Testovanie webových aplikácií

Webové aplikácie sú súčasťou nášho každodenného života. Používame ich na prácu, vzdelávanie, zábavu a mnoho ďalšieho. Je dôležité, aby boli webové aplikácie kvalitné, bezpečné a spoľahlivé.

Všetci musíme súhlasiť s tým, že v dnešnom neustále sa meniacom a konkurenčnom svete sa internet stal neoddeliteľnou súčasťou nášho života. Väčšina z nás sa v súčasnosti rozhoduje na základe vyhľadávania informácií na internete, preto hosting webových stránok už nie je pre všetky druhy podnikov voliteľný, ale povinný. Je to prvý krok k tomu, aby sa nejaká firma stala a aj zostala relevantná na trhu.

Len mať webovú stránku nestačí. Organizácia musí vytvoriť webovú stránku, ktorá bude informatívna, prístupná a užívateľsky prívetivá. Aby si webová lokalita zachovala všetky tieto vlastnosti, mala by byť dobre otestovaná a tento proces testovania webovej lokality je známy ako testovanie webových aplikácií.

Čo je testovanie webu?

Testovanie webových stránok je proces overovania, či webové aplikácie a webové stránky fungujú tak, ako majú. Weboví testeri používajú na testovanie webových aplikácií rôzne metódy vrátane manuálneho testovania, automatizovaného testovania a testovania záťaže (load testing).

Overovaním správneho fungovania webových aplikácií môžu testeri webových aplikácií pomôcť zabezpečiť, aby používatelia mali pri ich používaní pozitívne skúsenosti. Okrem toho môže testovanie webových aplikácií pomôcť identifikovať a opraviť chyby webových aplikácií skôr, ako spôsobia používateľom problémy.

Prečo je testovanie webu nevyhnutné?

 • Testovanie webových stránok je nevyhnutné a potrebné po vývoji funkcie, pretože bez riadneho testovania webových stránok nemôžeme zákazníkovi zabezpečiť dodanie softvéru bez chýb.
 • Testovanie webových stránok umožňuje odhaliť a nahlásiť chyby produktu. Ak testeri nevykonajú dôkladné testovanie, existuje vysoká pravdepodobnosť, že koncoví používatelia nahlásia problémy. Ak sú zákazníci nespokojní s konečným produktom, budú váhať s delegovaním akejkoľvek novej funkcie na tím.
 • Ak testeri nevykonávajú dôkladné testy webových aplikácií, riziko výskytu chýb a pravdepodobnosť straty zákazníkov je vysoká. Kompromisy v kvalite softvéru majú negatívny vplyv na povesť firmy.
 • Testovanie webových stránok je rozhodujúce pre poskytovanie vysokokvalitného softvéru. Len vykonávaním testovania webových stránok môžu vývojári zabezpečiť, aby produkt nemal kritické chyby.
 • Poskytovanie softvéru bez chýb na trhu priťahuje nových zákazníkov, ktorí v konečnom dôsledku podporujú tvorbu príjmov.

Výhody testovania webových aplikácií

 1. Zvýšený výkon

Jednou z hlavných výhod testovania webových aplikácií je zvýšený výkon, ktorý sa do veľkej miery zabezpečuje prostredníctvom testovania výkonu. Testy výkonnosti sú navrhnuté tak, aby posúdili, ako sa systém správa pri konkrétnej záťaži, ako rýchlo reaguje a akú záťaž dokáže zvládnuť.

To je pre webové aplikácie veľmi dôležité, pretože zlý výkon môže viesť k vysokej miere odchodov, strate používateľov a v konečnom dôsledku k poklesu príjmov. Webová aplikácia, ktorá prešla dôkladným testovaním výkonu, sa bude rýchlo načítavať, bez problémov zvládne vysokú návštevnosť a bude bezproblémovo fungovať aj pri záťaži. To nielen zvyšuje spokojnosť používateľov, ale pomáha aj pri dosahovaní lepších pozícií vo vyhľadávačoch, čo môže mať pozitívny vplyv na vaše podnikanie.

