Beta Testing a beta testeri – ako sa využívajú pri vývoji softvéru

V tomto článku preskúmaš oblasť beta testovania, dozvieš sa jeho účel a dopad na vývoj softvéru. Dozvieš sa tiež, ako sa stať beta testerom.

Čo je to Beta testing?

Beta testovanie predstavuje kľúčovú etapu v živote softvéru. V tejto fáze sa tvoj produkt vymaní z bezpečia vývojového prostredia a vstúpi medzi skutočných používateľov. Predtým je však potrebné sa uistiť, že bude schopný čeliť reálnym výzvam a potrebám týchto skutočných používateľov. Táto skúsenosť poskytuje nenahraditeľnú spätnú väzbu o funkcionalite, použiteľnosti, výkonnosti a celkovom dojme, ktorý softvér zanecháva.

Beta testovanie je nevyhnutné na odhalenie chýb a problémov, ktoré sa nemusia prejaviť v laboratórnych podmienkach alfa testovania. Tvoj úspech v tejto fáze môže mať priamy vplyv na to, ako bude tvoj softvér vnímaný na trhu a či dokáže naplniť očakávania a potreby tvojich zákazníkov.

Ak používateľ nevie softvér používať, tak nefunguje. (Susan Dray)

Beta testing proces

Beta testing process
Beta testing process

Beta testing fázy:

1. PLÁNOVANIE A PRÍPRAVA

Definovanie cieľov, ktoré chceme beta testovaním dosiahnuť, vytvorenie stabilného testovacieho prostredia.

2. VÝBER TESTEROV

Identifikácia a výber vhodných testerov, ktorí reprezentujú cieľových používateľov produktu.

3. ZBER A SPRACOVANIE SPÄTNEJ VÄZBY

Sledovanie testerov pri používaní produktu a zber spätnej väzby.

4. ANALÝZA A IMPLEMENTÁCIA ZMIEN

Hodnotenie spätnej väzby, identifikácia oblastí pre zlepšenie funkcionality, použiteľnosti, oprava bugov.

5. ZÁVER A DOKUMENTÁCIA

Hodnotenie úspešnosti, rozhodnutie o zavedení na trh, dokumentácia.

Prečo je beta testing dôležitý?

Ako si už možno uvedomuješ, beta testovanie je neodmysliteľnou súčasťou procesu vývoja softvéru. Ale v čom spočíva jeho dôležitosť?

Identifikácia chýb a problémov

Aj keď vývojári a alfa testeri môžu odhaliť mnohé chyby, niektoré problémy sa často prejavia až v reálnom prostredí. Beta testovanie umožňuje odhalenie takýchto chýb pred uvedením produktu na trh.

Získanie spätnej väzby od skutočných užívateľov

Beta testeri sú často skutoční používatelia softvéru, ktorí môžu poskytnúť cenné informácie o tom, ako je softvér vnímaný a používaný v skutočnom svete.

Testovanie v rôznych prostrediach

Rôzni beta testeri môžu mať rôzne konfigurácie hardvéru a softvéru, čo umožňuje testovať aplikáciu v širokom spektre prostredí.

Zlepšenie užívateľskej skúsenosti

Spätná väzba od beta testerov môže pomôcť identifikovať problémy s použiteľnosťou a používateľským rozhraním, čo môže viesť k zlepšeniam, ktoré zvýšia celkovú spokojnosť používateľov.

Redukcia rizík a nákladov

Identifikácia a oprava chýb počas beta testovania môže byť menej nákladná, ako ich riešenie po uvedení produktu na trh. Tým sa znižuje riziko negatívnych recenzií a strata dôvery používateľov.

Zvyšovanie dôvery v produkt

Beta testovanie môže tiež pomôcť vybudovať komunitu okolo produktu, čo môže byť užitočné pre marketing a podporu produktu po jeho uvedení na trh.

Beta testing vs alpha testing

Alfa a beta testovanie (alpha and beta testing) sú dve kritické fázy vo vývojovom cykle softvéru, pričom hlavný rozdiel medzi nimi spočíva v tom, kto vykonáva testovanie. Alfa testovanie je realizované interným tímom, často v kontrolovanom prostredí, a zameriava sa na odhalenie základných chýb a technických problémov v softvéri. Tím skladajúci sa z vývojárov a testerov systematicky preveruje funkcionalitu produktu, aby sa ubezpečil o jeho stabilite a bezpečnosti.

