UX testing – testovanie používateľského zážitku

Čo je UX?

UX – user experience, alebo po slovensky používateľská skúsenosť, je akákoľvek interakcia používateľa s produktom. Vzťahuje sa na pocit, ktorý používatelia zažívajú pri používaní produktu, aplikácie, systému alebo služby. Je to široký pojem, ktorý môže zahŕňať čokoľvek od toho, ako dobre sa používateľ dokáže v produkte orientovať, ako ľahko sa používa, až po to, ako relevantný je zobrazený obsah atď.

diagram ux testing vs business objectives vs user goals
Čo je UX testing?

UX testovanie definícia

UX testing je proces získavania spätnej väzby od skutočných používateľov s cieľom identifikovať a odstrániť nedostatky v používateľskom zážitku. UX testovanie je dôležitou súčasťou procesu vývoja produktov a služieb, pretože môže pomôcť zlepšiť spokojnosť a angažovanosť používateľov.

Cieľom testovania UX je pochopiť skúsenosti používateľov a identifikovať oblasti, ktoré je potrebné zlepšiť, aby bol produkt pre používateľov prívetivejší a príjemnejší.

Dobrá používateľská skúsenosť je intuitívna, jednoduchá a bez prekážok – umožňuje používateľovi ľahko dokončiť svoje činnosti (napr. objednať si topánky online alebo otvoriť bankový účet).

Počas testovania UX/použiteľnosti sú účastníci testovania (ktorí predstavujú cieľového používateľa) požiadaní, aby vykonali konkrétne úlohy. To umožňuje UX dizajnérom posúdiť, ako ľahko používateľ tieto úlohy splní bez predchádzajúcich znalostí o produkte. To poskytuje skvelý prehľad o tom, nakoľko je súčasný dizajn použiteľný a intuitívny a umožňuje tímu UX rýchlo odhaliť problémy s použiteľnosťou.

Prečo je testovanie UX dôležité?

Testovanie UX ti umožňuje:

 • Získať hlbšie pochopenie tvojich cieľových používateľov vrátane toho, ako sa správajú pri interakcii s tvojím produktom alebo službou a čo od tejto skúsenosti očakávajú.
 • Uistiť sa, že tvoje návrhy fungujú tak, ako bolo zamýšľané a skutočne spĺňajú potreby tvojich zákazníkov/koncových používateľov.
 • Odhaliť problémy s používateľským zážitkom a odstrániť ich skôr ako neskôr (ušetriť čas, peniaze a potenciálne poškodiť povesť značky).
 • Identifikovať oblasti, ktoré je potrebné zlepšiť a príležitosti na inovácie, čo ti umožní neustále zlepšovať svoj produkt, vyplniť medzery na trhu a udržať si konkurencieschopnosť.
 • Testovanie UX ťa v konečnom dôsledku priblíži k dobrej používateľskej skúsenosti. Je dokázané, že dobré UX zvyšuje lojalitu a udržanie zákazníkov, prispieva k pozitívnej reputácii značky, zvyšuje mieru konverzie, predaj a príjmy a pomáha zabezpečiť konkurenčnú výhodu značky na trhu.

Kedy by si mal vykonať testovanie UX?

 • Pred návrhom nového produktu alebo funkcie. Pomôže ti to naplánovať rozhodnutia o návrhu a priority na skutočných poznatkoch používateľov.
 • Pred vývojom a spustením nového produktu alebo funkcie.
 • Po uvedení produktu alebo funkcie na trh. Hovorí sa, že dizajn nie je v skutočnosti nikdy hotový, je to iteračný, nepretržitý proces.

Výhody UX testovania

 • Zvýšená spokojnosť používateľov

Prostredníctvom testovania použiteľnosti sa podniky môžu dozvedieť viac o želaniach, preferenciách a očakávaniach používateľov. Využitím spätnej väzby od používateľov a vykonaním zmien na základe ich vyjadrení môžu podniky dosiahnuť vyššiu spokojnosť zákazníkov s daným produktom.

