eggPlant – inovatívny nástroj na automatizované testovanie softvéru

V dnešnej dobe, keď softvér hrá kľúčovú úlohu vo všetkých oblastiach, je dôležité zabezpečiť, aby bol spoľahlivý a funkčný. Testovanie je nevyhnutnou súčasťou vývoja softvéru a hľadanie efektívnych nástrojov na testovanie je pre každého vývojára a testera prioritou. V tomto článku sa zameriame na jeden z najnovších automatických testovacích nástrojov eggPlant (eggPlant Test Automation Tool).

Čo je to eggPlant testing tool

EggPlant je automatizačný nástroj na testovanie softvéru, ktorý je vyvinutý spoločnosťou TestPlant. Jeho hlavnou vlastnosťou je schopnosť simulovať používateľské interakcie a testovať softvér na rôznych platformách a zariadeniach vrátane mobilných telefónov, tabletov, počítačov a dokonca aj inteligentných zariadení IoT (Internet of Things).

Testing prostredníctvom eggPlant umožňuje používateľom testovať funkčnosť a výkonnosť vytvorenej aplikácie na akomkoľvek zariadení alebo operačnom systéme bez ohľadu na programovací jazyk.

Pomocou jedného alebo viacerých skriptov môžu používatelia vytvoriť testovacie scenáre zahŕňajúce hlavné funkcionality ich vyvinutej aplikácie, ktoré testujú jej funkčnosť vo viacerých zariadeniach alebo operačných systémoch.

Možno ho nainštalovať a spustiť v operačných systémoch Linux, MacOS X a Windows. Nástroj na automatizované testovanie eggPlant ponúka aj integráciu so softvérom na správu životného cyklu aplikácií vrátane HPE Quality Center, IBM Rational Quality Manager a Jenkins.

eggPlant – automatizované testovanie

EggPlant automatizované testovanie je proces, kde sa testovanie vykonáva pomocou automatizovaných skriptov a nástrojov v rámci eggPlant testovacieho prostredia. Tento prístup umožňuje rýchlejšie a efektívnejšie testovanie softvéru v porovnaní s manuálnym testovaním. EggPlant automated testing poskytuje opakovateľnosť testov a zlepšuje celkovú kvalitu softvéru tým, že odhaľuje chyby a problémy ešte pred nasadením do produkcie.

eggPlant – performance testing

Výkonnostné testovanie je súčasťou eggPlant testovacieho prostredia, ktoré sa špecializuje na testovanie výkonu aplikácií. Tento druh testovania sa zameriava na overenie, ako sa aplikácia správa pod záťažou a či dokáže udržať požadovanú úroveň výkonu. EggPlant umožňuje simulovať veľký počet používateľov, dopytov a záťažových situácií, aby sa zistili obmedzenia aplikácie a prípadné slabé miesta.

Ako testovací nástroj eggPlant podporuje automatizované testovanie aplikácií?

Softvér funguje na základe modelu dvoch systémov:

 • Prvým je stroj alebo zariadenie, na ktorom je nainštalovaný a spustený testovací nástroj eggPlant.
 • Druhým je testovaný systém (SUT – system under test), čo je stroj alebo zariadenie, na ktorom beží testovaná aplikácia. SUT môže byť stolový počítač, virtuálny počítač alebo mobilné zariadenie.

EggPlant Functional používa virtuálne sieťové počítačové pripojenie na prepojenie týchto dvoch systémov. Po vytvorení spojenia medzi nimi môže používateľ komunikovať a ovládať SUT. Používatelia potom pomocou okna Viewer (Prehliadač) zachytávajú obrázky prvkov na SUT, s ktorými má testovací nástroj eggPlant komunikovať a prípadne na nich vykonávať testy. Tieto zachytené obrázky označujú, ktoré objekty v rámci aplikácie chce používateľ testovať pomocou funkčného nástroja eggPlant.

Po dokončení zachytávania obrázkov používatelia vytvoria jeden alebo viac skriptov, ktoré nástroju naznačia, čo sa má testovať na vybranom mieste (miestach) obrázkov na SUT. Skripty možno použiť toľkokrát, koľkokrát je potrebné na overenie rôznych procesov aplikácie v rôznych zariadeniach a operačných systémoch. Skripty aj zachytené obrazy možno spravovať z okna nástroja Suite, ktoré je centrálnym miestom pre všetky testovacie funkcie testovacieho nástroja eggPlant. Okno Schedules (Plány) nástroja na testovanie aplikácií umožňuje používateľom automatizovať poradie spúšťania všetkých skriptov.

