Vo svete vývoja webových stránok je zabezpečenie spoľahlivosti a funkčnosti kódu frontendovej časti kľúčové pre zabezpečenie bezproblémového používateľského zážitku. Pri dosahovaní tohto cieľa zohráva dôležitú úlohu testovanie frontendu. V tomto článku sa budeme venovať zákutiam frontendového testovania vrátane osvedčených postupov, nástrojov a rôznych typov testovania. Budeme sa zaoberať všetkým, od unit testovania a integračného testovania, až po testovanie výkonu a end-to-end testovanie.

Čo je to frontend ?

Front end je časť softvérovej aplikácie, ktorá je priamo viditeľná a interaktívna pre používateľa. Predstavuje užívateľské rozhranie, ktoré zahŕňa všetky vizuálne a interaktívne prvky, ktoré používatelia vidia a s ktorými môžu komunikovať na obrazovke svojho zariadenia, ako sú počítače, telefóny a tablety.

Ako chápať frontend testing ?

Testovanie frontendu zahŕňa hodnotenie správania, funkčnosti a výkonu komponentov používateľského rozhrania webovej aplikácie. Je to proces, ktorý zabezpečuje, aby váš frontendový kód spĺňal požadované normy a prinášal používateľom očakávané výsledky. Frontendové testovanie možno všeobecne rozdeliť do niekoľkých typov.

Typy testovania na frontende (Front end testing types)

1.      Unit testovanie

Unit testovanie sa zameriava na izolované testovanie jednotlivých komponentov, ako sú funkcie, triedy alebo moduly. Tento typ testovania pomáha identifikovať chyby a nedostatky už v ranom štádiu vývoja. Pri vývoji frontendov sa bežne používajú frameworky na testovanie jednotiek ako Jest, Mocha a Jasmine. Vývojári Reactu často používajú nástroje ako React Testing Library a Enzyme, ktoré uľahčujú unit testovanie v ich aplikáciách.

Osvedčené postupy pre unit testovanie:

 • Napíš testy, ktoré pokrývajú rôzne prípady použitia pre jednotlivé komponenty.
 • Používaj zmysluplné názvy testov na zvýšenie čitateľnosti.
 • Udržuj testy nezávislé a navzájom izolované.

2. Integračné testovanie (Integration Testing)

Integračné testovanie zahŕňa testovanie interakcií medzi rôznymi komponentmi frontendu, aby sa zabezpečilo ich bezproblémové fungovanie. Tento typ testovania pomáha zachytiť problémy, ktoré môžu vzniknúť pri vzájomnej interakcii komponentov. Na integračné testovanie sa bežne používajú nástroje ako Cypress a Selenium.

3. End-to-End (E2E) Testing (E2E)

End-to-end testovanie simuluje skutočné používateľské scenáre testovaním celého používateľského toku aplikácie. Zabezpečuje, aby všetky komponenty frontendu a backendu fungovali harmonicky. Na tento účel sa široko používajú nástroje na testovanie E2E, ako sú Cypress, Selenium a Puppeteer.

4. Testovanie výkonu (Performance Testing)

Testovanie výkonnosti hodnotí, ako dobre vaša frontendová aplikácia funguje za rôznych podmienok, ako je napríklad vysoké zaťaženie používateľov alebo nízka rýchlosť siete. Nástroje ako Lighthouse a WebPageTest vám pomôžu identifikovať úzke miesta výkonu a optimalizovať vašu aplikáciu pre lepšiu rýchlosť a odozvu.

5. Manuálne testovanie

Manuálne testovanie frontendu alebo aj frontend manual testing zahŕňa interakciu ľudských testerov s frontendovou aplikáciou s cieľom identifikovať vizuálne chyby, problémy s použiteľnosťou a iné problémy súvisiace s používateľom. Hoci je manuálne testovanie cenné, je nevyhnutné doplniť ho automatizovaným testovaním, aby sa zabezpečili konzistentné výsledky.

Najlepšie postupy pre testovanie frontendu

 • Testuj včas a často: Začni testovať kód frontendu čo najskôr v procese vývoja. Časté testovanie pomáha včas zachytiť chyby, čo uľahčuje a zlacňuje ich opravu.
 • Izolácia: Udržuj testy navzájom izolované. Každý test by mal byť nezávislý a nemal by byť závislý na stave, ktorý zanechali iné testy.
 • Používaj reálne údaje: Pri písaní testov používajte realistické údaje a scenáre, s ktorými sa používatelia pravdepodobne stretnú. Tým sa zabezpečí, že vaše testy budú presne odrážať reálne používanie.
 • Nepretržitá integrácia: Integruj testovanie do pracovného postupu vývoja prostredníctvom kontinuálnej integrácie (CI). Tým sa zabezpečí, že testy sa automaticky spustia vždy, keď sa vykonajú zmeny v kóde.
2 ruky ukazajú na počítačový kód na monitore
Integruj testovanie do pracovného postupu vývoja, aby sa predišlo chybám a bugom v kóde.