 1. Zníženie nákladov na údržbu

Automatizácia testov je kľúčovou výhodou testovania webových aplikácií, ktorá zohráva významnú úlohu pri znižovaní nákladov na údržbu. Automatizované testy sú softvérové skripty, ktoré automaticky testujú tvoju aplikáciu. Sú rýchlejšie, možno ich naplánovať tak, aby sa spustili kedykoľvek a znižujú riziko ľudskej chyby.

Z dlhodobého hľadiska automatizované testovanie výrazne skracuje čas strávený opakovanými testami, čo umožňuje tvojmu tímu sústrediť sa na zložitejšie úlohy. Okrem toho, keďže automatizované testy sa dajú opakovať, pomáhajú pri identifikácii problémov v skorej fáze vývojového cyklu, čím sa predchádza nákladným opravám v neskoršej fáze.

 1. Zvýšená spokojnosť používateľov

Pri testovaní webových aplikácií ide predovšetkým o koncového používateľa. Hlavným cieľom je zabezpečiť, aby sa aplikácia ľahko používala, dobre fungovala a poskytovala potrebné funkcie. Zahŕňa testovanie aplikácie z pohľadu používateľa, čím sa zabezpečí, že je intuitívna, používateľsky prívetivá a spĺňa očakávania používateľa.

Testovanie pomáha identifikovať a opraviť všetky chyby alebo problémy, ktoré môžu brániť používateľskému zážitku. Výsledkom dobre otestovanej aplikácie sú spokojní používatelia, zvýšené udržanie používateľov a vyššia miera konverzie.

 1. Zlepšená bezpečnosť

S rastúcim počtom kybernetických hrozieb sa bezpečnosť stala hlavným problémom všetkých webových aplikácií. Testovanie bezpečnosti a testovanie bezpečnosti webových aplikácií sú kľúčovými súčasťami testovania webových aplikácií. Tieto procesy pomáhajú identifikovať všetky zraniteľnosti alebo slabé miesta v aplikácii, ktoré by mohli zneužiť hackeri.

Bezpečná webová aplikácia nielen chráni tvoje obchodné údaje, ale buduje aj dôveru používateľov. Tí môžu bez obáv komunikovať s tvojou aplikáciou s vedomím, že ich údaje sú v bezpečí. Vo svete, kde sa úniky údajov stávajú až príliš častými, môže byť bezpečná webová aplikácia významnou konkurenčnou výhodou.

Výzvy testovania webových aplikácií

Interakcia s firewallmi

Problémy pri spojení s firewallmi vznikajú preto, že port alebo firewall môže zablokovať webovú aplikáciu z dôvodu problémov s dodržiavaním bezpečnostných certifikátov. Preto je veľmi dôležité testovať aplikáciu cez viaceré firewally, aby sa predišlo takýmto scenárom.

Overovanie webových služieb

Moderné webové aplikácie sa pri výmene údajov medzi aplikáciami alebo systémami vo veľkej miere spoliehajú na vrstvy webových služieb, ako sú XML/SOAP alebo JSON/REST. Preto sa výrazne zvýšila potreba overovania týchto webových služieb. Platformy na testovanie webových služieb však nie sú na ich zvládnutie vybavené. V dôsledku toho predstavuje testovanie webových služieb pre tímy QA značný problém.

Konzistentnosť naprieč prehliadačmi

Zákazníci vždy uprednostňujú škálovateľné a vysoko interaktívne webové aplikácie. Ak zákazník narazí na nekonzistentnosť pri prehliadaní v rôznych prehliadačoch, môže to mať negatívny vplyv na imidž a rast značky podniku. Vývojári a testeri QA preto musia pri testovaní použiteľnosti sledovať škálovateľnosť a interaktivitu aplikácie v rôznych prehliadačoch a hardvérových konfiguráciách.

Riešenie problémov s výkonom

Používatelia opúšťajú každú pomaly sa načítavajúcu webovú aplikáciu, čo v konečnom dôsledku ovplyvňuje značku a príjmy spoločnosti. Na prekonanie tejto prekážky by teda vývojári mali identifikovať faktory ovplyvňujúce testovanie výkonnosti, ako je škálovateľnosť funkcií aplikácie, kompatibilita a integračné obmedzenia.