Po naplánovaní všetkých úloh skriptovania sa môže začať testovanie. V danom čase sa môže vykonávať len jeden skript (tento skript môže testovať na viacerých zariadeniach a operačných systémoch). Používatelia môžu zobraziť údaje o aktívne spustených skriptoch z okna Spustiť.

Po dokončení naplánovaných skriptov môžu používatelia zobraziť štatistiky a informácie o spustení z karty Results (Výsledky), ktorá sa nachádza v okne Suite (Súbor), aby mohli analyzovať výsledky a určiť, aké prípadné opatrenia je potrebné prijať na odstránenie problémov s funkčnosťou alebo výkonom. Testovací nástroj eggPlant ponúka aj integrované prostredie na ladenie, ktoré slúži na riešenie problémových oblastí.

Pre viac informácií si klikni na Eggplant tutoriál alebo youtube tutorials.

Kde sa využíva eggPlant?

Nástroj je najvhodnejší pre organizácie, ktoré plánujú vyvinúť a spustiť jednu alebo viac komplexných aplikácií. Vďaka flexibilným možnostiam licencovania je vhodný na používanie jednotlivcami alebo tímami zaoberajúcimi sa vývojom a testovaním.

Využíva sa napríklad v oblasti:

 • LETECTVO A KOZMONAUTIKA – Kritické aplikácie si vyžadujú nulový priestor pre chyby a neinvazívne, bezpečné testovanie. Popredné organizácie vrátane NASA sa spoliehajú na Eggplant softvér.
 • IT V PODNIKOCH – Keďže podnikové aplikácie sú čoraz zložitejšie, automatizované testovacie nástroje Eggplant urýchľujú aktualizácie a zjednodušujú opravy v celom technologickom balíku.
 • ZDRAVOTNÍCTVO – Lepšie výsledky pre pacientov, súlad s predpismi a spoľahlivosť vďaka automatizovanému testovaniu zdravotníckych systémov, ako sú EMR/EHR, a zdravotníckych zariadení.
 • MALOOBCHOD – Zrýchlenie procesov na všetkých miestach kontaktu so zákazníkmi, od pokladní až po web.

Hlavné výhody použitia Eggplant

 • Viacplatformová podpora: Eggplant umožňuje testovanie softvéru na rôznych platformách, vrátane Windows, macOS, Linux, Android a iOS. To znamená, že vývojári môžu zabezpečiť, že ich softvér pracuje správne na rôznych operačných systémoch a zariadeniach.
 • Skutočná simulácia používateľa: Eggplant dokáže simulovať používateľské interakcie s softvérom, čo znamená, že je možné testovať rôzne scenáre a zistiť, ako softvér reaguje na rôzne akcie používateľa. To môže pomôcť identifikovať a odstrániť potenciálne chyby a problémy so softvérom. Taktiež im umožňuje overiť používateľskú skúsenosť a zabezpečiť, aby bola aplikácia intuitívna, citlivá a používateľsky prívetivá.
 • Flexibilita a rozšíriteľnosť: Eggplant je veľmi flexibilný nástroj, ktorý umožňuje prispôsobiť testovacie prostredie podľa potrieb a požiadaviek projektu. Okrem toho, Eggplant má rozšíriteľné rozhranie, ktoré umožňuje integráciu s rôznymi ďalšími nástrojmi na testovanie a správu softvéru.
 • Zvýšenie efektivity testovania: Vďaka inteligentnému prístupu k testovaniu a schopnosti interakcie so softvérom na rôznych úrovniach, Eggplant môže výrazne zvýšiť efektivitu testovania. Automatizácia testov umožňuje opakovateľné a presné testovacie cykly, čím sa skracuje čas potrebný na testovanie a zvyšuje produktivita vývojárskeho tímu.
 • Podrobné reporty a analýza: Testovací nástroj Eggplant poskytuje podrobné správy o testoch a analýzy, ktoré testerom poskytujú cenné informácie o výsledkoch testov. Tieto správy pomáhajú identifikovať prípadné problémy, sledovať pokrytie testov a merať celkovú kvalitu softvéru. Možnosti reportovania nástroja uľahčujú efektívnu komunikáciu v rámci testovacieho tímu a so zainteresovanými stranami.
 • Testovanie na základe obrazu: Eggplant využíva technológiu rozpoznávania obrazu na interakciu s grafickým používateľským rozhraním (GUI) aplikácie, čo umožňuje testerom overovať prvky, vykonávať akcie a overovať vizuálne zobrazenia.
 • Inteligentná automatizácia testovania: Eggplant využíva AI a algoritmy strojového učenia na automatické generovanie a optimalizáciu testovacích skriptov, čím zvyšuje efektivitu a pokrytie testov.
 • Testovanie výkonu: Eggplant ponúka funkcie testovania výkonu, ktoré simulujú reálnu prevádzku používateľov a merajú výkonnostné metriky aplikácií, čím pomáhajú identifikovať bottlenecks (vo všeobecnosti sa jedná o bod v systéme alebo procese, kde je jeho výkon obmedzený alebo znížený kvôli nedostatočnej kapacite alebo obmedzeniam jedného alebo viacerých komponentov), optimalizovať využitie zdrojov a zabezpečiť škálovateľnosť.
 • Spolupráca a správa testov: Eggplant ponúka funkcie spolupráce a centralizovaný systém správy testov, ktorý umožňuje tímom spravovať testovacie prostriedky, sledovať priebeh testovania, plánovať testy a efektívne spolupracovať.
 • Mobilné testovanie: Eggplant uľahčuje mobilné testovanie tým, že poskytuje nástroje a možnosti na testovanie mobilných aplikácií na rôznych zariadeniach, platformách a operačných systémoch.
 • Integrácia a rozšíriteľnosť: Eggplant možno ľahko integrovať s inými testovacími nástrojmi, vývojovými prostrediami a systémami na správu testov, čo poskytuje flexibilitu a rozšíriteľnosť pri integrácii do existujúcich pracovných postupov.
 • Testovanie v cloude: Eggplant poskytuje cloudové riešenia na škálovateľné vykonávanie testov, ktoré umožňujú tímom vykonávať testy paralelne, znižovať náklady na infraštruktúru a využívať výhody cloud computingu.

