Automatizované testovanie a najlepšie programy na automatizáciu testov

Neoddeliteľnou súčasťou vývoja softvérového produktu je testovanie, ktoré môže byť manuálne alebo automatizované. Práve vďaka automatizácii testov možno zvýšiť kvalitu softvéru, a tým aj zlepšiť používateľskú skúsenosť. V článku sa dozvieš o automatizovanom testovaní a povieme si, aké sú najlepšie programy na automatizované testovanie.

Automatizáciu testovania softvéru má na starosti IT tester, ktorý vykonáva softvérové testovanie pomocou skriptovacích sekvencií pre zaistenie bezpečnosti a funkčnosti softvéru podľa vopred stanovených požiadaviek.  Na základe zistených informácií následne údaje porovná s výsledkami predchádzajúcich testov. Cieľom automatizovaného testovania je nájsť všetky možné chyby, nedostatky, problémy a potenciálne riziká, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na výsledný produkt.

Vedel si, že...

… až 1/3 spoločností sa snaží zautomatizovať 50 – 75 % svojho testovacieho procesu? Viac ako 75 % procesu sa pokúša automatizovať približne 20 % firiem.

Okrem IT testera automatizovaného testovania sa na automatizovanom softvérovom testovaní podieľa aj QA tester automatizácie pre zabezpečenie kvality (z angl. Quality Assurance). Ten má na starosti návrh testovacích skriptov, pričom na samotnom testovaní za pomoci frameworkov testovania ako JUnit pre Java a Pytest pre Python už spolupracuje s testovacími inžiniermi a developermi.

Rozlišujeme päť typov automatizovaného testovania

Každé testovacie prostredie rovnako ako testovací prípad sú jedinečné. Preto im je potrebné prispôsobiť tiež nástroj na automatizované testovanie, ktorý sa bude odvíjať od testovaného produktu alebo aplikácie:

  • Analýza kódu – pozostáva z rôznych testovacích nástrojov a slúži na získanie analýzy konkrétnej oblasti v súvislosti so zdrojovým kódom. Pomocou nej tak môžeme napríklad nájsť potenciálne chyby v bezpečnosti, skontrolovať použiteľnosť a podobne.
  • Unit testy – zameriavajú sa na otestovanie každého komponentu softvéru počas vývojovej fázy a poskytujú tak okamžitú spätnú väzbu na napísaný kód.
  • Integračné testy/end-to-end testy – slúžia na testovanie väčších častí softvéru ako celku, aby sa zabezpečilo, že jednotlivé komponenty spolu budú fungovať podľa stanovených požiadaviek.
  • Akceptačné testovanie – predstavuje kontrolu správneho fungovania produktu na základe používateľských požiadaviek. Jeho cieľom je vyhodnotiť, či je softvér pripravený na uvedenie do prevádzky a používanie.
  • Smoke testovanie – používa sa na kontrolu stability softvéru po vydaní novej verzie softvéru.

Ako prebieha automatizované testovanie?

V rámci procesu automatizácie testovania softvéru vykonáva tester niekoľko krokov. Ešte pred začiatkom testovania si vyberie testovací nástroj, ktorý chce pri testovaní použiť, pričom zohľadniť musí jeho vhodnosť pre konkrétnu oblasť testovania. Následne stanoví rozsah automatizácie a to na základe hlavných cieľov testovania, náročnosti testu, možností technickej realizovateľnosti a počtu zdrojov.

Testerka automatizovaného testovania píše kód na klávesnici a pozrá do monitora
Automatizované testovanie má rôzne fázy procesu

Tretím krokom je fáza plánovania, ktorá pozostáva z prípravy testovacej stratégie so zadefinovaním cieľov, funkcií frameworku a spôsobu použitia testovacieho nástroja. Okrem toho je potrebné vytvoriť plán pre skriptovanie a vykonávanie testovacích prípadov pre vývojársky tím. Realizačná fáza už obsahuje samotné testovanie produktu a po ňom nasleduje jeho priebežná údržba, ktorá sa postará o aktualizáciu testovacích skriptov a nástrojov.