 • Konkurenčná výhoda

Testovanie použiteľnosti pomáha podnikom zistiť, ako sa používatelia správajú, čo sa im páči a kde majú problémy. Pomocou týchto zistení môžu podniky zlepšiť svoj produkt alebo web, ísť nad rámec toho, čo používatelia očakávajú a tým získať výhodu na trhu.

 • Zlepšenie reputácie značky

Testovanie použiteľnosti pomáha vytvárať dobrú používateľskú skúsenosť, ktorá pomáha budovať silný imidž značky. Používatelia, ktorí sú s produktom alebo webovou stránkou spokojní, o nich s väčšou pravdepodobnosťou povedia ostatným.

 • Optimalizácia SEO

Požívateľská skúsenosť a SEO idú ruka v ruke. Na webových stránkach, kde návštevníci nezaznamenávajú žiadne problémy, pravdepodobne strávia viac času.  Zníženie bounce rate (zníženie miery okamžitých odchodov) je cenným signálom pre vyhľadávače, ktorý naznačuje, že stránka je užitočná, a preto ju prehliadač umiestni na vyššiu pozíciu vo výsledkoch vyhľadávania.

Kto a čo je súčasťou testovania UX?

Testovanie UX pozostáva z troch základných prvkov:

 • Facilitátor alebo moderátor, ktorý vedie a dohliada na testovanie UX

Inštruuje účastníkov testu, čo majú robiť, odpovedá na všetky otázky, ktoré môžu mať účastníci a v závislosti od typu testu použiteľnosti kladie doplňujúce otázky, aby získal ďalšie poznatky. Je dôležité, aby facilitátor nijakým spôsobom neovplyvňoval správanie alebo odpovede účastníkov.

 • Úlohy, ktoré budú musieť používatelia/účastníci testu splniť v rámci testovania UX

Tie sú založené na realistických scenároch, ktoré by sa mohli vyskytnúť v reálnom svete. Ak napríklad testuješ návrh nového procesu pokladne elektronického obchodu, úlohou používateľa počas testu UX môže byť niečo také: Chceš si kúpiť nový pár topánok na webovej lokalite CCC shoes. Prejdi procesom pridania topánok do košíka a pokladne.

 • Účastníci, ktorí sa zúčastňujú testovania UX

Účastníci by mali reprezentovať typy ľudí, pre ktorých produkt alebo funkciu navrhuješ. Ak teda testuješ webovú stránku elektronického obchodu, mal by si  ju otestovať na ľuďoch, ktorí zodpovedajú tvojim zákazníkom.

Typy testovania UX

Triedenie kariet (card sorting): Pomocou triedenia kariet môžeš lepšie pochopiť, ako používatelia vyhľadávajú informácie na tvojom webe. Ide o digitálne alebo fyzické karty, ktoré obsahujú rôzne súčasti tvojho webu, napríklad „Oblečenie“, „Dámske topánky“ alebo „Šperky“. Používatelia si tieto karty vyberú a zoskupia ich podľa toho, čo im dáva zmysel. Pomôže ti to preniknúť do mysle používateľov a do toho, ako zoskupujú produkty a témy. Tento test používateľského zážitku ti umožní analyzovať, ako sa používatelia pohybujú po tvojom webe, aby si im mohol pomôcť rýchlejšie nájsť informácie.

Testovanie použiteľnosti (usability testing): Tento typ testovania sa zameriava na hodnotenie jednoduchosti a intuitívnosti používania produktu. Zahŕňa sledovanie používateľov pri vykonávaní úloh s produktom s cieľom zistiť, ako s ním komunikujú a identifikovať oblasti, ktoré je potrebné zlepšiť.

A/B testovanie: Tento typ testovania zahŕňa porovnanie dvoch rôznych verzií produktu s cieľom zistiť, ktorá verzia funguje lepšie. Môže sa použiť na vyhodnotenie účinnosti rôznych prvkov dizajnu, napríklad umiestnenia tlačidiel alebo použitia farieb.