Nevýhody použitia Eggplant

 • Učebná krivka: Testovací nástroj Eggplant môže mať zložitejšiu krivku učenia, najmä pre testerov, ktorí sú nováčikmi v tomto toole alebo v skriptovacích jazykoch. Môže si vyžadovať určitý počiatočný čas a úsilie na to, aby sa v používaní nástroja zdokonalili efektívne.
 • Náklady: V závislosti od modelu licencovania a používania môže testovací nástroj Eggplant zahŕňať náklady, čo by mohlo byť dôvodom problémov pre malé tímy alebo projekty s obmedzenými rozpočtami. Náklady by sa však mali posúdiť v porovnaní s prínosmi a potenciálnymi úsporami času a úsilia dosiahnutými vďaka automatizácii.
 • Obmedzená podpora komunity: V porovnaní s niektorými inými populárnymi testovacími nástrojmi môže mať testovací nástroj Eggplant menšiu komunitu používateľov a menej dostupných zdrojov informácií.
 • Závislosť na vizuálnom rozpoznávaní: Eggplant sa spolieha na testovanie na základe obrazu, pri ktorom zachytáva a porovnáva snímky obrazovky na overenie stavu aplikácie. Tento prístup nemusí byť vhodný pre aplikácie s veľmi dynamickými a často sa meniacimi prvkami používateľského rozhrania. Testeri by mali starostlivo zvážiť použiteľnosť tohto prístupu na základe ich špecifických požiadaviek na testovanie.

Eggplant je naozaj efektívny nástroj na testovanie softvéru, ktorý ponúka výkonné funkcie a zlepšuje proces testovania. Jeho schopnosť simulovať používateľské interakcie a testovať softvér na rôznych platformách robí z Eggplantu neodmysliteľný nástroj pre všetkých vývojárov softvéru. S jeho pomocou je možné identifikovať a odstrániť chyby a problémy so softvérom ešte pred jeho uvedením na trh, čo vedie k vyššej kvalite a spoľahlivosti softvéru.

Ak si IT tester a ovládaš nemčinu, prezri si naše benefity pre zamestnancov a reaguj na najnovšie ponuky práce.

O autorovi

Michaela Kojnoková

Agile Test Engineer

Po štúdiu informatiky na ŽU a TUKE som sa najviac ponorila do oblasti automatizácie testovania. Okrem toho sa venujem tvorbe webov, databázam, dátovej analytike, umelej inteligencii a strojovému učeniu. Mám rada cestovanie, šport a najviac si užívam čas strávený v prírode s mojimi blízkymi. LinkedIn

Daj nám o sebe vedieť