Odporúčame ti...

Pred spustením testu je niekedy potrebné vykonať aj testovanie API (rozhranie pre programovanie aplikácií), ktoré by mal ovládať každý tester. V prieskume z roku 2022 totiž uviedlo až 97 % respondentov, že toto testovanie je pre nich kľúčové z hľadiska úspešnosti, takže ak ho ešte neovládaš, určite mu daj šancu.

Výhody automatizácie testovania pri vývoji softvéru

Na rozdiel od manuálneho testovania ho nie je potrebné vykonávať ručne, s čím prichádzajú viaceré benefity. Automatizované testovanie je možné realizovať kedykoľvek a je mimoriadne efektívne. Skracuje celkový čas testovania i samotného životného cyklu vývoja softvéru, znižuje chybovosť zapríčinenú nepozornosťou či nepresnosťou a taktiež pomáha automatizovať monotónne úlohy. Vďaka tomu môžeme vykonávať viacero testov naraz, častejšie, bez väčšej námahy a s presnejšími výsledkami. Nižšie sú uvedené aj ďalšie benefity automatizácie:

1. Rýchlejší cyklus spätnej väzby
Vďaka automatizácii testovania môžu organizácie skrátiť čas potrebný na dokončenie cyklu spätnej väzby pre nové softvérové funkcie. Ak môžu testeri rýchlejšie poskytnúť vstupné informácie o softvéri vývojovému tímu, potom môže vývojový tím rýchlejšie opraviť chyby v kóde. Zvýšením rýchlosti cyklu spätnej väzby môžu spoločnosti eliminovať riziko vydania chybného softvéru.

2. Paralelné testovanie na viacerých platformách
Kompatibilita s viacerými prehliadačmi je dôležitá vlastnosť, ktorú je potrebné kontrolovať počas procesu vývoja softvéru. Keďže na trhu je k dispozícii veľa prehliadačov, manuálne testovanie softvéru na všetkých prehliadačoch je zdĺhavý proces. Pomocou nástrojov na automatizáciu testovania môžu testeri vytvoriť nespočetné množstvo testovacích prípadov na vykonanie testovania medzi prehliadačmi. Preto môže testovací tím rýchlo a súčasne dokončiť testovanie softvérovej aplikácie v rôznych prehliadačoch, operačných systémoch a zariadeniach.

3. Opätovná použiteľnosť testovacích skriptov
Keďže vývoj testovacích prípadov si vyžaduje veľa času a úsilia, opätovná použiteľnosť testovacích skriptov je hlavnou výhodou automatizovaného testovania. Na testovanie nových operačných systémov alebo zariadení musia testeri vždy vytvárať odlišné testovacie skripty pre každý test naprieč prehliadačmi. Opätovná použiteľnosť automatizovaných testovacích skriptov umožňuje testerom lepšie optimalizovať svoj čas pri testovaní.

4. Maximálne pokrytie testov
Dosiahnutie 100 % pokrytia testov pri komplikovaných aplikáciách je pre testerov veľmi náročné. Pri manuálnom testovaní je to ešte ťažšie, pretože je ťažké zvládnuť veľa testovacích prípadov súčasne. Vhodným riešením tohto problému môže byť automatizácia procesov testovania. Nástroje na automatizáciu testovania môžu testerom pomôcť tým, že im poskytnú dodatočné pokrytie testov a pomôžu im pri testovaní funkcií, ako sú používateľské rozhranie, databázy a servery. Tieto nástroje umožnia testerom zlepšiť kvalitu aplikácií bez toho, aby to ovplyvnilo ich funkčnosť.