Moderované testovanie používateľov (moderated user testing): Pri moderovanom používateľskom testovaní máš skupinu účastníkov, ktorí používajú tvoju stránku a prítomného moderátora, ktorý vedie diskusiu o tom, ako vnímajú tvoju stránku. Funguje to ako diskusná skupina, v ktorej moderátor odpovedá na otázky a snaží sa usmerniť účastníkov pri navigácii na stránke.

Nemoderované testovanie používateľov (unmoderated user testing): Ďalšou možnosťou testovania používateľskej skúsenosti webových stránok je nemoderované testovanie používateľov. Pri tejto možnosti účastníci pracujú na scenároch a úlohách sami – zvyčajne sa to deje vo vzdialenom prostredí, napríklad u nich doma. Môžu prejsť tebou poskytnutými krokmi a podať správu o svojich skúsenostiach.

Prieskumy a dotazníky: Tento typ testovania zahŕňa dotazovanie používateľov na ich skúsenosti s produktom. Prieskumy a dotazníky môžu poskytnúť cennú spätnú väzbu o celkovej skúsenosti používateľov a identifikovať oblasti na zlepšenie.

Používateľské akceptačné testovanie (UAT): UAT je kľúčovou fázou v procese vývoja softvéru. Je to záverečný proces testovania, ktorý vykonávajú koncoví používatelia alebo zainteresované strany s cieľom overiť, či softvér spĺňa ich obchodné požiadavky a očakávania. Zameraním UAT je overiť, či je softvér funkčný, použiteľný a spĺňa požadované špecifikácie pred jeho uvedením na trh. Cieľom UAT je zabezpečiť, aby bol softvér dodaný v najvyššej možnej kvalite a spĺňal potreby používateľov.

Ako písať UX testy

1.      Urči si, čo budeš testovať

Maj v hlave jasnú predstavu o tom, čo budeš testovať. Okrem toho, čo presne vyhodnocuješ? Použiteľnosť a jednoduchosť konkrétneho procesu, rozloženie konkrétnej stránky alebo niečo iné? Keď máš vyriešené „čo“ a „prečo“, môžeš určiť „ako“.

2. Vyber si metódu testovania UX

Ďalej si vyber, ktorú metódu testovania UX použiješ. Bude to závisieť od cieľa tvojho testu UX, ako aj od času a zdrojov, ktoré máš k dispozícii. Premysli si, či by tvoj UX test mal byť moderovaný alebo nemoderovaný a či by mal prebiehať na diaľku alebo osobne.

3. Rozhodni sa, aké úlohy budú účastníci testu vykonávať

Urči presné úlohy, ktoré budú účastníci počas testu UX vykonávať a maj jasne stanovený postup, ako budú prebiehať. Premysli si, aké nástroje budú účastníci potrebovať a aké informácie by si im mal poskytnúť pred testovaním.

4. Definuj, ako vyzerá úspech (a neúspech)

Definuj, ako vyzerá úspech testov v závislosti s úlohami, ktoré budú používatelia vykonávať. Ako budeš merať použiteľnosť? Budeš merať čas, ktorý používateľ potrebuje na dokončenie konkrétnej úlohy, alebo sa budeš zameriavať na určité skóre použiteľnosti poskytnuté používateľom?

5. Nábor účastníkov

V ideálnom prípade budú účastníci testovania UX reprezentatívni pre ľudí, ktorí by tvoj produkt používali v reálnom svete. Jednou z najčastejších otázok pri testovaní použiteľnosti je, koľko účastníkov je potrebných na dosiahnutie spoľahlivých a hodnotných výsledkov. Päť sa zvyčajne uvádza ako magické číslo, ktoré ti umožní získať dostatok poznatkov nákladovo efektívnym spôsobom.