Zabezpečenie webovej aplikácie proti úniku údajov

Neustále sa zvyšuje počet kybernetických hrozieb, ktoré môžu spôsobiť únik citlivých údajov používateľov. Je nevyhnutné monitorovať procesy testovania zabezpečenia, aby sa predišlo strate informácií a únikom údajov. Pomôže to zabrániť útokom DDoS a iným kybernetickým hrozbám. V prípade zistenia akýchkoľvek problémov ich môžu testeri čo najskôr odstrániť.

Testovanie webových stránok vs. testovanie desktopových aplikácií

 • Testovanie webových stránok je testovanie založené na URL a prebieha v mnohých webových prehliadačoch. Na druhej strane testovanie desktopových aplikácií testeri vykonávajú na jednom počítači alebo systéme.
 • Testovanie desktopových aplikácií si vyžaduje pochopenie interakcie používateľa s aplikáciou. Okrem toho, testovanie webových aplikácií si vyžaduje aj znalosť operačného systému a databázy.
 • Testovanie desktopových aplikácií zahŕňa hodnotenie prvkov, ako je grafické používateľské rozhranie (GUI), záťaž (load) a backend. Počas testovania desktopových aplikácií sa musia vyhodnocovať úniky pamäte (memory leaks) a výnimky. K webovým aplikáciám môže prostredníctvom internetu súbežne pristupovať viacero používateľov. Webové aplikácie bežia na dvoch alebo viacerých systémoch, sú komplexné, čo si vyžaduje rozsiahle testovanie.
 • Na testovanie webovej aplikácie musí byť tester oboznámený s funkčnosťou aplikácie pre interakciu s koncovým používateľom. Testovanie webových stránok overuje testovanie statických stránok aplikácie, kompatibilitu s prehliadačmi a celkovú funkčnosť funkcií.
 • Testovanie naprieč prehliadačmi je nevyhnutné pre automatické testovanie webových aplikácií, zatiaľ čo pre testovanie desktopových aplikácií sa neuplatňuje.
 • Testovanie webových aplikácií nevyžaduje testovanie inštalácie/odinštalácie, zatiaľ čo to isté sa vyžaduje pri desktopových aplikáciách.
 • Testovanie bezpečnosti/autentifikácie je pri testovaní webových stránok kritické z dôvodu, že k aplikácii pristupuje viacero používateľov. Na druhej strane, testovanie autentifikácie sa nemusí vo veľkej miere vykonávať v prípade desktopovej aplikácie, pretože k nej pristupuje väčšinou jeden používateľ.
 • Testeri vykonávajú záťažové testovanie na vyhodnotenie webových stránok tak, že k aplikácii súčasne pristupuje viacero používateľov. Naopak, desktopové aplikácie používa jeden používateľ, preto sa správanie aplikácie neanalyzuje, keď k nim pristupuje len jeden používateľ
Testovanie webových aplikácií je dôležitou súčasťou procesu vývoja
Testovanie webových aplikácií je dôležitou súčasťou procesu vývoja.

Typy testovania webovej aplikácie

 1. Testovanie funkčnosti a funkcií

Testovanie funkčnosti (Functional testing) je prakticky najzákladnejšie, ale mimoriadne dôležité testovanie pre každú aplikáciu, vrátane webovej. Testovanie funkčnosti zabezpečuje, že webová aplikácia funguje správne a korektne. Nástroje na testovanie webových stránok skontrolujú faktory, ako napríklad či každý odkaz na webovej stránke smeruje na správnu stránku.