5. Vykonávanie testov 24×7
V porovnaní s manuálnym testovaním je významnou výhodou automatizácie testovania flexibilita vykonávania testovania v ktorúkoľvek dennú dobu. Keďže manuálne testovanie si vyžaduje ľudské úsilie, nie je možné vykonávať testy 24X7. Automatizované testovanie umožňuje testerom naplánovať automatizované vykonávanie testov na diaľku kedykoľvek počas dňa. Pomocou nástrojov na automatizované testovanie môžu testovacie tímy vytvárať podrobné správy s prehľadmi o vykonaných testoch na analýzu aplikácií kedykoľvek počas dňa podľa svojho pohodlia.

6. Škálovateľnosť
Keď organizácie musia manuálne vykonávať veľký počet testovacích prípadov, musia primerane rozšíriť svoju pracovnú silu. V prípade automatizovaného testovania je však tento proces vysoko škálovateľný, pretože väčšina testovania sa vykonáva automatizovane. Efektívna a škálovateľná stratégia automatizácie testovania využíva AI/ML na dynamický výber rozsahu, odhaľuje chyby, zlepšuje pokrytie testov a ponúka lepšiu kontrolu a transparentnosť nad procesom testovania, pričom znižuje cykly testovania, obavy o bezpečnosť a riziká.

7. Nízke obchodné náklady a lepšie využitie ľudských zdrojov
Hoci automatizácia procesov testovania môže byť pre podniky veľkou investíciou, môže znížiť ich celkové prevádzkové náklady vďaka efektívnemu využívaniu zdrojov. Vďaka nástrojom na automatizáciu testovania potrebujú podniky na vykonanie procesu testovania veľmi málo pracovných síl. Keďže v podnikoch chýba pracovná sila na vykonávanie úloh na vysokej úrovni, ako je plánovanie a riadenie produktov, podniky môžu na vykonávanie takýchto úloh využiť svoju pracovnú silu. Tieto faktory pomôžu organizáciám dosiahnuť vyššiu efektívnosť a ziskovosť.

8. Lepšie regresné testovanie
Vykonávanie manuálneho regresného testovania aplikácií je zdĺhavý proces. Pri tomto type testovania musia testeri opakovane testovať súbor podobných testovacích prípadov, aby sa zabezpečilo odstránenie chyby. Toto je pre vývojárov/testérov už dlho kritickým bolestivým bodom. Opakované testovanie môže spôsobiť oneskorenie vydania softvéru a znížiť efektivitu testerov. Automatizované regresné testovanie je dokonalým riešením tohto problému.

Najlepšie nástroje na automatizované testovanie

Dôležitú súčasť automatizácie testovania softvéru predstavujú tiež nástroje na automatizované testovanie, ktoré pomáhajú urýchliť celkový testovací proces. Medzi najobľúbenejšie nástroje na automatizované testovania patria: Katalon, Selenium, Appium, LambdaTest, Perfecto, Cypress, TestNG, Robot Framework, Playwright, Tosca, TestComplete, Ranorex Studio, Leapwork, AccelQ, AVO, Parasoft a Kobiton.

Všestranná platforma Katalon

Táto platforma predstavuje šikovný nástroj na automatizované testovanie API, mobilných, webových a desktopových aplikácií. Katalon (oficiálna stránka) poskytuje množstvo užitočných funkcií, ako testovanie na základe kľúčových slov, medzi prehliadačmi i na rôznych platformách, automatické opakovanie neúspešných testov, paralelná a sekvenčná realizácia testov alebo dual scripting interface, vďaka ktorému môžu využívať platformu aj junior programátori a laici.

Nástroj Selenium na automatizáciu webového testovania

Selenium sa zameriava na testovanie webových aplikácií. Podporuje množstvo prehliadačov rovnako ako viaceré programovacie jazyky, napríklad Java, C#, JavaScript, PHP, Python, Groovy či Ruby. Tento open-source framework umožňuje testovanie na lokálnych i vzdialených zariadeniach a taktiež paralelné spúšťanie testov a vykonávanie testov medzi viacerými prehliadačmi. Tu nájdeš oficiálnu stránku Selenium.

