Poistný trh na Slovensku v súčasnej dobe digitalizácie

Slovenský poistný trh zažil v posledných rokoch nepokojné obdobie. Jeho fungovanie do značnej miery poznamenali pandémia COVID-19, zrýchlená digitalizácia či dokonca klimatické zmeny. Ako sa digitálna transformácia poisťovníctva prejavuje a ku akým zmenám prišlo v súvislosti s nástupom digitalizácie v poisťovacom sektore?

Poistný trh na Slovensku prešiel v posledných dvoch rokoch závažnými zmenami, vrátane zmeny samotnej štruktúry, čo sa odrazilo aj na jeho finančných ukazovateľoch. Správa o finančnej stabilite z mája 2022 vypracovaná Národnou bankou Slovenska (NBS) spomína dva trendy, a to zlučovanie poisťovní a premenu domácich poisťovní na pobočky z iných členských štátov.

Prehĺbenie týchto trendov v roku 2021 bolo zapríčinené hneď tromi zásadnými udalosťami, ktoré sa odohrali na poistnom trhu. Poisťovňa Union a Poštová poisťovňa sa zlúčili, prišlo ku vzniku novej poisťovne Partners so zameraním na rizikové životné poistenie a poisťovne Generali a UNIQA prešli transformáciou z domácich poisťovní na pobočky českých poisťovní. Poisťovňa Generali sa zlúčila s poisťovňou Ergo a UNIQA zas s poisťovňou AXA. 

Ziskovosť poisťovní s mimoriadnymi vplyvmi

V spomínanej Správe o finančnej stabilite uvádza NBS, že: „Výnosnosť vlastného kapitálu (ROE) medziročne mierne stúpla z 13,92 % na 13,98 % k decembru 2021 a naďalej patrila medzi najvyššie v krajinách EÚ.“ Ziskovosť poistného sektora na Slovensku tak zaznamenala oproti minulému roku mierny rast, na ktorom sa podpísal predovšetkým vývoj v oblasti neživotného poistenia, kedy poistné dosiahlo nárast v PZP, havarijnom poistení, poistení majetku a poistení áut, čiastočne spôsobenom reguláciou dopravy počas pandémie. Okrem toho však možno hovoriť aj o niekoľkých mimoriadnych vplyvoch na poistný trh v priebehu posledných dvoch rokov, ktoré sa podpísali na jeho štruktúre a fungovaní.

V dôsledku pandémie vytvárali poisťovne na Slovensku v roku 2020 mimoriadne rezervy, predovšetkým pre prípady insolventnosti cestovných kancelárií spôsobenej pandemickými obmedzeniami. Poisťovniam tak vznikli dodatočné náklady, ktoré však boli vďaka prijatým opatreniam na podporu cestovných kancelárií nakoniec nižšie, ako sa pôvodne očakávalo. Tieto mimoriadne rezervy sa preto v minulom roku uvoľnili, čím výrazne znížili výdavky poisťovní, a to približne až o 14 mil. €. 

Vedel si, že...

… veľký vplyv na poistný trh malo tiež navýšenie rezervy Slovenskej kancelárie poisťovateľov (SKP) v roku 2021, čo v konečnom dôsledku zvýšilo i výdavky samotných poisťovní?

Poistný sektor taktiež poznamenali výrazné sprísnenie regulácie, väčšie povinnosti v oblasti reportovania, zvýšenie daňovo-odvodového zaťaženia poisťovní na skoro 50 % i nový zákon o zavedení novej dane z poistenia. Na poistné plnenia majú však veľký vplyv tiež klimatické zmeny a s nimi súvisiaci očakávaný rast poistných udalostí z dôvodu zvyšujúceho sa výskytu živelných pohrôm, vojenský konflikt na Ukrajine, ktorý má spomaliť aj rast poistného trhu, či samotná digitalizácia poisťovní.

Zamestnanci poisťovne diskutujú na meetingu o vplyvoch digitalizácie na poistný trh na Slovensku
Na poistný trh na Slovensku mala veľký vplyv digitálna transformácia.

Digitálna transformácia poisťovníctva

Poisťovne na Slovensku v posledných rokoch prechádzajú digitalizáciou poistných produktov, služieb i procesov. Práve digitálna transformácia poisťovníctva má veľký podiel na dynamických zmenách v poistnom sektore, ktoré výrazne urýchlila pandémia. Tá si vyžadovala prenesenie komunikácie s klientmi, ako aj uzatváranie poistných zmlúv do online priestoru, a s tým spojenú i náležitú digitalizáciu poistných produktov a služieb.

„Digitálne uzatváranie poistných zmlúv, orientácia na udržateľnosť, vplyv na zaistné programy a poistné produkty, väčší dopyt po poistení majetku – to sú oblasti, ktorým venujeme obrovskú pozornosť.“

Vladimír Bakeš, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ poisťovne Kooperativa

Čo je digitalizácia?