Functional testing zahŕňa:

 • Unit testovanie: V tejto fáze testovania funkčnosti sa overujú malé a jednotlivé oblasti aplikácie v počiatočných fázach vývoja, aby sa znížila pravdepodobnosť, že sa neskôr vyskytnú závažnejšie chyby.
 • Smoke testovanie, testovanie verifikácie buildu a testovanie dôveryhodnosti: Po každom builde aplikácie sa tento test vykonáva s cieľom overiť, či je webová aplikácia stabilná a pripravená na ďalšie testovanie, aby sa zabránilo plytvaniu úsilím na testovanie
 • Sanity Testing: Po dokončení overenia buildu sa týmto testom skontroluje zavedený nový kód a špecifické funkcie
 • Regresné testovanie: Opakované testovanie výberového zoznamu testovacích prípadov s cieľom identifikovať oblasti, ktoré reagujú na zmeny prísnejšie a zabezpečiť, aby existujúce funkcie zostali funkčné
 • Integračné testovanie: Lokalizácia chýb na prepojenie prepojených modulov (napr. presmerovanie na mailovú stránku po úspešnej registrácii pre overenie emailu).
 • Testovanie použiteľnosti – Usability Testing: Používa sa na nájdenie oblastí na zlepšenie celkového návrhu UX podľa správania a spätnej väzby skutočného používateľa.

Funkčné testovanie testuje aj formuláre, aby sa uistilo, že fungujú.

 1. Testovanie webových rozhraní API

Webové API, ako už názov napovedá, sú aplikačné programovacie rozhrania pre web. Testovanie API si vyžaduje vykonávanie požiadaviek na viaceré koncové body API s cieľom overiť odpoveď. Tým sa môže merať mnoho vecí vrátane funkcie, zabezpečenia a výkonu. Testovanie API je nevyhnutné, pretože testuje logiku, odpovede, bezpečnosť a bottlenecks (slabé miesta) výkonu aplikácie.

Napríklad povedzme, že chceš otestovať prihlasovací formulár. Chceš aby sa každé zadané používateľské meno a heslo správne uložilo do databázy.

Z hľadiska API skúmaš prenos údajov medzi koncovými bodmi. Ak chceš šifrovať a chrániť výmenu údajov HTTP pred potenciálnymi hackermi, pracujs negatívnymi testovacími prípadmi, ako napr:

 • Prístup k rozhraniu API bez dodržania pravidla autentifikácie.
 • Testovanie neplatných hodnôt v JSONS (napr. nemožno zaregistrovať používateľa s neexistujúcou e-mailovou adresou).

Testovanie súborov cookie je ďalším aspektom, na ktorý sa treba zamerať pri odosielaní požiadaviek a relácií špecifických pre používateľa. Pri API ako sprostredkovateľovi sa do funkčných testovacích prípadov API často pridávajú parametre na vymazanie alebo uloženie informácií zo sedení a aktivít používateľov.

 1. Testovanie databázy

Testovanie databázy zabezpečuje, že hodnoty údajov a informácie uložené v databáze sú platné. Pomôže zabrániť strate údajov, zachrániť stratené údaje o transakciách a zabrániť neoprávnenému prístupu k informáciám.

Testovanie zahŕňa kontrolu schémy, tabuliek a triggrov bežných databáz, ako sú Excel/CSV, GraphQL, Oracle SQL a SQL Server. Často zahŕňa záťažové testovanie a používanie zložitých dotazov na jednom alebo kombinácii dátových súborov. Testovanie databáz je poskytovateľom dôvery pri zabezpečovaní úspešného prenosu všetkých údajov bez ohľadu na vyvíjaný tlak.

 1. Testovanie regresií

Práca s rozsiahlym softvérom alebo aplikáciami znamená neustále uvoľňovanie zmien. V podstate, pokiaľ nie je softvér vytvorený na osobné použitie, nové funkcie a úpravy kódu sú niečo, čo treba štandardne očakávať.  Zmeny kódu môžu odhaliť neočakávané závislosti a poruchy.

Regresné testovanie zabezpečuje, aby aplikácia fungovala aj po zmenách v kóde, aktualizáciách alebo iných vylepšeniach. Ide o zásadný krok, pretože zodpovedá za celkovú stabilitu a funkčnosť existujúcich funkcií aplikácie.

Našťastie je regresné testovanie často ideálnym kandidátom na automatizáciu. Testovacie prípady, ktoré pokrývajú primárne oblasti softvéru; prihlasovaciu stránku a domovskú stránku; sú nastavené tak, aby sa vybrali a spustili vždy, keď je to potrebné.