Appium testovanie pre mobilné aplikácie

Na rozdiel od Selenium sa open-source nástroj Appium špecializuje na automatizované testovanie pre mobilné aplikácie. Podporuje programovacie jazyky Java, JavaScript, C#, Python, PHP, Perl a Ruby a disponuje funkciami ako multiplatformové testovanie za pomoci rovnakých testovacích skrípt a API či realizácia automatizácie testov na skutočných, ale aj simulovaných zariadeniach. Tu je oficiálna stránka Appium.

Cloudové testovanie vďaka LambdaTest

Skvelým nástrojom pre cloudové testovanie desktopových a mobilných aplikácií je LambdaTest (oficiálna stránka). Ten umožňuje paralelné spúšťanie skriptov a testovanie naprieč viacerými prehliadačmi i zariadeniami a integráciu s rôznymi testovacími frameworkami a nástrojmi CI/CD, ako Jenkins alebo Circle CI.

Cloudová platforma Perfecto pre webové a mobilné aplikácie

Perfecto (oficiálna stránka) slúži na automatizáciu testovania pre webové rozhranie a mobilné aplikácie. Pomocou tejto platformy možno vykonávať automatické paralelné testovanie naprieč prostrediami a platformami, integráciu s viacerými frameworkami a CI/CD nástrojmi, ale aj tvorbu testov pre web bez skriptov a realizovať pokročilú testovaciu analýzu.

TestComplete pre efektívne UI testovanie

TestComplete dokáže automatizovať funkčné testovanie používateľského rozhrania pre desktopové, mobilné a webové aplikácie. Vďaka vstavanej podpore viac ako 500 ovládacích prvkov a frameworkov tretích strán dokáže TestComplete spracovať a identifikovať dynamické prvky používateľského rozhrania vo väčšine dostupných technológií. Viac si môžeš prečítať na ich oficiálnej stránke oficiálnej stránke .

Ranorex Studio na testovanie webových, desktopových aj mobilných aplikácií

Ranorex (oficiálna stránka) je nástroj na automatizáciu testovania pre web, počítače a mobilné zariadenia. Tento nástroj poskytuje množstvo výhod, ako napríklad vytváranie testov bez potreby programovania, nahrávanie a prehrávanie fáz testovania a opakovane použiteľné testovacie skripty. Je to vhodný nástroj pre začiatočníkov (keďže Ranorex poskytuje bezkódové rozhranie) aj pre skúsenejších, ktorí napríklad zvládajú otvorené API a majú k dispozícii plnohodnotné IDE. Okrem toho Ranorex integruje nástroje, ako sú Git, Jenkins, TestRail a Bamboo.

Leapwork pre bezkódovú automatizáciu testovania

Leapwork je softvér na automatizáciu testovania bez použitia kódu, ktorý umožňuje tímom rýchlejšie a efektívnejšie vytvárať, udržiavať a rozširovať automatizáciu pomocou vizuálnej automatizácie testov s podporou umelej inteligencie. Tento nástroj tiež pomáha používateľom efektívne plánovať, spravovať, dokumentovať a reportovať ich testovacie aktivity a výsledky. Viac si môžeš prečítať na ich oficiálnej stránke.

AccelQ – nástroj pre všetko (API, mobilné, desktopové, webové, backend testy)

ACCELQ (oficiálna stránka) je nástroj poháňaný umelou inteligenciou, umožňujúci automatizáciu testov na webe, v mobilných aplikáciách, na ploche, v API a v backend systémoch. Jeho silou je schopnosť podporovať nepretržitú automatizáciu testov (continuous test automation) a zabezpečiť istotu v obchodných procesoch. Medzi kľúčové vlastnosti patrí najrýchlejší vývoj automatizácie testov s minimálnymi nárokmi na údržbu. Umožňuje jednotné plynulé testovanie na webe, v API, mobilných aplikáciách a na ploche. Integrácia automatizácie priamo do iterácií umožňuje podporu metodík DevOps a Agile. ACCELQ nevyžaduje programovacie schopnosti, čím umožňuje manuálnym testerom automatizovať testovacie úlohy.