Digitálnu transformáciu možno definovať ako proces zavádzania digitálnych technológií na zefektívnenie existujúcich procesov, operácií, pracovných kultúr a zlepšenie skúseností zákazníkov, ktorý zvyšuje odolnosť voči novým trendom, rastúcim požiadavkám zákazníkov i obchodným výzvam.

V snahe plnenia požiadaviek svojich poistencov a udržanie si konkurencieschopnosti je pre poisťovne nevyhnutné držať krok s dobou, ktorá je momentálne dobou digitálnej transformácie. Tá si vyžadovala digitalizáciu rôznych aspektov svojich operácií, pričom transformáciou prešiel nejeden poistný produkt a služba. 

Digitálna transformácia poisťovníctva je poháňaná umelou inteligenciou, automatizáciou, mobilnými službami, živým chatom i prediktívnou analytikou. Umožňuje poisťovniam poskytovať zákazníkom presne to, čo v dobe poznačenej digitalizáciou vyžadujú. Množstvo poistných procesov, vrátane reklamácií, prešlo automatizáciou a operácie rovnako ako interakcie so zákazníkmi sú efektívnejšie a rýchlejšie, čo oceňujú nielen poistenci, ale aj samotné poisťovne.

Aké benefity má digitálna transformácia pre poisťovne?

Digitalizácia v prvom rade umožnila zefektívnenie poistenia. Takmer každý aspekt poistných operácií primárne poháňaný umelou inteligenciou bol optimalizovaný pre vyššiu rýchlosť. Väčšinu požiadaviek možno vybaviť takmer v reálnom čase, a to i na diaľku, vďaka živému chatu či digitálnym asistentom, ktorými sa urýchľujú služby poskytované zákazníkom.

Vplyvom digitálnej transformácie tiež prišlo k personalizácii poistných produktov a služieb v snahe vyhovieť individuálnym požiadavkám a potrebám zákazníkov. Digitalizácia umožňuje poisťovniam poskytovať personalizované služby bez nadmerného namáhania svojich vlastných zdrojov. Digitálne technológie totiž ponúkajú zákazníkom možnosť okamžitej spätnej väzby a kontroly stavu riešenia poistných udalostí.

Digitalizácia pomohla aj škálovateľnosti poisťovní. Tie sa vďaka digitálnym technológiám adaptovali na súčasné podmienky a stali sa tak oveľa svižnejšími ako v minulosti. Zákazník sa dnes dostane k službám i informáciám výrazne rýchlejšie, napríklad aj prostredníctvom samoobslužných informačných panelov či aplikácií. Poisťovne môžu zároveň týmto spôsobom zbierať cenné informácie o svojich klientoch, ktoré im pomáhajú v presnejšom rozhodovaní sa ohľadom upisovania, politiky alebo vývoja nových ponúk produktov.

V neposlednom rade, digitálna transformácia zvyšuje agilitu poisťovní v snahe zvýšiť ich prispôsobivosť a efektivitu v súvislosti s neustálymi zmenami a ďalším vývojom poistných technológií i možností v budúcnosti. Poisťovne vďaka tomu nie sú viac závislé od momentálnej situácie, ale sú schopné sa efektívne adaptovať trhovým podmienkam.

Traja zamestnanci poisťovne sa usmievajú pri debate o benefitoch digitálnej transformácie poisťovníctva
Digitalizácia pomáha poisťovniam v mnohých aspektoch.

Poisťovníctvo na Slovensku determinovalo okrem digitalizácie viacero faktorov a trendov. Digitálna transformácia však zapríčinila jeho vyššiu prispôsobivosť k neustálym zmenám a schopnosť držať krok s novými digitálnymi technológiami a čoraz vyššími požiadavkami zákazníkov, ktorí digitalizáciu každodenného života požadujú už aj v sektore poisťovníctva. Poisťovne tak digitalizáciou poistných produktov a služieb dokážu ostať konkurencieschopné a poskytovať aj naďalej kvalitné a moderné služby a napredovať spolu s rastúcimi potrebami svojich klientov a súčasnej situácie.

Dôležitosť digitalizácie v poistnom sektore a vývoj softvéru pre oblasť poisťovníctva vnímame aj v spoločnosti msg life Slovakia. Zamestnávame 250 zamestnancov, medzi ktorých môžeš patriť i ty. Pridaj sa do poprednej IT spoločnosti a podieľaj sa s nami na vývoji inovatívnych softvérových riešení, ktoré hýbu svetom digitalizácie. Pozri si naše najnovšie pracovné ponuky a tvor s nami budúcnosť poisťovníctva.

Daj nám o sebe vedieť