 1. Testovanie vzájomnej kompatibility s prehliadačmi, operačnými systémami a mobilnými zariadeniami

Testovanie krížovej kompatibility zabezpečuje, aby boli základné funkcie tvojej webovej aplikácie dostupné používateľom v rôznych prehliadačoch, zariadeniach a asistenčných nástrojoch. To zahŕňa nielen rôzne operačné systémy, ale aj rôzne verzie systémov.

Nie všetky operačné systémy, prehliadače a zariadenia sú konštruované rovnako. Práve to môže spôsobiť nejednotnosť správania webových aplikácií v rôznych testovacích prostrediach, a preto je dôležité testovať vzájomnú kompatibilitu.

Tieto veci, od prepojenia API až po navigáciu medzi stránkami, sa môžu ľahko zmeniť na základe toho, odkiaľ prichádzajú používatelia tvojej aplikácie. Staršie verzie prehliadačov, operačných systémov a mobilných zariadení nezmizli z nejakého dôvodu – používatelia ich stále používajú. Jedným z takýchto príkladov toho, ako môže aplikácie ovplyvniť krížová kompatibilita, je vyradenie prehliadača Internet Explorer a prechod na prehliadač Microsoft Edge.

Samozrejme, testovanie a zapnutie kompatibility vo všetkých existujúcich prehliadačoch, platformách a zariadeniach nie je reálne. Ak chceš vedieť, na ktoré sa zamerať, je najlepšie spolupracovať s príslušnými oddeleniami (napr. marketingovým alebo produktovým). Majú poznatky, ktoré my možno nie a pomôžu ti vytvoriť zoznam priorít.

Okrem toho určite nevynechaj testovanie responzivity. Zabezpečenie konzistentnosti na škále veľkostí obrazovky v rozložení, rozstupoch, vertikálnom/horizontálnom posúvaní, zarovnaní a škálovaní prvkov je rovnako dôležité.

 1. Testovanie používateľského rozhrania (UI) a vizuálnych prvkov

Vizuálne aspekty sa často prehliadajú. Väčšina tímov považuje za kritickú oblasť funkčnosť, nie to, ako esteticky vyzerá používateľské rozhranie. Zvyčajne to zasiahne až vtedy, keď sa organizácia začne škálovať. V prípade resetovania CSS alebo prepísania predvoleného rozloženia vlastným návrhom sa môžu objaviť problémy s dizajnom rozloženia. Príčiny môžu byť rôzne, ale najpraktickejším riešením je testovanie.

Nie každý prehliadač, operačný systém alebo mobilné zariadenie číta údaje rovnakým spôsobom. Nové prehliadače so špičkovou technológiou sú často aktuálne s najpokročilejšími možnosťami CSS a JavaScript. Zatiaľ čo v starších, ako je napríklad Internet Explorer, sa 3D grafika môže zobraziť len ako plochý dizajn.

Tento test si vyžaduje dôkladnú kontrolu vývojárov UI a UX, aby sa uistili, že všetko sa stále zobrazuje tak, ako má a že všetky obrázky sú na správnych miestach v správnom pomere.

 1. Testovanie bezpečnosti webu

Bezpečnosť webu je jedným z najdôležitejších krokov pri testovaní webu. Dôkladné testovanie webu zabezpečuje najmä to, že tvoja webová aplikácia je vytvorená tak, aby odolala akýmkoľvek pokusom o hackerský útok alebo narušenie údajov.

Potenciálne narušenie údajov môže viesť k úniku osobných informácií používateľov vrátane ukradnutých osobných údajov, hesiel a prihlasovacích údajov alebo bankových a finančných informácií. Únik akýchkoľvek osobných údajov môže mať pre teba a tvoju firmu za následok mimoriadne nákladné právne problémy.