6. Analyzuj svoje údaje

Po vykonaní testovania UX budeš chcieť svoje zistenia čoskoro usporiadať a analyzovať. Ak si zozbieral kvalitatívne údaje (napr. spätnú väzbu od používateľov alebo poznámky z pozorovaní), môžeš použiť diagram na vytiahnutie spoločných tém a vzorov. Ak si zhromaždil kvantitatívne údaje (napr. čas potrebný na dokončenie úlohy), možno budeš chcieť vypočítať priemerný čas dokončenia pre celú skupinu používateľov.

7. Podávaj správy a zdieľaj svoje zistenia

Na základe výsledkov testovania UX by si mal vždy konať a použiť ich na zlepšenie produktu. Po analýze svojich zistení zhrň hlavné poznatky, podeľ sa o ne s príslušnými zainteresovanými stranami a predovšetkým načrtni, čo to znamená z hľadiska ďalších krokov a vývoja produktu.

BrowserStack UX testing – testovanie kompatibility

Používateľský zážitok používateľa definujú aj niektoré ďalšie testy, ako napríklad testovanie responzivity a kompatibility medzi prehliadačmi. BrowserStack ponúka cloudové zariadenia na testovanie responzívnosti a kompatibility webových stránok v niekoľkých kombináciách zariadení a prehliadačov. (V našom minulom článku si môžeš prečítať recenziu na BrowserStack.)

Aby si pochopil, ako vykonať testy kompatibility so zariadeniami na BrowserStack Live, zvážme dva scenáre testovania webovej lokality BStackDemo na rôznych zariadeniach a prehliadačoch, aby sme dosiahli testovanie kompatibility s mobilnými zariadeniami:

 • Over, či kliknutím na tlačidlo „Pridať do košíka“ sa položka pridá do košíka.
 • Over, či kliknutím na ikonu krížika vo vyskakovacom okne košíka sa položka z košíka odstráni.

Postupuj podľa nižšie uvedených krokov a otestuj uvedené scenáre na skutočných zariadeniach.

1. Zaregistruj sa do služby BrowserStack Live.

2. Vyber požadovanú kombináciu zariadenia a prehliadača, na ktorej chceš otestovať svoju webovú lokalitu.

screenshot Browserstack Live
testovanie kompatibility s Browserstack Live

2. Testuj funkcie Pridať do košíka a Odstrániť z košíka na stránke bstackdemo.com na rôznych kombináciách zariadení, prehliadača a operačného systému manuálnym vykonaním testovacích krokov uvedených na začiatku.

screenshot Browserstack Live
výber zariadní na testovanie v Browserstack

4. Ak chceš prepnúť na iný prehliadač na tom istom zariadení alebo prepnúť zariadenie, vyber možnosť „Prepnúť prehliadač“ (Switch Browser) na ľavom paneli nástrojov a potom „Vyber požadovaný“ (Select the desired).

5. Device-Browser-OS kombináciu z možností dostupných na paneli nástrojov.

Testovanie responzivity

Responzivita je kľúčová pre používateľský zážitok. Pomocou nástroja BrowserStack Responsive Checker Tool môžeš ľahko skontrolovať odozvu svojej webovej stránky na rôznych veľkostiach a rozlíšeniach obrazovky na výšku a na šírku pomocou reálnych zariadení.

 1. Zaregistruj sa/prihlás sa do služby BrowserStack na tomto linku.
 2. Teraz choď na túto URL.
 3. Na bočnom paneli si vyber možnosť Web a možnosť Live hneď pod Manual Testing časťou. Vyber si zariadenie a prehliadač pre test.

  screenshot Browserstack Live
  testovanie kompatibility s Browserstack Live
 4. Do vyhľadávača zadaj túto URL bstackdemo.com. Vyber si zo širokej ponuky zariadení, v ktorých chceš vykonať test. Potom stlačením tlačidla Check spusti testovanie a pozri si výsledok.
 5. Takto vyzerá demo stránka napríklad pre iPhone X. Vyskúšať si môžeš aj desktopové zariadenia.browserstack iphone screenshot

Ďalšie nástroje na testovanie responzivity nájdeš v našom článku Responzívny web dizajn.