AVO na vizuálne testovanie webových a mobilných aplikácií

AVO je špecializovaný nástroj na automatizované vizuálne testovanie, ktorý sa zameriava na overovanie vizuálnych aspektov webových a mobilných aplikácií. Zachytáva snímky obrazovky rozhrania aplikácie a porovnáva ich so základnými snímkami s cieľom odhaliť akékoľvek vizuálne nezrovnalosti. Ide o nástroj bez použitia kódu. Používatelia však budú musieť rozumieť konceptom programovania, aby mohli vytvárať a udržiavať testovacie prípady. Vďaka tomu je AVO skvelým nástrojom pre vývojárov, ktorí poznajú princíp programovania na automatizáciou testov. Viac o AVO si prečítaš na ich oficiálnej stránke.

Parasoft pre testovanie integrácie, API, UI, výkonu a kompatibility

Parasoft (oficiálna stránka) je automatizačný nástroj určený pre funkčné a unit testovanie, poskytujúci organizáciám prostriedky na zabezpečenie spoľahlivosti, výkonu a bezpečnosti ich aplikácií. Jeho kľúčové vlastnosti zahŕňajú silnú analýzu statického kódu, umožňujúcu detekciu defektov, bezpečnostných zraniteľností a podobne. V rámci testovania ponúka efektívne riadenie testovacích údajov, čo umožňuje presné a komplexné testovanie. Parasoft tiež zjednodušuje proces nastavenia a konfigurácie testovacích prostredí, čím uľahčuje prácu s testovacími scenármi. Jeho schopnosť bezproblémovej integrácie s populárnymi vývojovými prostrediami prispieva k plynulejším testovacím procesom v rámci vývoja softvéru. Okrem toho nástroj generuje podrobné správy, ktoré poskytujú dôležité poznatky o úsili v oblasti testovania, čo umožňuje efektívne rozhodovanie v záverečných fázach vývoja.

Kobiton pre mobilné testovanie

Kobiton je cloudová platforma, ktorá dokáže vykonávať manuálne aj automatizované mobilné testovanie. Jej prístup založený na umelej inteligencií. Bez použitia skriptov dokáže automatizovať testovanie výkonu, vizuálu a UX, funkčnosti a kompatibility. Okrem toho Kobiton ponúka automatizovanú detekciu zlyhaní systému, ktorá zabezpečuje komplexnú kvalitu. Kobiton poskytuje aj integráciu CI/CD (GitHub, TeamCity, Jenkins atď.) a podporuje Selenium WebDriver, Katalon Studio a Appium. Tento nástroj vyniká rýchlym procesom testovania mobilných aplikácií; je teda skvelým nástrojom na udržanie kroku s rýchlosťou DevOps. Medzi ďalšie funkcie patrí možnosť zachytávať interakcie používateľov a snímky obrazovky, ako aj možnosť nahrávať videá. Ak ťa Kobiton zaujal, viacej informácií nájdeš na ich webovej stránke.

Nech už sa rozhodneš pre akýkoľvek program na automatizáciu testov, vždy vyberaj na základe vopred stanovených požiadaviek a kritérií softvéru. Automatizované testovanie ti môže výrazne zrýchliť a zefektívniť prácu a zároveň je lepšie finančne ohodnotené ako manuálne testovanie.

O tom svedčí i samotný IT tester plat rovnako ako ďalšie firemné benefity, ktoré ti u nás v msg life Slovakia ponúkame. Buď náš tester na automatizované testovanie či IT tester medior a podieľaj sa na tvorbe budúcnosti v oblasti digitálneho poisťovníctva. Voľné pracovné miesta nájdeš na našej webovej stránke.

Daj nám o sebe vedieť