Výzvy automatizovaného testovania pre Front-end

 • Neustále sa vyvíjajúce používateľské rozhranie: V modernom softvéri sa musia základné knižnice a komponenty tretích strán aktualizovať každých niekoľko mesiacov. Aktualizácia jednej knižnice si vyžaduje primerané zmeny všetkých ostatných potrebných komponentov. Pri každej aktualizácii je potrebné opätovne otestovať všetky komponenty vrátane nástrojov na automatizáciu a testovanie.
 • Neustále sa meniace preferencie používateľov: S novými zariadeniami, prehliadačmi a verziami operačných systémov, ktoré sa zavádzajú každých niekoľko mesiacov, sa požiadavky a preferencie používateľov neustále menia. Napríklad pandémia spôsobila prudký nárast dopytu/žiadostí používateľov po videokonferenciách a streamovaní. Tieto novšie požiadavky používateľov je potrebné identifikovať a implementovať bez značného oneskorenia.
 • Výber správneho automatizačného nástroja: Efektívne, pravidelné testovanie front-endu si vyžaduje automatizáciu. Od manuálnych testerov nemožno očakávať, že budú spúšťať testy pri každej aktualizácii. Výberom automatizačného nástroja, ktorý možno efektívne nastaviť a posilniť
 • Zisťovanie problémov naprieč prehliadačmi a zariadeniami: Pri tisíckach verzií prehliadačov a zariadení používaných na prístup na internet po celom svete musia testeri pokryť obrovský rozsah, aby vybavili stránku alebo aplikáciu na reálne používanie. To môže byť náročné, keďže sa neustále vydávajú nové zariadenia a verzie prehliadačov. Použitie testovacej infraštruktúry umiestnenej v cloude je dostupnejšie, ako napríklad v prípade BrowserStack.

Obľúbené nástroje na testovanie frontendov

 • Jest: Široko používaný frontend testing framework na testovanie v jazyku JavaScript, ktorý je vhodný na unit testovanie aj integračné testovanie.
 • Cypress: Je to framework pre end-to-end testovanie, ktorý je známy svojím jednoduchým používaním a načítaním v reálnom čase.
 • React: Testovací nástroj na testovanie komponentov, ktorý kladie dôraz na testovanie z pohľadu používateľa.
 • Selenium: Všestranný testovací framework, ktorý podporuje rôzne programovacie jazyky a prehliadače na frontendové aj backendové testovanie.
 • Lighthouse: Nástroj od spoločnosti Google, ktorý ti pomôže posúdiť výkon, prístupnosť a SEO vašej webovej aplikácie.

Ako vytvoriť plán testovania webových stránok?

Krok 1: Nájsť nástroje na riadenie vášho plánu testov.

Krok 2: Rozhodnutie o rozpočte na testy.

Krok 3: Stanovenie časového harmonogramu celého procesu.

Krok 4: Rozhodnutie o celom rozsahu projektu. Rozsah zahŕňa tieto položky:

 • OS a prehľadávače používané používateľmi,
 • populárne zariadenia používané používateľmi,
 • odborná spôsobilosť používateľov.

Front end vs. Back end testing

Zatiaľ čo frontendové testovanie sa zameriava na používateľské rozhranie a používateľský zážitok, back-endové testovanie hodnotí funkčnosť na strane servera a spracovanie údajov. Oba typy testovania sú nevyhnutné na vytvorenie robustnej a spoľahlivej webovej aplikácie. Vzájomne sa dopĺňajú a poskytujú kompletný proces zabezpečenia kvality.

Backend testing

Backend testing je dôležitou súčasťou vývoja softvéru, ktorá sa zameriava na overenie funkčnosti a spoľahlivosti serverovej časti aplikácie.

Pri back-end teste ide o skúmanie rôznych aspektov serverovej časti aplikácie. To zahŕňa testovanie API, databázového spojenia, manipulácie s dátami, spracovanie požiadaviek a správnu komunikáciu so všetkými súčasťami systému. Tu je niekoľko dôležitých bodov, na ktoré sa počas back-end testovania zameriavate:

 1. Funkčnosť API: Overuje sa, či API správne prijíma požiadavky a vracia očakávané odpovede. Testujú sa rôzne kombinácie vstupov a následných odpovedí.
 2. Správne spracovanie dát: Skúma sa, či server správne pracuje s dátami. To zahŕňa pridávanie, aktualizáciu a vymazanie údajov v databáze.
 3. Databázové testovanie: Overuje sa, či databázové dotazy (database queries) fungujú správne a vrátia očakávané výsledky. Testujú sa rôzne typy dotazov a ich kombinácie.
 4. Testovanie výkonu: Skúma sa, ako sa aplikácia správa pod rôznym zaťažením. Meria sa doba odozvy a rýchlosť spracovania požiadaviek.
 5. Bezpečnosť: Testuje sa zabezpečenie servera, aby sa minimalizovala možnosť útokov alebo zneužitia.

 

Ak si v testovaní doma a hľadáš prácu, pozri si naše ponuky zamestnania. Momentálne hľadáme Tosca testera. Máme skvelé firemné benefity a priateľskú atmosféru vo firme.

O autorovi

Michaela Kojnoková

Agile Test Engineer

Po štúdiu informatiky na ŽU a TUKE som sa najviac ponorila do oblasti automatizácie testovania. Okrem toho sa venujem tvorbe webov, databázam, dátovej analytike, umelej inteligencii a strojovému učeniu. Mám rada cestovanie, šport a najviac si užívam čas strávený v prírode s mojimi blízkymi. LinkedIn

Daj nám o sebe vedieť