Nástroje na UX testovanie

UXtweak

UXtweak je platforma na výskum používateľov, plná nástrojov na testovanie použiteľnosti na zlepšenie UX webových stránok a aplikácií. Má globálny panel používateľov s viac ako 155 miliónmi členov, ktorý umožňuje jednoduchý nábor správnych účastníkov testovania. Špecializuje sa na testovanie použiteľnosti na diaľku a je skvelou voľbou pre nemoderované testy, ktoré ti umožňujú vykonávať testovanie rýchlo, efektívne a so skutočnými používateľmi, aj keď máš obmedzený rozpočet.

UserZoom

UserZoom je riešenie pre výskum UX určené pre väčšie podniky. Funguje dobre na analýzu a zlepšovanie UX webových stránok. UserZoom ponúka moderované testovanie aj nemoderované možnosti testovania použiteľnosti a funkcie, ako sú prieskumy, card sorting, tree testing a click testing.

Lookback

Lookback je ďalší nástroj na vzdialené testovanie použiteľnosti, ktorý je ideálny pre prípad, že máš vlastný tím testerov. Jeho hlavnými funkciami sú moderované a nemoderované testy použiteľnosti, ako aj rozhovory. Lookback ti dáva možnosť jednoducho sledovať interakcie používateľov s tvojou webovou stránkou. Umožňuje ti tiež robiť si poznámky o akciách účastníkov a zapisovať si postrehy priamo v aplikácii. Je známa najmä svojimi moderovanými testami a rozhovormi, ktoré ti umožňujú priamo hovoriť s účastníkmi a sledovať ich výrazy tváre a pohyb tela počas testovania.

UserTesting

UserTesting je platforma, ktorá ponúka rôzne služby a riešenia testovania použiteľnosti na diaľku. Ponúka špecializované balíky s nástrojmi na mieru pre dizajnérov UX a produktov, marketérov a dizajnérske tímy. Funkcie, ktoré môžu byť zahrnuté (v závislosti od úrovne/balíka, ktorý si vyberieš) sú testovanie mobilných zariadení a webových stránok, testovanie prototypov, nástroje na integráciu a spoluprácu, testovanie card sorting, tree sorting a iné. Obľúbenou funkciou UserTesting je galéria šablón s vopred pripravenými šablónami testov, ktoré si používatelia môžu prispôsobiť a na základe nich vytvárať vlastné testy bez toho, aby museli začínať od nuly.

UsabilityHub (Lyssna)

UsabilityHub je nástroj na vzdialený výskum používateľov, ktorý overuje rozhodnutia o návrhu pomocou skutočných používateľov a pomáha odhaliť problémy s použiteľnosťou. Ponúka testovanie prototypov Figma, prieskumy, testy preferencií, testy prvého kliknutia, päťsekundové testovanie a card sorting. V súčasnosti nie je k dispozícii podpora moderovaného testovania ani testovania webových stránok/aplikácií v reálnom čase.

Záver

UX testovanie je kľúčovým procesom v dizajne a vývoji produktov, ktorý umožňuje získavať spätnú väzbu od skutočných používateľov a identifikovať oblasti na zlepšenie. Jeho cieľom je vytvoriť intuitívny, jednoduchý a bezproblémový používateľský zážitok, čím sa zvyšuje spokojnosť a angažovanosť používateľov.

Ak si IT tester a vieš po nemecky, pozri si naše firemné benefity a reaguj na pracovné ponuky.

O autorovi

Michaela Kojnoková

Agile Test Engineer

Po štúdiu informatiky na ŽU a TUKE som sa najviac ponorila do oblasti automatizácie testovania. Okrem toho sa venujem tvorbe webov, databázam, dátovej analytike, umelej inteligencii a strojovému učeniu. Mám rada cestovanie, šport a najviac si užívam čas strávený v prírode s mojimi blízkymi. LinkedIn

Daj nám o sebe vedieť