Preto je testovanie zabezpečenia základným procesom, ktorý je potrebné použiť pri testovaní tvojej webovej aplikácie. Testovanie bezpečnosti pre web ti umožní:

 • Vyhľadávať potenciálne medzery a hrozby
 • Dodržiavať zákony, ktoré upravujú zásady bezpečnosti a ochrany osobných údajov na webe
 • Vykonať kontrolu aplikácie zhora nadol, aby si pochopil aktuálne bezpečnostné možnosti aplikácie
 • Rýchlo reagovať na narušenia alebo hackerské útoky v budúcnosti
 1. Testovanie výkonu a rýchlosti načítania

Na záver testujeme výkon a rýchlosť načítania. Už sme sa uistili, že všetko ostatné s webovou aplikáciou funguje, ale teraz musíme zistiť, či spustenie aplikácie netrvá dlhšie ako 2 sekundy.

Súbory JavaScriptu, pluginy tretích strán, viacero veľkostí stránok alebo komponenty, ktorých načítanie trvá dlhšie, môžu znížiť rýchlosť tvojho webu. Testovanie rýchlosti načítania ti poskytne návod na optimalizáciu celkového času odozvy.

Je dôležité zabezpečiť, aby webová aplikácia fungovala optimálne, pretože pomalá rýchlosť načítania stránky môže mať negatívny vplyv na používateľský zážitok. V jednej štúdii spoločnosti Kissmetrics sa totiž zistilo, že miera konverzie klesla o 40 % na stránkach, ktorých načítanie trvalo dlhšie ako 3 sekundy.

Najlepšie nástroje pre web testovanie

 1. Cypress

Cypress je komplexný testovací framework, ktorý umožňuje vývojárom písať a spúšťať testy priamo v prehliadači. Cypress nám poskytuje funkciu automatického čakania, ktorá pred vykonaním ďalšieho príkazu čaká na dokončenie vykresľovania aplikácie, čím sa eliminuje potreba časových limitov. Cypress ponúka aj time-travel debugging, ktoré umožňuje vývojárom vidieť stav aplikácie v ktoromkoľvek bode počas vykonávania testu. Cypress navyše podporuje sieťový stubbing a mocking, čo uľahčuje testovanie edge case-ov (hraničných prípadov testovania) a scenárov zlyhania.

 1. Playwright

Playwright je open-source knižnica Node.js na automatizáciu webových prehliadačov. Jednou z najlepších vlastností Playwrightu je jeho podpora viacerých prehliadačov vrátane Chromium, Firefox a WebKit, čo umožňuje testovanie naprieč prehliadačmi. Playwright ponúka aj zachytávanie siete, čo umožňuje vývojárom upravovať požiadavky a odpovede počas vykonávania testu. Okrem toho Playwright podporuje headless režim, ktorý umožňuje spúšťať testy bez grafického používateľského rozhrania na pozadí.

 1. Katalon Studio

Katalon Studio je open-source framework na automatizáciu testov, ktorý podporuje testovanie webových, mobilných aplikácií a API. Katalon Studio podporuje vizuálny editor testov, ktorý umožňuje netechnickým používateľom vytvárať a spúšťať testy. Podporuje aj testovanie založené na kľúčových slovách, čo používateľom umožňuje písať testy pomocou syntaxe prirodzeného jazyka. Okrem toho ponúka automatické reportovanie testov, čo uľahčuje sledovanie výsledkov testov a identifikáciu problémov.

 1. Tosca

Tosca je nástroj na automatizáciu testov, ktorý podporuje testovanie webových aplikácií end-to-end. Tosca prichádza s modelovým prístupom k testovaniu, čo používateľom umožňuje vytvárať testovacie prípady bez akýchkoľvek zručností v oblasti programovania. Tosca ponúka aj automatizovanú analýzu rizík, ktorá identifikuje najkritickejšie oblasti aplikácie, ktoré treba otestovať. Tosca navyše podporuje paralelné vykonávanie, čo používateľom umožňuje spúšťať testy vo viacerých prostrediach súčasne.

