Ako sa vyhnúť tejto chybe:

 • Buď flexibilný a používaj agilný prístup k testovaniu. Pochop, že požiadavky projektu sa môžu meniť a buď pripravený sa prispôsobiť týmto zmenám. To znamená byť otvorený novým nápadom a byť ochotný zmeniť svoje testovacie prípady a plány, ak je to potrebné.
 • Aktualizuj testovacie prípady a plány podľa toho, ako sa vyvíjajú požiadavky projektu. Keď sa požiadavky projektu zmenia, aktualizuj svoje testovacie prípady a plány tak, aby odrážali tieto zmeny.
 • Komunikuj so všetkými zainteresovanými stranami o zmenách v požiadavkách projektu. Uisti sa, že každý, kto je zapojený do procesu testovania, je informovaný o zmenách v požiadavkách projektu.

Chyba č.11 Netestovanie aplikácie z pohľadu používateľa

Testovanie aplikácie z pohľadu používateľa je kľúčové pre zabezpečenie bezproblémového používateľského zážitku. Netestovanie aplikácie z pohľadu používateľa môže mať za následok prehliadnutie kritických problémov, ktoré môžu ovplyvniť používateľský zážitok. Testeri by mali zabezpečiť, aby sa aplikácia testovala z hľadiska použiteľnosti, prístupnosti a používateľského zážitku.

Ako sa vyhnúť tejto chybe:

 • Testuj aplikáciu z hľadiska použiteľnosti: Uisti sa, že aplikácia je ľahko pochopiteľná a ovládateľná.
 • Testuj aplikáciu z hľadiska prístupnosti: Uisti sa, že aplikácia je prístupná pre ľudí so zdravotným postihnutím.
 • Testuj aplikáciu z hľadiska používateľského zážitku: Uisti sa, že aplikácia je príjemná a užitočná na používanie.
 • Testuj aplikáciu v rôznych prostrediach: Uisti sa, že aplikácia funguje správne na rôznych zariadeniach, operačných systémoch a sieťach.
 • Testuj aplikáciu s rôznymi typmi používateľov. Uisti sa, že aplikácia je vhodná pre rôzne skupiny používateľov, vrátane používateľov s rôznymi skúsenosťami, schopnosťami a potrebami.

Testovanie softvéru je neustálym procesom zdokonaľovania a učenia sa z vlastných skúseností. Dôležité je si uvedomiť, že ani skúsení IT testeri a Business IT konzultanti nie sú imúnni voči niektorým nástrahám. Kľúčovým prvkom by mala byť dobre premyslená a komplexná testovacia stratégia. Dôležité je venovať dostatočnú pozornosť analýze požiadaviek a vytváraniu detailných testovacích plánov, ktoré zohľadňujú rôzne možné scenáre. Implementácia automatizovaných testov a pravidelný feedback medzi vývojom a testovaním sú ďalšie kľúčové prvky v boji proti chybám a manažmente kvality.

O autorovi

Michaela Kojnoková

Agile Test Engineer

Po štúdiu informatiky na ŽU a TUKE som sa najviac ponorila do oblasti automatizácie testovania. Okrem toho sa venujem tvorbe webov, databázam, dátovej analytike, umelej inteligencii a strojovému učeniu. Mám rada cestovanie, šport a najviac si užívam čas strávený v prírode s mojimi blízkymi. LinkedIn

Daj nám o sebe vedieť