Na druhej strane, beta testovanie sa otvára skutočným používateľom, ktorí softvér testujú vo svojom prirodzenom prostredí. Toto poskytuje cenné reálne dáta o používateľskej skúsenosti, kompatibilite s rôznymi systémami a odhalí potenciálne chyby, ktoré nezachytili alfa testy. Beta testovanie je neoceniteľné pre získanie autentickej spätnej väzby od koncových používateľov, čo je kľúčové pre úspešné uvedenie produktu na trh.

Alpha testing vs Beta testing
Alpha testing vs Beta testing

Alfa Testing

 1. ČO JE CIEĽ?

Pokryť testovacie scenáre a zabezpečiť, že aplikácia funguje ako sa očakáva.

 1. KTO SÚ TESTERI?

Interný tím, potenciálne aj koncový zákazník.

 1. AKÁ JE ŠTRUKTÚRA?

Dôkladne štruktúrované výsledky sú systematicky zaznamenávané a analyzované.

 1. AKÉ TECHNIKY?
 • White box – testerom je známe pozadie procesov a súčasti, ktoré testujú.
 • Black box

Beta testing

 1. ČO JE CIEĽ?

Pochopiť, ako skutoční používatelia interagujú s aplikáciou a testovať, ako softvér funguje v reálnych podmienkach.

 1. KTO SÚ TESTERI?

Externí používatelia, reprezentujú koncových používateľov.

 1. AKÁ JE ŠTRUKTÚRA?

Voľná štruktúra. Požívatelia majú voľnú ruku v používaní, dôležitá je spätná väzba.

 1. AKÉ TECHNIKY?
 • Black box – testeri vnímajú aplikáciu z pohľadu koncového používateľa bez detailného vzhľadu do fungovania.

Beta testovanie vs. používateľsky akceptačné testovanie (UAT)

Beta testovanie a používateľsky akceptačné testovanie (User Acceptance Testing) sú dve odlišné, ale rovnako dôležité fázy v procese vývoja softvéru, ktoré majú odlišné ciele a prístupy.

Beta Testovanie:

 • Širší pohľad na skúsenosť používateľa: Beta testovanie sa uskutočňuje s cieľom poskytnúť širší pohľad na celkovú používateľskú skúsenosť. Táto fáza testovania umožňuje reálnym používateľom používať softvér vo svojom prirodzenom prostredí, čím poskytuje unikátnu príležitosť na identifikáciu chýb, problémov s použiteľnosťou a iných obmedzení, ktoré by mohli byť prehliadnuté počas interných testovacích procesov.
 • Zber širokej spätnej väzby: Beta testovanie umožňuje zber širokej spätnej väzby od rozmanitej skupiny používateľov, vrátane hodnotenia stability, výkonu a kompatibility softvéru. Toto testovanie je tiež dôležité pre posúdenie, ako dobre softvér splní očakávania a potreby koncových používateľov.

Užívateľsky akceptačné testovanie (UAT):

 • Zameranie na obchodné požiadavky: Na rozdiel od beta testovania, UAT sa striktne zameriava na to, či softvér spĺňa špecifické obchodné požiadavky a očakávania. Toto testovanie sa zvyčajne vykonáva používateľmi, ktorí sú priamo zainteresovaní na danom softvérovom projekte, ako sú napríklad zástupcovia koncových používateľov alebo obchodní analytici.
 • Overovanie špecifikácií a funkčnosti: UAT sa sústreďuje na overovanie, či všetky špecifikované funkcie a procesy fungujú podľa očakávaní a či sú výsledky v súlade s obchodnými cieľmi. Tento proces je kľúčový pre zabezpečenie, že softvér je pripravený na nasadenie a používanie v reálnom obchodnom prostredí.

Tieto dve fázy testovania sa dopĺňajú, pričom každá z nich poskytuje unikátne perspektívy a informácie, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné nasadenie kvalitného a efektívneho softvéru.

Kto je Beta Tester?