 1. Selenium

Selenium je populárny open-source nástroj na automatizáciu testovania, ktorý podporuje end-to-end testovanie webových aplikácií. Jednou z jedinečných vlastností nástroja Selenium je jeho podpora viacerých programovacích jazykov vrátane jazykov Java, Python a Ruby. Selenium ponúka aj automatické čakanie, keď pred vykonaním ďalšieho príkazu čaká na dokončenie vykresľovania aplikácie. Okrem toho Selenium podporuje správu testovacích dát, čo používateľom umožňuje dynamicky generovať testovacie dáta.

 1. TestComplete

TestComplete je platforma na automatizované funkčné testovanie, ktorá umožňuje testerom vytvárať automatizované testy pre aplikácie Microsoft Windows, Web, Android a iOS. TestComplete vyvinula spoločnosť SmartBear a ponúka celý rad pokročilých funkcií, ako je distribuované testovanie, paralelné vykonávanie testov, podrobné protokoly a správy o testoch, vďaka čomu je vynikajúcou voľbou na správu komplexných scenárov testovania. Umožňuje vytvárať skripty v rôznych programovacích jazykoch na vytváranie komplexných a prispôsobiteľných testovacích prípadov. Taktiež podporuje testovanie rôznych aplikácií vrátane .NET, Java, SAP, HTML5, Flash, iOS, Android a ďalších. Obsahuje taktiež engine na rozpoznávanie objektov, ktorý dokáže presne rozpoznať dynamické prvky používateľského rozhrania.

Životný cyklus testovania webových stránok

Testeri používajú prístup testovania webových stránok na hodnotenie aplikácií spustených pomocou webového prehliadača na internete. Pri testovaní webových stránok vykonávajú testeri pred samotným testovaním súbor procesov:

Zhromažďovanie požiadaviek

V tejto fáze testeri zhromažďujú všetky požiadavky týkajúce sa funkcie a spresňujú ich a identifikujú nedostatky.

Plánovanie testovania

V tejto fáze testeri aktualizujú dokument plánu testovania s definíciou rozsahu a cieľov testovania, stratégiou, vstupnými a výstupnými kritériami pre testovanie webu a vyhodnotením odhadu testov.

Príprava testovacích prípadov 

QA testeri vytvárajú testovacie scenáre a skripty pomocou najvhodnejšej techniky automatizácie, pričom ako vodítko berú do úvahy stratégiu testovania.

Vykonávanie testov

V tejto fáze testeri spúšťajú definované testovacie prípady a dokumentujú všetky odchýlky od plánovaného výsledku.

Hlásenie chýb

Ak testovací prípad počas vykonávania zlyhá a zistí sa chyba, testeri ju oznámia a nahlásia pomocou nástroja na sledovanie chýb, ako je napríklad Jira.

Opakované testovanie chýb

Keď vývojár opraví chybu, testeri ju opätovne otestujú a znovu vykonajú neúspešný testovací prípad.

Uzavretie testu

Testovací cyklus sa uzavrie, keď sú všetky chyby odstránené a webová aplikácia funguje podľa očakávaní. Ak sa tak nestane, testeri QA proces zopakujú.

Zhrnutie

Testovanie webových aplikácií je neoddeliteľnou súčasťou životného cyklu vývoja softvéru. Vykonáva sa s cieľom zabezpečiť, aby boli splnené všetky funkčné a nefunkčné požiadavky predtým, ako sa webová aplikácia spustí pre používateľov. Tieto testy pomáhajú vývojárom a inžinierom QA nájsť medzery a chyby v aplikácii ešte pred jej sprístupnením používateľom, je teda až nevyhnutnou súčasťou vývoja softvéru.

Ak si IT tester a vieš po nemecky, pozri si naše firemné benefity a reaguj na pracovné ponuky.

O autorovi

Michaela Kojnoková

Agile Test Engineer

Po štúdiu informatiky na ŽU a TUKE som sa najviac ponorila do oblasti automatizácie testovania. Okrem toho sa venujem tvorbe webov, databázam, dátovej analytike, umelej inteligencii a strojovému učeniu. Mám rada cestovanie, šport a najviac si užívam čas strávený v prírode s mojimi blízkymi. LinkedIn

Daj nám o sebe vedieť