 • Je to skutočný používateľ: Beta tester nie je členom vývojového tímu. Ide o skutočného používateľa produktu, ktorý ho testuje v reálnom prostredí, čím zabezpečuje autentickosť a relevanciu spätnej väzby.
 • Má rôznorodé pozadie: Beta testeri pochádzajú z rôznych sfér života. Môžu byť študentmi, pracujúcimi profesionálmi alebo dôchodcami. Kľúčové je, že reprezentujú cieľovú skupinu produktu a prinášajú rôznorodé perspektívy.
 • Je zvedavý : Beta tester musí byť prirodzene zvedavý a schopný kriticky myslieť. Jeho úlohou je identifikovať chyby a poskytovať konštruktívnu spätnú väzbu.
 • Je dôkladný a trpezlivý: Testovanie môže byť časovo náročné a vyžaduje si opakovanie určitých úkonov. Dôležitá je trpezlivosť a dôkladnosť pri testovaní každej časti produktu.
 • Má rozvinuté komunikačné zručnosti: Beta tester by mal byť schopný jasne a efektívne komunikovať svoje postrehy a návrhy na zlepšenie.
Tester beta siti
Zdroj: Tester beta siti web by Diego_raso | Fiverr

Tvoja Úloha Ako Beta Testera

Tvoja úloha ako beta testera sa sústreďuje na niekoľko kľúčových oblastí:

 • Testovanie funkčnosti: Skúmaš, ako dobre produkt funguje a či spĺňa svoj účel.
 • Identifikácia chýb: Hľadáš chyby a problémy, ktoré môžu ovplyvniť používateľskú skúsenosť.
 • Hodnotenie používateľskej skúsenosti: Poskytuješ spätnú väzbu na to, ako je produkt intuitívny a ľahko použiteľný.
 • Navrhovanie vylepšení: Môžeš navrhnúť zmeny alebo vylepšenia, ktoré by zlepšili produkt.

Ako sa stať beta testerom?

 • Zameraj sa na tvoje záujmové oblasti: Uváž, v akej oblasti by si chcel testovať produkty. Môže to byť softvér, videohry, mobilné aplikácie alebo dokonca hardvér. Vyber si oblasť, ktorá ťa najviac zaujíma a v ktorej máš skúsenosti alebo znalosti.
 • Vytvor si profil: Vytvor si silný online profil, kde zdôrazníš svoje technické zručnosti, skúsenosti s testovaním a oblasti záujmu. Toto môže zahŕňať sociálne siete, profesijné siete ako LinkedIn, alebo platformy špeciálne pre testovanie.
 • Pripoj sa k beta testing online komunitám a fóram: Existuje množstvo online komunít a fór, kde sa môžeš dozvedieť o príležitostiach pre beta testovanie. Fóra ako Reddit, Discord kanály a špeciálne skupiny na sociálnych sieťach môžu byť užitočné.
 • Zaregistruj sa na beta testing platform: Existujú webové stránky a platformy zamerané na beta testovanie, kde sa môžeš zaregistrovať a byť informovaný o nových príležitostiach. Príklady zahŕňajú BetaTesting, UserTesting, Testbirds a ďalšie.
 • Aktívne hľadaj príležitosti: Mnohé spoločnosti zverejňujú príležitosti pre beta testovanie na svojich webových stránkach alebo sociálnych sieťach. Sleduj spoločnosti a produkty, ktoré ťa zaujímajú, a buď pripravený rýchlo reagovať na výzvy na testovanie.

“Beta testy môžu byť buď otvorené alebo uzavreté. V prípade otvorených testov môže produkt používať ktokoľvek a obvykle sú používatelia informovaní o tom, že ide o beta verziu a majú možnosť poslať spätnú väzbu. Uzavreté beta testy sú obmedzené na konkrétnu skupinu testerov, ktorú môžu tvoriť súčasní zákazníci, nadšenci do noviniek a/alebo platení beta testeri.“

 • Zapoj sa do verejných beta programov: Niektoré spoločnosti, ako Apple alebo Google, ponúkajú verejné beta programy pre svoje produkty (beta testing android). Môžeš sa zapojiť do týchto programov a získavať prístup k novým verziám softvéru pred ich oficiálnym vydaním.

Záver

Beta testing je príležitosťou pre skutočných používateľov zapojiť sa do vývoja a zlepšovania softvéru. Ako tester môžeš mať s tvojou angažovanosťou a schopnosťou poskytovať cennú spätnú väzbu významný vplyv na kvalitu produktov, ktoré používaš každý deň.

Ak vieš po nemecky a si IT tester, pozri si naše firemné benefity a reaguj na voľné pracovné miesta.

O autorovi

Katarína Kučáková

Software Test Engineer

Moja cesta k testovaniu softvéru sa začala v roku 2019 až po štúdiu ekonómie a pracovných skúsenostiach v iných odvetviach. To mi pomohlo vnímať IT svet v rôznych súvislostiach. Ten totiž ponúka neustále nové výzvy, pre ktoré rada hľadám riešenia. Obľubujem oddych pri čítaní, turistiku alebo lyžovanie. LinkedIn

Daj nám o sebe vedieť